Spojené království předložilo dne 29. března 2017 oznámení svého záměru vystoupit z Evropské unie podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii. To v zásadě znamená, že dne 30. března 2019, tedy dva roky od tohoto oznámení, vystoupí Spojené království z EU a stane se tzv. třetí zemí. Smlouva obecně předpokládá včasné uzavření dohody o podmínkách vystoupení, ve které by mělo být přihlédnuto k rámci budoucích vzájemných vztahů v každé jednotlivé oblasti.

Pokud nebude ve včas uzavřené dohodě o podmínkách vystoupení stanoveno jiné datum, nebo pokud Evropská rada v souladu s čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii jednomyslně po dohodě se Spojeným královstvím do té doby nerozhodne o dalším prodloužení standardní dvouleté lhůty, přičemž oba tyto scénáře je třeba považovat za téměř vyloučené, pak veškeré právo Unie přestane pro Spojené království platit od 30. března 2019 v 00:00 hodin (SEČ). Stejná situace nastane pochopitelně i tehdy, pokud nebude včas uzavřena vůbec žádná dohoda o podmínkách vystoupení. Vystoupení Spojeného království z EU tak každopádně bude mít určité důsledky pro občany, podniky i správní orgány jak ve Spojeném království, tak v EU. Tyto důsledky v oblasti pohybu zboží sahají od zavedení dosud neuplatňovaných kontrol na (nové) vnější hranici EU přes ukončení platnosti licencí, osvědčení a povolení vydaných ve Spojeném království až po nové podmínky pro předávání údajů o zboží. Otázkou zůstává pouze to, kdy se tak reálně stane a jakou konkrétní formu a podobu budou zmíněná kontrolní a administrativní opatření (formality) mít. 

Prvotní vyjednávání o dohodě o vystoupení bylo úspěšně dokončeno…ale ratifikační proces pokračuje…

Evropská unie a Spojené království oznámili dne 14.11.2018 úspěšné dokončení prvotního vyjednávání o podobě Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a ze Společenství pro atomovou energii.

 

Návrh dohody o vystoupení.pdf

Souběžně s návrhem dohody o vystoupení byl zveřejněn návrh politického prohlášení, které má předběžně vymezit celkové pojetí rámce budoucích vztahů mezi EU a Spojeným královstvím.


Návrh politické deklarace.pdf

Nicméně jednání ještě nekončí. Pro úplné schválení a vstup v platnost dohody o vystoupení je nutné ještě dokončit celý ratifikační proces, tzn. schválení a potvrzení v parlamentech obou stran, jak v britském parlamentu, tak i v Evropském parlamentu.

 

Může nastat přechodné období...

Jestliže EU a Spojené království ratifikují návrh dohody o vystoupení v její stávající podobě, bude stanoveno, jak již bylo uvedeno výše, další přechodné období od data vystoupení (tj. 30. března 2019) do 31. prosince 2020. Během tohoto přechodného období by právo Unie (tzv. acquis Unie, které zahrnují i mezinárodní dohody[1]) ve své aktuální podobě všeobecně platily pro Spojené království a na jeho území, avšak Spojené království by se již neúčastnilo řízení orgánů, institucí a jiných subjektů EU ani jejich rozhodovacích postupů. Přechodné období by tedy poskytlo dalších 21 měsíců přípravy na den, kdy pro Spojené království a na jeho území přestane právo Unie platit definitivně.

 

ale musíme se připravit na všechny scénáře...

Zúčastněné strany i vnitrostátní orgány a orgány EU se s ohledem na výše uvedené musí připravit na dva možné hlavní (nejpravděpodobnější) scénáře:

 • Pokud bude dohoda o vystoupení ratifikována oběma stranami před 30. březnem 2019, aby mohla vstoupit v platnost k tomuto dni, přestane právo Unie pro Spojené království a na jeho území de iure i de facto platit až dne 1. ledna 2021, tj. po uplynutí dalšího přechodného období v délce 21 měsíců, jehož konkrétní parametry budou stanoveny v samotné dohodě .
 • Nebude-li sjednána žádná dohoda o vystoupení, nebo nebude-li tato sjednaná dohoda včas ratifikována oběma stranami, žádné přechodné období nenastane a právo Unie přestane pro Spojené království a na jeho území platit k 30. březnu 2019 (tzv. „scénář bez dohody").

I kdyby však dohoda o vystoupení byla ratifikována včas a na ni navazující dohoda o konkrétních budoucích vztazích byla úspěšně uzavřena během dalšího přechodného období, nebude se již jednat o „plnohodnotné" vztahy členského státu a Unie, resp. mezi členskými státy. Evropská rada opakovaně zdůrazňuje, že třetí země nemůže mít stejná práva a požívat stejných výhod, myšleno v plném rozsahu, jako členský stát. Proto je nesmírně důležitá příprava na situaci, kdy se Spojené království stane třetí zemí, a to i v případě scénáře s nejméně závažnými účinky, resp. s další, téměř dvouletou dobou odkladu.

