Celní a daňová pravidla pro dovoz a vývoz zboží od 1.1.2021

Na konci přechodného období, tedy od 1. ledna 2021 nastanou zásadní změny, a to za všech okolností,

ať již mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím bude uzavřena dohoda o budoucím partnerství, či nikoli. Spojené království nebude součástí jednotného trhu a celní unie EU.

To nastane i v případě, že bude se Spojeným královstvím vytvořena ambiciózní zóna volného obchodu, v níž bude zavedeno nulové clo a nulové kvóty na zboží a v níž bude probíhat spolupráce v oblasti cel a regulace.

Na straně EU budou celní orgány na základě celního kodexu Unie provádět kontroly podle společného systému vycházejícího z rizik, jenž se u přepravy zboží v souvislosti s třetími zeměmi používá na všechny ostatní vnější hranice Unie. Tyto kontroly mohou vést ke zvýšené administrativní zátěži podniků a delším lhůtám při vyřízení celních formalit a postupů.

Nové zásady pro obchod od ledna 2021 se Spojeným královstvím

 • Pokud Vám bylo v minulosti registrační a identifikační číslo hospodářského subjektu (EORI) pro vyřízení celních formalit vydáno ve Spojeném království, nebude toto EORI již platné. V takovém případě je třeba požádat o vydání nového EORI, případným jiným řešením je jmenovat celního zástupce v EU.
 • Oprávnění hospodářských subjektů či jiná oprávnění vydaná ve Spojeném království přestávají platit, pokud chce podnik získat oprávnění EU, musí o ně zažádat v členském státě EU.
 • Podniky z EU se musí seznámit s formalitami a postupy pro obchodování se Spojeným královstvím, které se stane třetí zemí.
 • Při dovozu zboží ze Spojeného království na území EU bude vybírána daň z přidané hodnoty (DPH).
 • Vyvážené zboží z EU bude od DPH osvobozeno, pokud vývozce doloží, že zboží opustilo Unii.
 • Podniky z EU se musí seznámit s postupy v oblasti DPH pro obchodování se Spojeným královstvím, které se stane třetí zemí.
 • Při dovozu zboží podléhajícího spotřební dani (alkoholické a tabákové výrobky) se vybírá tato daň a je splatná při uvedení zboží na trh.
 • Na obchod se vztahují stejná pravidla Unie zakazující či omezující dovoz nebo vývoz určitého zboží z důvodu veřejného pořádku, jako je ochrana zdraví, bezpečnosti a životního prostředí (dovoz a vývoz léků, odpadu, vojenského materiálu, ohrožených druhů rostlin a živočichů atd).

V případě, že bude uzavřena obchodní dohoda mezi EU a Spojeným královstvím, bude zaveden preferenční systém, který umožní dosáhnout na nulovou sazbu cla. Aby mohla být nulová sazba uplatněna, bude nutné mít k dispozici příslušné dokumenty prokazující původ zboží v EU nebo ve Spojeném království. V případě, že příslušné dokumenty nebudou k dispozici v rámci celního řízení, bude uplatňována standardní sazba cla podle Společného celního sazebníku EU. Obdobný princip je zakotven v celé řadě obchodních dohod, které má EU uzavřeny se třetími zeměmi. Tzn., že v případě, že bude uzavřena obchodní dohoda mezi EU a Spojeným královstvím, bude obchod probíhat obdobně jako např. mezi EU a Kanadou, EU a Japonskem, EU a Jižní Koreou atd.

V případě, že nebude uzavřena obchodní dohoda mezi EU a Spojeným královstvím, bude obchod probíhat pouze podle pravidel WTO a na dovoz zboží ze Spojeného království bude vždy uplatňována příslušná sazba cla podle Společného celního sazebníku EU, tzn. že obchod by probíhal obdobně jako např. mezi EU a Spojenými státy americkými, EU a Čínou, EU a Ruskem atd.

Pokud by nebyla uzavřena nová dohoda o obchodním partnerství mezi EU a Spojeným královstvím, tak Dohoda o výstupu Spojeného království z EU garantuje ukončení celních procedur podle dohodnutých pravidel v souladu s unijní legislativou. V Dohodě o výstupu jsou rovněž uvedeny konkrétní lhůty pro ukončení jednotlivých celních režimů.

