CZ EN Translate
Menu

Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích

Dne 16.05.2023 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/956 ze dne 10. května 2023, kterým se zavádí mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích (dále jen „nařízení CBAM“).  Nařízení CBAM se vztahuje na dovoz zboží uvedeného v příloze I, které pochází ze třetí země, s výjimkou třetích zemí uvedených v příloze III bodu I (dále jen „zboží“).

S cílem zajistit hladké zavedení nařízení CBAM je jeho implementace rozdělena do dvou fází. V první, přechodné, fázi implementace, která se uplatní od 1.10.2023 do 31.12.2025, je dovozci zboží stanovena oznamovací povinnost v souladu s čl. 35 nařízení CBAM (dále jen „oznamovací povinnost“). Druhá fáze implementace představující plné fungování mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích se uplatní od 1.1.2026.

V souladu s čl. 2 odst.1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/1773, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/956, pokud jde o oznamovací povinnosti pro účely mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích během přechodného období (dále jen „prováděcí nařízení“), má oznamovací povinnost:

  • dovozce, který podává celní prohlášení s návrhem na propuštění zboží do volného oběhu vlastním jménem a na vlastní účet;
  • osoba, která je držitelem povolení k podání celního prohlášení podle čl. 182 odst. 1 nařízení (EU) č. 952/2013, a která deklaruje dovoz zboží;
  • nepřímý celní zástupce jmenovaný v souladu s čl. 18 nařízení (EU) č. 952/2013, který podává celní prohlášení v případě, že je dovozce usazen mimo Unii, nebo pokud tento nepřímý celní zástupce souhlasil, že bude plnit oznamovací povinnosti v souladu s čl. 32 nařízení CBAM.

V souladu s čl. 34 nařízení CBAM se oznamovací povinnost podle čl. 35 rovněž vztahuje i na informace o zboží, které bylo popuštěno do režimu aktivního zušlechťovacího styku.

Oznamovací povinnost spočívá v tom, že každý dovozce nebo nepřímý celní zástupce nejpozději jeden měsíc po skončení každého čtvrtletí, během kterého dovezl zboží, podá Evropské komisi čtvrtletní zprávu prostřednictvím přechodného rejstříku CBAM v souladu s čl. 8 prováděcího nařízení. První zpráva tak musí být podána nejpozději do 31.1.2024. Informace, které tato zpráva obsahuje, jsou uvedeny v příloze I prováděcího nařízení.

 

 


Stránka byla publikována dne: 21.09.2023

Skočit na začátek stránky