Spojené království předložilo dne 29. března 2017 oznámení svého záměru vystoupit z Evropské unie podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii.

Původní datum, dne 30. března 2019, tedy dva roky od tohoto oznámení, kdy by mělo vystoupit Spojené království z EU a stát se tzv. třetí zemí, se na základě žádosti Spojeného království několikrát posunulo. Lhůta se nakonec prodloužila do 31. ledna 2020.

Spojené království Velké Británie a Severního Irska tak dnem 31.1.2020 odchází z Evropské unie a dnem 1.2.2020 již není členem EU a stává se třetí zemí.

Vzhledem k tomu, že jak Spojené království, tak i EU, schválily Dohodu o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „Dohoda o vystoupení"), se v souladu s článkem 126 Dohody o vystoupení zavádí přechodné období od 1.2.2020 do 31.12.2020.

Člen britského parlamentu Michael Gove informoval dne 12. června 2020 EU, že Velká Británie nebude souhlasit s prodloužením přechodného období, ani o něj nebude žádat. Bylo potvrzeno, že nové kontroly a postupy na hranicích začnou platit od roku 2021.

Od 1. ledna 2021 bude Británie sama rozhodovat o zavedení vlastního přístupu k dováženému zboží z EU.

Vzhledem k dopadům koronaviru (podniky měly nedostatek prostoru připravit se na brexit) a v návaznosti na únorové prohlášení Británie ohledně úplné celní kontroly veškerého zboží dováženého na své území, se Británie rozhodla zavádět nové hraniční kontroly ve třech fázích do 1. července 2021. Tento flexibilní a pragmatický přístup poskytne firmám dostatek času k zavedení nutných opatření.

 Jednotlivé fáze jsou: 

  • Od ledna 2021

Obchodníci dovážející standardní zboží se budou muset připravit na základní celní požadavky a budou mít až šest měsíců na podání celního prohlášení britské finanční a celní správě (HMRC).

Clo na dovážené zboží bude nutno platit hned od prvního dne, ale platby bude možné odložit až do podání celního prohlášení. Obchodníci tak budou mít prostor přizpůsobit se novým požadavkům. Po dobu šesti měsíců se u žádného zboží nebude vyžadovat bezpečnostní prohlášení. Obchodníci však musí zvážit některé další postupy, např. jak budou řešit dovozní DPH.

Obchodníci přepravující do Británie zboží podléhající kontrole (např. tabák a toxické chemické látky) budou povinni vyplnit při vstupu na britské území úplné celní prohlášení v souladu s požadavky na zboží dovážené do Británie z ostatních zemí.

Všichni obchodníci dovážející živá zvířata a vysoce rizikové rostliny a rostlinné produkty budou muset od začátku podávat předběžné oznámení a mít zdravotní dokumentaci. Předběžné oznámení bude nutné i u dovozu vysoce rizikových živočišných vedlejších produktů. Dokumentární kontroly budou dálkové a fyzické kontroly vysoce rizikového zboží budou probíhat na místě určení nebo v jiných schválených prostorách.

  • Od dubna 2021

Předběžné oznámení a příslušná zdravotní dokumentace bude nutná také u všech produktů živočišného původu, jako jsou např. maso, krmiva pro zvířata, med, mléko nebo vaječné výrobky, a u všech regulovaných rostlin a rostlinných produktů.

  • Od července 2021

Obchodníci přepravující jakékoliv zboží budou muset v okamžiku dovozu podat úplné celní prohlášení a zaplatit clo. Bude zavedeno úplné bezpečnostní prohlášení a u sanitárního a fytosanitárního zboží vzroste počet fyzických kontrol a odebíraných vzorků: na stanovištích britské hraniční kontroly se budou kontrolovat zvířata, rostliny a produkty z nich.

Britské celní kvóty se budou uplatňovat na všechno zboží dovážené do Británie od 1. ledna 2021, pokud nebude uplatněna výjimka. Opatření, která dnes byla oznámena, se netýkají třetích zemí mimo EU. U obchodu mezi Británií a třetími zeměmi mimo EU a EHS budou pokračovat úplné kontroly dováženého zboží.

Výše uvedené se týká obchodu mezi Británií a EU. Tento postup se nebude uplatňovat u obchodu mezi Severním Irskem a Irskem, nebo Severním Irskem a Británií.

Další informace o novém vládním balíčku pro celní zprostředkovatele viz

https://www.gov.uk/government/news/government-accelerates-border-planning-for-the-end-of-the-transition-period

 

Článek 127 Dohody o vystoupení stanoví, že v přechodném období se na Spojené království a ve Spojeném království použije právo Unie.