... a každý scénář má různé důsledky

Hlavní důsledky scénáře č. 1: vystoupení dne 30. března 2019 na základě dohody o vystoupení, s přechodným obdobím do 31. prosince 2020

 • Spojené království se stane třetí zemí.
 • Další platnost práva Unie pro Spojené království a na jeho území: právo Unie by v přechodném období všeobecně stále platilo.
 • Odchod z institucionálních struktur: Spojené království by se ode dne 30. března 2019 již neúčastnilo rozhodovacích postupů EU a nebylo by zapojeno do orgánů EU a do řízení institucí a jiných subjektů EU.
 • Řízení přechodného období: orgány EU by nadále hrály stejnou roli při dohledu nad právem EU ve Spojeném království a jeho prosazování ve Spojeném království.
 • Jednání o budoucích vztazích: Evropská unie by měla se Spojeným královstvím sjednat dohodu o budoucích vztazích, která by měla být v ideálním případě hotová (sjednaná, přijatá a ratifikovaná) před koncem přechodného období a měla by platit od 1. ledna 2021.

Hlavní důsledky scénáře č. 2: vystoupení 30. března 2019 bez dohody o vystoupení

 • Spojené království se stane třetí zemí a právo Unie přestane platit pro Spojené království i na jeho území[2].
 • Pohyb zboží: EU by musela uplatňovat své předpisy a zejména pak dovozní celní sazby vůči Spojenému království jako vůči třetí zemi, včetně vyžadování plnění celních formalit v rámci dovozu a vývozu, provádění celních kontrol, a dále v případě dováženého zboží např. kontrol dodržování sanitárních a fytosanitárních norem a ověřování souladu se standardy EU (detaily viz níže). Doprava mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií by byla vážně zasažena. Celní, sanitární a fytosanitární kontroly, prováděné přímo na hranicích by mohly způsobovat značné zpoždění, zejména v silniční dopravě, a stejně tak problémy v přístavech a na letištích. Analogicky by pak i Spojené království obdobným způsobem uplatňovalo své vlastní celní a ostatní předpisy vůči zboží, které by bylo dováženo z členských států EU nebo by do nich bylo vyváženo.
 • Obchodní a regulační otázky: Spojené království se stává třetí zemí, jejíž vztahy s EU se řídí všeobecným mezinárodním právem veřejným, což zahrnuje pravidla Světové obchodní organizace. Zejména v silně regulovaných odvětvích by to ve srovnání se stávající úrovní integrace trhů představovalo významný krok zpět.
 • Jednání se Spojeným královstvím: v závislosti na okolnostech, jež vedly k vystoupení bez dohody, se může EU rozhodnout zahájit jednání se Spojeným královstvím jako s třetí zemí.

Sedm věcí, které musí podniky v EU27 vědět, aby se připravily na BREXIT .pdf

Sedm věcí, které by jste měli vědět, když budete cestovat do Spojeného království – v případě, že nebude dosaženo dohody o vystoupení.pdf

Především se musí připravit soukromí aktéři, tj. zejména hospodářské subjekty

Obchodníci a další aktéři dodavatelského a logistického řetězce, působící v mezinárodním obchodním styku, zahrnujícího pohyb zboží oběma směry, již dobře z vlastní zkušenosti vědí, co obchod se třetími zeměmi, tj. dovoz a vývoz zboží, zahrnuje z hlediska celních formalit, sanitárních a fytosanitárních kontrol atd. Jsou jim rovněž známy podmínky nutné pro dovoz určitých produktů pocházejících ze třetích zemí na jednotný trh Unie, např. pokud jde o prověřování jejich souladu s platnými právními předpisy Unie a o postupy při posuzování shody. Mnoho společností však s obchodem se třetími zeměmi nemá žádnou zkušenost, neboť obchodují pouze v rámci jednotného trhu EU bez hranic. Informovanost těchto společností je proto zvláště akutní, protože právě jim způsobí vystoupení Spojeného království z Unie největší těžkosti: budou muset začít používat postupy, na něž nejsou zvyklé, ale jež jsou pro obchod se třetími zeměmi povinné (nezbytné). Ve svém vlastním zájmu by měly tyto subjekty aktivně vyhledávat a vyhodnocovat informace o těchto postupech.   