 

Podrobnější informace jsou dostupné zde:

Sdělení EK k připravenosti na konec přechodného období 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0324&from=CS

Pokyny (příručka) – Odchod Spojeného království a pravidla EU v celní oblasti

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/guidance-customs-procedures_cs_1.pdf

Další oznámení o připravenosti (podle jednotlivých oblastí/specifických sektorů)

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_cs

Oznámení týkající se spotřební daně

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/guidance-excise-ongoing-movements_cs.pdf

 

Kontakty

Pro další informace je možné kontaktovat Generální ředitelství cel nebo jednotlivé celní úřady:

Poradenské a informační centrum Celní správy ČR

Telefonicky: +420 261 331 919 nebo e-mailem: informace@cs.mfcr.cz

https://www.celnisprava.cz/cz/o-nas/kontakty/Stranky/centrum-pro-zakladni-poradenstvi-a-informace-z-oblasti-celni-a-danove-problematiky-a-dalsich-kompetenci-celni-spravy-cr.aspx

Kontakty na jednotlivé celní úřady v příslušných regionech:

https://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/kontakty-na-celni-urady.aspx

 

Informace Spojeného království o zavedení hraničních kontrol od 1.1.2021

 

Vzhledem k dopadům koronaviru (podniky měly nedostatek prostoru připravit se na brexit) a v návaznosti na únorové prohlášení Británie ohledně úplné celní kontroly veškerého zboží dováženého na své území, se Británie rozhodla zavádět nové hraniční kontroly ve třech fázích do 1. července 2021. Tento flexibilní a pragmatický přístup poskytne firmám dostatek času k zavedení nutných opatření.

 Jednotlivé fáze jsou: 

 • Od ledna 2021

Obchodníci dovážející standardní zboží se budou muset připravit na základní celní požadavky a budou mít až šest měsíců na podání celního prohlášení britské finanční a celní správě (HMRC).

Clo na dovážené zboží bude nutno platit hned od prvního dne, ale platby bude možné odložit až do podání celního prohlášení. Obchodníci tak budou mít prostor přizpůsobit se novým požadavkům. Po dobu šesti měsíců se u žádného zboží nebude vyžadovat bezpečnostní prohlášení. Obchodníci však musí zvážit některé další postupy, např. jak budou řešit dovozní DPH.

Obchodníci přepravující do Británie zboží podléhající kontrole (např. tabák a toxické chemické látky) budou povinni vyplnit při vstupu na britské území úplné celní prohlášení v souladu s požadavky na zboží dovážené do Británie z ostatních zemí.

Všichni obchodníci dovážející živá zvířata a vysoce rizikové rostliny a rostlinné produkty budou muset od začátku podávat předběžné oznámení a mít zdravotní dokumentaci. Předběžné oznámení bude nutné i u dovozu vysoce rizikových živočišných vedlejších produktů. Dokumentární kontroly budou dálkové a fyzické kontroly vysoce rizikového zboží budou probíhat na místě určení nebo v jiných schválených prostorách.

 • Od dubna 2021

Předběžné oznámení a příslušná zdravotní dokumentace bude nutná také u všech produktů živočišného původu, jako jsou např. maso, krmiva pro zvířata, med, mléko nebo vaječné výrobky, a u všech regulovaných rostlin a rostlinných produktů.

 • Od července 2021

Obchodníci přepravující jakékoliv zboží budou muset v okamžiku dovozu podat úplné celní prohlášení a zaplatit clo. Bude zavedeno úplné bezpečnostní prohlášení a u sanitárního a fytosanitárního zboží vzroste počet fyzických kontrol a odebíraných vzorků: na stanovištích britské hraniční kontroly se budou kontrolovat zvířata, rostliny a produkty z nich.

Britské celní kvóty se budou uplatňovat na všechno zboží dovážené do Británie od 1. ledna 2021, pokud nebude uplatněna výjimka. Opatření, která dnes byla oznámena, se netýkají třetích zemí mimo EU. U obchodu mezi Británií a třetími zeměmi mimo EU a EHS budou pokračovat úplné kontroly dováženého zboží.

Výše uvedené se týká obchodu mezi Británií a EU. Tento postup se nebude uplatňovat u obchodu mezi Severním Irskem a Irskem, nebo Severním Irskem a Británií.

