CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Aktuality
   • E-learning pro splnění kritéria profesní způsobilosti

E-learning pro splnění kritéria profesní způsobilosti

V souvislosti s požadavkem na splnění kritéria „Praktické normy pro způsobilost nebo odbornou kvalifikaci“ uvedeným v čl. 39 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. 10. 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, v platném znění (dále jen „UCC“), a dále upraveným v ustanovení čl. 27 odst. 1 písm. b) bod i) nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (dále jen „UCC IA“), v platném znění, sdělujeme, že dne 1. 4. 2022 byl v rámci cPortálu Celní správy České republiky zpřístupněn e-Learningový kurz zaměřený na absolvování odborné přípravy v oblasti celních předpisů.

Na základě ustanovení čl. 27 odst. 1 písm. b) bod i) UCC IA lze považovat kritérium odborné způsobilosti za splněné, pokud žadatel nebo osoba pověřená celními záležitostmi žadatele mimo jiné úspěšně absolvovala vzdělávací kurz, který byl poskytnut celními orgány. Poskytnutí tohoto vzdělávacího kurzu je v prostředí Celní správy České republiky (dále jen „CS ČR“) realizováno prostřednictvím e-Learningového kurzu na cPortálu Celní správy České republiky (dále jen „cPortál CS ČR“) cPortál Celní správy ČR (celnisprava.cz).

Přístup do e-Learningového kurzu bude umožněn po přihlášení do cPortálu CS ČR, tedy prostřednictvím autorizačních prostředků, které cPortál CS ČR nabízí.

E-Learningový kurz zahrnuje 11 samostatných modulů, přičemž každý z nich se soustřeďuje na jinou část celní problematiky. Na konci každého modulu je závěrečný hodnotící test, a to ve formě otázky a různých možností odpovědí (a, b, c, d) za podmínky vždy jedné správné odpovědi. Uživatel má vždy 2 pokusy na zvládnutí testu, přičemž bude muset správně zodpovědět alespoň 75 % otázek. Pokud uživatel při 2 pokusech v testu neuspěje, předmětný modul se na dobu 14 dnů „uzamkne“ a nebude možné tento modul splnit. Po uplynutí 14denní lhůty bude možné test znovu absolvovat se 2 pokusy.

Jakmile uživatel úspěšně absolvuje potřebné moduly, bude mu automatizovaným způsobem vygenerován certifikát o absolvování kurzu, který bude předložen kompetentnímu celnímu orgánu, který bude v povolovacím řízení rozhodovat.

Závěrem lze pro úplnost konstatovat, že kritérium „Praktické normy pro způsobilost nebo odbornou kvalifikaci“ splněné výše uvedeným postupem lze v povolovacím řízení akceptovat u následujících druhů povolení:

 • AEO pro celní zjednodušení (dle čl. 39 písm. d) UCC)
 • Povolení souborné jistoty (dle čl. 95 odst. 1 písm. c) UCC)
 • Zápis do záznamů deklaranta (dle čl. 150 odst. 1 UCC DA)
 • Status schváleného příjemce pro operace TIR (čl. 187 odst. 1 písm. c) UCC DA)
 • Zjednodušení dle čl. 233 odst. 4 UCC (dle čl. 191 odst. 1 písm. c) UCC DA)

Stránka byla publikována dne: 19.04.2022

Skočit na začátek stránky