Sdělení komise z 19.12.2018 k připravenosti na Brexit

Sdělení Komise z 13.11.2018 k připravenosti na Brexit

K rozšíření výše uvedeného, zmiňujeme ve stručnosti některé konkrétní skutečnosti, uplatňované ze strany celních orgánů EU (nejsou popsány zdaleka všechny):

 • Zboží, které bude dováženo na celní území EU ze Spojeného království nebo vyváženo z EU do Spojeného království, bude obecně podléhat tzv. celnímu dohledu a může být podrobeno celním kontrolám v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, v platném znění. To zahrnuje mimo jiné aplikaci celních formalit včetně povinnosti předložení celního prohlášení zpravidla jak na přepravu, tak na konkrétní další formy předpokládaného nakládání se zbožím (volné nakládání, skladování, zpracovatelské operace…) a možnosti vyžadování zajištění celního dluhu celními orgány s ohledem na podmínky toho kterého konkrétního celního režimu.
 • Vůči zboží, které bude dováženo na celní území EU ze Spojeného království, bude uplatněno nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění (viz zejména pravidelně aktualizovaná příloha I). To zahrnuje aplikaci příslušných celních sazeb, pokud jim konkrétní zboží stran jeho povahy, složení či způsobu jeho použití podléhá.
 • Oproti stávajícímu stavu se změní správa daně z přidané hodnoty, počínaje uplatněním jiných institutů v rámci zdanitelných plnění či plnění osvobozených od daně jako takových a konče formou a podobou daňových dokladů, což dopadá na veškeré obchodované zboží v obou směrech jeho pohybu. Obdobná situace se týká také zboží, podléhajícího spotřební dani, což je však relativně úzký okruh tzv. vybraných výrobků.  
 • Určité zboží, které bude vstupovat do EU ze Spojeného království nebo vystupovat z EU do Spojeného království, bude podléhat určitým zákazům nebo omezením, zejména z důvodů ochrany veřejného zdraví nebo bezpečnosti, ochrany životního prostředí nebo kulturního bohatství. Těchto zvláštních opatření existuje celá řada a jejich případné uplatnění, včetně konkrétních administrativních opatření (např. povinnost disponovat příslušným zvláštním povolením či licencí) opět závisí zejména na povaze obchodovaného zboží.
 • Povolení statusu tzv. Oprávněného hospodářského subjektu a další povolení pro jiné formy celních zjednodušení, vydaná celními orgány Spojeného království, nebudou již dále platit na celním území EU.
 • Zboží pocházející ze Spojeného království, které zpravidla jakožto „vstupní" surovina (materiál) vyústí na území EU v nový výrobek, resp. bude součástí povahou odlišného zboží (např. do něj bude zapracováno či zamontováno), vyváženého následně z EU do jiných třetích zemí, nebude již dále kvalifikováno jako „původní v EU". To ovlivní možnost unijních vývozců využít tzv. kumulaci v rámci pravidel původu zboží a tím může mít negativní dopad na dosavadní používání zvýhodněných (preferenčních) celních sazeb, ve třetích zemích, kam je finální produkt vyvážen.

  Jak již bylo zmíněno, tytéž aspekty budou prakticky v tomtéž rozsahu uplatňovány i ze strany celních orgánů Spojeného království, a to podle tamní, v tu dobu platné legislativy, resp. podle tamních pravidel.  

Seminář k Brexitu pořádaný na MPO - materiály

video: https://multimedia.ctk.cz/video/document/18007435/1

prezentace: 18 12 17 MIT Prague.pptx,, letak-brexit.pdf GŘC_Brexit_MPO.PPTX

 

Užitečné odkazy

Informace Evropské rady o brexitu:

http://www.consilium.europa.eu/cs/policies/eu-uk-after-referendum/

Informace Evropské komise o brexitu:

https://ec.europa.eu/info/brexit_cs

Informace DG TAXUD o brexitu:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-cs

Informace Evropské komise – tzv. oznámení hospodářským subjektům o přípravách v různých oblastech (doprava, životní prostředí, finance, zdraví a bezpečnost potravin, energetika atd.)

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_cs

 

Informace portálu BUSINESSINFO spravovaného agenturou Czech Trade

www.businessinfo.cz/brexit

 

Informace Úřadu vlády ČR k Brexitu

https://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/Brexit/

 

Informace vlády Velké Británie k Brexitu

https://www.gov.uk/government/brexit

https://www.gov.uk/government/collections/how-to-prepare-if-the-uk-leaves-the-eu-with-no-deal#importing-and-exporting

[1]               V přechodném období by Spojené království nadále zůstalo vázáno povinnostmi vyplývajícími z mezinárodních dohod, jichž je EU smluvní stranou. EU oznámí ostatním stranám těchto dohod, že během přechodného období bude Spojené království pro účely těchto dohod považováno za členský stát.

[2]               V důsledku toho se na britské zámořské země a území rovněž přestane vztahovat zvláštní režim, který upravuje přidružení zámořských zemí a území v části čtvrté Smlouvy o fungování Evropské unie.

Stránka byla publikována dne: 9. 1. 2019 6:31