Další informace o novém vládním balíčku pro celní zprostředkovatele viz

https://www.gov.uk/government/news/government-accelerates-border-planning-for-the-end-of-the-transition-period

 

Informační materiály Vlády Spojeného království:

Provozní model na hranicích Spojeného království https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model

Příprava na dovoz zboží z EU do Velké Británie od 1.1.2021 https://www.gov.uk/prepare-to-import-to-great-britain-from-january-2021

Příprava na vývoz zboží z Velké Británie do EU od 1.1.2021 https://www.gov.uk/prepare-to-export-from-great-britain-from-january-2021

 

Historie brexitu

Spojené království předložilo dne 29. března 2017 oznámení svého záměru vystoupit z Evropské unie podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii.

Původní datum, dne 30. března 2019, tedy dva roky od tohoto oznámení, kdy by mělo vystoupit Spojené království z EU a stát se tzv. třetí zemí, se na základě žádosti Spojeného království několikrát posunulo. Lhůta se nakonec prodloužila do 31. ledna 2020.

Spojené království Velké Británie a Severního Irska tak dnem 31.1.2020 vystoupilo z Evropské unie, tzn. že dnem 1.2.2020 již není členem EU a stalo se třetí zemí.

Vzhledem k tomu, že jak Spojené království, tak i EU, schválily Dohodu o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „Dohoda o vystoupení"), se v souladu s článkem 126 Dohody o vystoupení zavedlo přechodné období od 1.2.2020 do 31.12.2020. Článek 127 Dohody o vystoupení stanoví, že v přechodném období se na Spojené království a ve Spojeném království použije právo Unie. V praxi to znamená, že po dobu přechodného období bude zachován současný stav, tj. přeprava mezi Spojeným královstvím a EU (tzn. i z ČR do UK a z UK do ČR) bude nadále považována za přepravu vnitrounijní, neboli přepravu zboží v rámci vnitřního trhu, tzn. bez bariér, bez celních formalit a kontrol, bez placení cla. 

Dohoda o vystoupení byla zveřejněna v Úředním věstníku EU L29 ze dne 31.1.2020.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:12020W/TXT&from=CS

Teprve po konci přechodného období stanoveného Dohodou o vystoupení dojde k zásadním změnám v obchodu se Spojeným královstvím, kdy budou zavedeny postupy a pravidla vyplývající z celního kodexu Unie na dovoz, vývoz a tranzit zboží z a do třetích zemí.

V části 3 v oddíle 2 Dohody o vystoupení jsou články 47 až 49 věnovány postupům při ukončování celních operací započatých před koncem přechodného období a ukončených po skončení přechodného období. Konkrétně se jedná o čl. 47 - Unijní status zboží, čl. 48 - Vstupní souhrnné prohlášení a výstupní prohlášení, čl. 49 - Ukončení dočasného uskladnění nebo celních režimů. K tomuto článku se vztahuje rovněž příloha III, která stanovuje časové lhůty pro ukončení příslušných režimů.

V průběhu přechodného období EU a Spojené království vyjednávají o budoucí podobě obchodního vztahu po skončení přechodného období (např. zda bude uzavřena dohoda o volném obchodu, kterou by byly mj. zavedeny nulové sazby cla a další opatření). 

 

Užitečné odkazy

Informace Úřadu vlády ČR k Brexitu: https://www.brexitinfo.cz/

Informace portálu BUSINESSINFO spravovaného agenturou Czech Trade: www.businessinfo.cz/brexit

Informace Evropské rady o brexitu:  https://www.consilium.europa.eu/cs/topics/brexit/

Informace Evropské komise o brexitu:  https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-nership_cs                                                        

Informace vlády Velké Británie k Brexitu:  https://www.gov.uk/transition

Otázky a odpovědi týkající se vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 31. ledna 2020

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/QANDA_20_104

Přípravy na brexit – kontrolní seznam pro společnosti obchodující se Spojeným královstvím

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/na0220590csn_002.pdf

 

Související dokumenty

Politické prohlášení, v němž se stanoví rámec budoucích vztahů mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2019.384.01.0178.01.CES&toc=OJ:C:2019:384I:TOC

Oznámení EU a Velké Británie související s Úmluvou o společném tranzitním režimu. Velká Británie oznamuje podpis dohody s EU, což znamená, že v rámci přechodného období bude Velká Británie aplikovat Úmluvu jako by byla součástí EU.

  1002554 Note verbale on CTC and on SAD - instrument of accession remains deposited.pdf

 

Stránka byla publikována dne: 24. 9. 2020 13:47