CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Aktuality
   • Činnost Celní správy ČR při zjištění neuhrazené pokuty za dopravní přestupek od 1. 1. 2022

Činnost Celní správy ČR při zjištění neuhrazené pokuty za dopravní přestupek od 1. 1. 2022

Dne 23. 11. 2021 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 418/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon“). Zákon bude účinný k 1. 1. 2022.

Zákonem dostávají celníci, policisté a za určitých okolností i strážníci obecní policie novou možnost, jak postihnout neplatiče dopravních pokut. Za dopravní pokutu je považována pokuta dle

 • zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů (např. pokuta za překročení nejvyšší dovolené rychlosti, jízdu na červenou, nesprávné parkování, telefonování za jízdy, předjíždění vozidla tam, kde je to zakázáno, nedání přednosti, porušení omezení jízdy některých vozidel, přestupek provozovatele vozidla podle § 125f a další),
 • zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (např. pokuta za užití zpoplatněné komunikace bez uhrazení mýtného nebo časového poplatku, za řízení přetíženého vozidla a další),
 • zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (např. pokuta
  za nevedení záznamů o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, předložení neplatného dokladu, přestupky spojené s přepravou nebezpečných látek
  a další),

pokud byla uložena orgánem Celní správy České republiky, Policií ČR nebo byla předána obecnému správci daně k vymáhání.

Zjistí-li celníci nebo policisté při kontrole, že řidič nebo provozovatel vozidla nezaplatil pravomocnou splatnou dopravní pokutu, mohou nově na místě požadovat její úhradu. Úhrada musí být umožněna platbou v hotovosti[1] a platebním terminálem. Pokud nebude pokuta na místě zaplacena, je možno zadržet registrační značku nebo zabránit v odjezdu vozidla přiložením tzv. botičky.

Oprávnění požadovat úhradu pokuty mohou i strážníci obecní policie, ale pouze za předpokladu, že se jedná o dopravní přestupek, který byl spáchán na území dané obce a dopravní pokuta nebyla předána k vymáhání obecnému správci daně (celnímu úřadu).

Oprávnění nelze použít na nedoplatky, u kterých bylo povoleno posečkání nebo rozložení nedoplatku na splátky.

Nové oprávnění v praxi znamená, že pokud bude dlužit na dopravní pokutě řidič anebo provozovatel vozidla, který ovšem nemusí být v autě přítomen, a pokuta nebude na místě uhrazena, bude de facto nemožno dále pokračovat v jízdě. Řidič, který chce pokračovat v cestě, tedy musí uhradit nedoplatek i za nepřítomného provozovatele vozidla. Celník nebo policista při využití oprávnění řidiči sdělí, kdy a kde může nedoplatek zaplatit a zároveň za jakých podmínek dojde k vrácení odebraných registračních značek nebo sejmutí přiložené botičky. Za den platby je dle § 166 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“) považován den, kdy úřední osoba správce daně platbu v hotovosti převzala, nicméně z důvodu zjednodušení případných kontrol v následujících 24 až 48 hodinách se doporučuje s sebou vozit potvrzení o úhradě.

Nejjednodušší je nedlužit, nicméně pokud si chce někdo ověřit, zda nedluží, lze to na místně příslušném celním úřadě (https://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/kontakty-na-celni-urady.aspx) nebo po kvalifikovaném přihlášení na cPortálu Celní správy České republiky (https://cportal.celnisprava.cz/); případný nedoplatek je vhodné neprodleně uhradit. 

[1] Platbou v hotovosti se rozumí úhrada peněžních prostředků bankovkami a mincemi v českých korunách. V souladu s § 163 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, se daň hradí správci daně české měně.

Ačkoliv daňový řád připouští možnost úhrady v cizí měně, jedná se výlučně o postup poukázání platby v rámci bezhotovostního platebního styku, kdy poskytovatel peněžních služeb sám převod realizuje, a připíše zaslané peněžní prostředky na účet CÚ již pouze v Kč.

 


Stránka byla publikována dne: 26.11.2021

Skočit na začátek stránky