Spojené království předložilo dne 29. března 2017 oznámení svého záměru vystoupit z Evropské unie podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii.

Původní datum, dne 30. března 2019, tedy dva roky od tohoto oznámení, kdy by mělo vystoupit Spojené království z EU a stát se tzv. třetí zemí, se na základě žádosti Spojeného království několikrát posunulo. Lhůta se nakonec prodloužila do 31. ledna 2020.

Spojené království Velké Británie a Severního Irska tak dnem 31.1.2020 odchází z Evropské unie a dnem 1.2.2020 již není členem EU a stává se třetí zemí.

Vzhledem k tomu, že jak Spojené království, tak i EU, schválily Dohodu o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „Dohoda o vystoupení"), se v souladu s článkem 126 Dohody o vystoupení zavádí přechodné období od 1.2.2020 do 31.12.2020.

Článek 127 Dohody o vystoupení stanoví, že v přechodném období se na Spojené království a ve Spojeném království použije právo Unie.

V praxi to znamená, že po dobu přechodného období bude zachován současný stav, tj. přeprava mezi Spojeným královstvím a EU (tzn. i z ČR do UK a z UK do ČR) bude nadále považována za přepravu vnitrounijní, neboli přepravu zboží v rámci vnitřního trhu, tzn. bez bariér, bez celních formalit a kontrol, bez placení cla. 

V souladu s článkem 132 může být přechodné období jednorázově prodlouženo o rok nebo o dva.

Dohoda o vystoupení byla zveřejněna v Úředním věstníku EU C 384 I ze dne 12.11.2019.

https://eur-lex.europa.eu/legal content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2019.384.01.0001.01.CES&toc=OJ:C:2019:384I:TOC

Teprve po konci přechodného období stanoveného Dohodou o vystoupení dojde k zásadním změnám v obchodu se Spojeným královstvím, kdy budou zavedeny postupy a pravidla vyplývající z celního kodexu Unie na dovoz, vývoz a tranzit zboží z a do třetích zemí.

V průběhu přechodného období bude EU a Spojené království jednat o budoucí podobě obchodního vztahu po skončení přechodného období (např. zda bude uzavřena dohoda o volném obchodu, kterou by byly mj. zavedeny nulové sazby cla a další opatření). 

V části 3 v oddíle 2 Dohody o vystoupení jsou články 47 až 49 věnovány postupům při ukončování celních operací započatých před koncem přechodného období a ukončených po skončení přechodného období. Konkrétně se jedná o čl. 47 - Unijní status zboží, čl. 48 - Vstupní souhrnné prohlášení a výstupní prohlášení, čl. 49 - Ukončení dočasného uskladnění nebo celních režimů. K tomuto článku se vztahuje rovněž příloha III, která stanovuje časové lhůty pro ukončení příslušných režimů.

K těmto ustanovením (článkům) bude ještě dle informací Komise (DG TAXUD) vedena v průběhu přechodného období diskuse a budou pravděpodobně zpracovány pro veřejnost detailní informace v podobě tzv. pokynů (guidelines).

 

Kontakty

Pro další informace je možné kontaktovat Generální ředitelství cel nebo jednotlivé celní úřady:

Poradenské a informační centrum Celní správy ČR

Telefonicky: +420 261 331 919 nebo e-mailem: informace@cs.mfcr.cz

https://www.celnisprava.cz/cz/o-nas/kontakty/Stranky/centrum-pro-zakladni-poradenstvi-a-informace-z-oblasti-celni-a-danove-problematiky-a-dalsich-kompetenci-celni-spravy-cr.aspx

Kontakty na jednotlivé celní úřady v příslušných regionech:

https://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/kontakty-na-celni-urady.aspx

 

Užitečné odkazy

Informace Evropské rady o brexitu: http://www.consilium.europa.eu/cs/policies/eu-uk-after-referendum/

Informace Evropské komise o brexitu: https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership_cs

Informace portálu BUSINESSINFO spravovaného agenturou Czech Trade: www.businessinfo.cz/brexit

Informace Úřadu vlády ČR k Brexitu: https://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/Brexit/

                                                           https://www.brexitinfo.cz/

Informace vlády Velké Británie k Brexitu: https://euexit.campaign.gov.uk/

Otázky a odpovědi týkající se vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 31. ledna 2020

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/QANDA_20_104

 

Související dokumenty

Politické prohlášení, v němž se stanoví rámec budoucích vztahů mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2019.384.01.0178.01.CES&toc=OJ:C:2019:384I:TOC

Oznámení EU a Velké Británie související s Úmluvou o společném tranzitním režimu. Velká Británie oznamuje podpis dohody s EU, což znamená, že v rámci přechodného období bude Velká Británie aplikovat Úmluvu jako by byla součástí EU.

 1002554 Note verbale on CTC and on SAD - instrument of accession remains deposited.pdf

Pokyny týkající se spotřebních daní při vystoupení Velké Británie z EU

Stránka byla publikována dne: 6. 4. 2020 10:34