Informace Smíšeného Výboru EU-CTC Úmluvy pro společný tranzit a Úmluvy pro zjednodušení formalit ve zbožovém styku

 

Věc: Přistoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska k Úmluvě o společném tranzitu a Úmluvě o zjednodušení formalit ve zbožovém styku

 

28. 5. 2019 vyjádřilo Spojené království Velké Británie a Severního Irska svoji vůli přistoupit k Úmluvě o společném tranzitu a Úmluvě o zjednodušení formalit ve zbožovém styku jako samostatná smluvní strana.

 

4. 12. 2018 Smíšený výbor EU-CTC pro společný tranzit a zjednodušení formalit ve zbožovém styku přizval Spojené království Velké Británie a Severního Irska aby se připojilo k úmluvám.

V souladu s článkem 15a (2) Úmluvy o společném tranzitu a čl.  11a Úmluvy o zjednodušení formalit ve zbožovém styku se třetí země, přizvaná k připojení k úmluvám, stane smluvní stranou uložením svých přístupových listin v sekretariátu Rady EU, která plní roli depozitáře. 

 

30. 1. 2019 uložilo Spojené království Velké Británie a Severního Irska listiny o přistoupení k oběma dohodám v sekretariátu Rady EU.

Za běžných okolností se přistoupení země přizvané k připojení k úmluvám stává účinným prvním dnem druhého měsíce následujícího po uložení přístupových listin v depositu. Nicméně Spojené království Velké Británie a Severního Irska bude stále ještě členem Evropské Unie, která je smluvní stranou obou zmíněných úmluv. Z toho důvodu nabyde přistoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska k úmluvám účinnosti první den, kdy se úmluvy přestanou vztahovat na Spojené království jako na člena Evropské Unie, nebo v případě kdy dojde k ratifikaci výstupové dohody obsahující přechodné období v celní oblasti, první den následující po skončení přechodného období (více čl.1  rozhodnutí 1/2018 Smíšeného Výboru EUCTC).

Convention on a common transit procudure UK and Northern IRL.pdf English version

Stránka byla publikována dne: 6. 2. 2019 8:52