V praxi to znamená, že po dobu přechodného období bude zachován současný stav, tj. přeprava mezi Spojeným královstvím a EU (tzn. i z ČR do UK a z UK do ČR) bude nadále považována za přepravu vnitrounijní, neboli přepravu zboží v rámci vnitřního trhu, tzn. bez bariér, bez celních formalit a kontrol, bez placení cla. 

V souladu s článkem 132 může být přechodné období jednorázově prodlouženo o rok nebo o dva.

Dohoda o vystoupení byla zveřejněna v Úředním věstníku EU C 384 I ze dne 12.11.2019.

https://eur-lex.europa.eu/legal content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2019.384.01.0001.01.CES&toc=OJ:C:2019:384I:TOC

Teprve po konci přechodného období stanoveného Dohodou o vystoupení dojde k zásadním změnám v obchodu se Spojeným královstvím, kdy budou zavedeny postupy a pravidla vyplývající z celního kodexu Unie na dovoz, vývoz a tranzit zboží z a do třetích zemí.

V průběhu přechodného období bude EU a Spojené království jednat o budoucí podobě obchodního vztahu po skončení přechodného období (např. zda bude uzavřena dohoda o volném obchodu, kterou by byly mj. zavedeny nulové sazby cla a další opatření). 

V části 3 v oddíle 2 Dohody o vystoupení jsou články 47 až 49 věnovány postupům při ukončování celních operací započatých před koncem přechodného období a ukončených po skončení přechodného období. Konkrétně se jedná o čl. 47 - Unijní status zboží, čl. 48 - Vstupní souhrnné prohlášení a výstupní prohlášení, čl. 49 - Ukončení dočasného uskladnění nebo celních režimů. K tomuto článku se vztahuje rovněž příloha III, která stanovuje časové lhůty pro ukončení příslušných režimů.

K těmto ustanovením (článkům) bude ještě dle informací Komise (DG TAXUD) vedena v průběhu přechodného období diskuse a budou pravděpodobně zpracovány pro veřejnost detailní informace v podobě tzv. pokynů (guidelines).

 

Kontakty

Pro další informace je možné kontaktovat Generální ředitelství cel nebo jednotlivé celní úřady:

Poradenské a informační centrum Celní správy ČR

Telefonicky: +420 261 331 919 nebo e-mailem: informace@cs.mfcr.cz

https://www.celnisprava.cz/cz/o-nas/kontakty/Stranky/centrum-pro-zakladni-poradenstvi-a-informace-z-oblasti-celni-a-danove-problematiky-a-dalsich-kompetenci-celni-spravy-cr.aspx

Kontakty na jednotlivé celní úřady v příslušných regionech:

https://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/kontakty-na-celni-urady.aspx

 

Užitečné odkazy

Sdělení EK k připravenosti na konec přechodného období https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0324&from=CS

Pokyny – Odchod Spojeného království a pravidla EU v celní oblasti (v AJ)https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/guidance-customs-procedures_en_0.pdf

Další oznámení o připravenosti (podle jednotlivých oblastí/specifických sektorů) jsou dostupné zde: https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_en

Informační materiály Vlády Spojeného království:

 Provozní model na hranicích Spojeného království https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model

Příprava na dovoz zboží z EU do Velké Británie od 1.1.2021 https://www.gov.uk/prepare-to-import-to-great-britain-from-january-2021

Příprava na vývoz zboží z Velké Británie do EU od 1.1.2021 https://www.gov.uk/prepare-to-export-from-great-britain-from-january-2021

Informace Evropské rady o brexitu: http://www.consilium.europa.eu/cs/policies/eu-uk-after-referendum/

Informace Evropské komise o brexitu: https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership_cs

Informace portálu BUSINESSINFO spravovaného agenturou Czech Trade: www.businessinfo.cz/brexit

Informace Úřadu vlády ČR k Brexitu: https://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/Brexit/

                                                           https://www.brexitinfo.cz/

Informace vlády Velké Británie k Brexitu: https://euexit.campaign.gov.uk/

Otázky a odpovědi týkající se vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 31. ledna 2020

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/QANDA_20_104

 

Související dokumenty

Politické prohlášení, v němž se stanoví rámec budoucích vztahů mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2019.384.01.0178.01.CES&toc=OJ:C:2019:384I:TOC

Oznámení EU a Velké Británie související s Úmluvou o společném tranzitním režimu. Velká Británie oznamuje podpis dohody s EU, což znamená, že v rámci přechodného období bude Velká Británie aplikovat Úmluvu jako by byla součástí EU.

 1002554 Note verbale on CTC and on SAD - instrument of accession remains deposited.pdf

Pokyny týkající se spotřebních daní při vystoupení Velké Británie z EU

Stránka byla publikována dne: 21. 7. 2020 9:13