CZ EN Translate
Menu

Milostivé léto 2023

​Formulář pro podání žádosti: Žádost o odpuštění příslušenství daně nebo rozložení jeho úhrady na splátky (celnisprava.cz)

Od 1. července je účinný zákon č. 182/2023 Sb., o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů (dále jen „zákon Milostivé léto 2023“).

Milostivé léto 2023 umožní správcům daně mimořádný zánik určeného příslušenství daně odpuštěním.

Daní pro účely zákona Milostivé léto 2023 není clo ani jeho příslušenství. Na clo a jeho příslušenství se zánik určeného příslušenství daně odpuštěním nevztahuje. Mimořádný zánik určeného příslušenství daně odpuštěním se nevztahuje také na rozhodný nedoplatek vymáhaný soudním exekutorem, nebo podle zákona upravujícího mezinárodní pomoc při vymáhání některých finančních pohledávek. 

Mimořádný zánik určeného příslušenství daně odpuštěním

Mimořádný zánik určeného příslušenství daně odpuštěním se týká rozhodných nedoplatků fyzické osoby (včetně fyzické osoby podnikatele), kdy rozhodným nedoplatkem se rozumí nedoplatek na dani nebo na příslušenství daně, který:

a) vznikl do rozhodného dne, kterým je 30. 9. 2022 a

b) je, popřípadě byl, evidován u správce daně do rozhodného dne.

Určené příslušenství daně v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona Milostivé léto 2023 zaniká odpuštěním, pokud:

  1. dlužník požádal během rozhodného období od 1. 7. 2023 do 30. 11. 2023 o jeho odpuštění a
  2. došlo k úplnému uhrazení rozhodného nedoplatku, se kterým toto příslušenství souvisí do 30. listopadu 2023. K úhradě rozhodného nedoplatku na dani nemusí nutně dojít pouze v rámci intervalu rozhodného období. Nedoplatek, který vygeneroval určité příslušenství, již mohl být zcela uhrazen v minulosti, přičemž nezaplaceno zůstává pouze toto příslušenství.

Základní podmínkou mimořádného odpuštění určeného příslušenství daně je tedy uhrazení rozhodného nedoplatku na dani, který je, popřípadě byl evidován u celního úřadu do 30. 9. 2022, a ke kterému se váže příslušenství určené § 4 odst. 2 zákona Milostivé léto 2023. Uhrazením rozhodného nedoplatku se rozumí též jeho zánik dle zákona Milostivé léto 2023. Určené příslušenství pak v důsledku odpuštění zanikne pouze pokud nebylo dosud uhrazeno (nedojde tedy k vracení peněžních prostředků u již uhrazeného příslušenství). Odpuštění se týká pouze níže uvedeného příslušenství daně:

  • úroku z prodlení nebo jeho obdoby podle jiného zákona,
  • úroku z posečkané částky, např. dojde-li po podání žádosti dne 10.7. k úhradě posečkaného nedoplatku, jehož původní splatnost byla 1.4.2022 dojde zároveň k odpuštění úroku z posečkané části,
  • penále,
  • pokuty za opožděné tvrzení daně,
  • nákladů řízení včetně exekučních nákladů. V souladu s ustanovením § 6 odst. 4 zákona Milostivé léto 2023 exekuční náklady zanikají odpuštěním pouze v případě, kdy došlo k uhrazení nebo zániku všech nedoplatků, pro které byla daňová exekuce nařízena. Znamená to, že k zániku odpuštěním exekučních nákladů dojde pouze v případě, že byly uhrazeny nebo došlo k zániku všech nedoplatků, nikoliv jen rozhodných nedoplatků vzniklých do rozhodného dne. Např. musí dojít i k úhradě exekvovaného nedoplatku na pokutě v rámci dělené správy vzniklé po 30. 9. 2022 nebo k úhradě exekvovaného nedoplatku, ke kterému se neváže žádné příslušenství, jež by mohlo být předmětem žádosti o zánik odpuštěním.

Rozložení úhrady rozhodného nedoplatku na splátky dle § 7 zákona Milostivé léto 2023

Určené příslušenství daně zaniká odpuštěním také, pokud:

a) dlužník požádal během rozhodného období o rozložení úhrady rozhodného nedoplatku na splátky podle § 7 zákona Milostivé léto 2023 a

b) došlo k úplnému uhrazení rozhodného nedoplatku, se kterým toto příslušenství souvisí, nejpozději ve dnech splatnosti jednotlivých splátek.

Žádost daňového subjektu o úhradu rozhodného nedoplatku na dani ve splátkách nepodléhá správnímu poplatku. Musí kumulativně splnit následující podmínky:

a) žádost musí být podána nejpozději poslední den rozhodného období (tj. do 30. listopadu 2023),

b) nesmí jít o nedoplatek, v jehož případě již bylo povoleno posečkání nebo rozložení jeho úhrady na splátky,

c) jednotlivý nedoplatek musí být vyšší než 5 000 Kč a

d) nesmí se jednat o nedoplatek na záloze na daň.

Rozložení úhrady rozhodného nedoplatku na splátky je povoleno splněním výše uvedených podmínek. Posečkání je povoleno ode dne podání žádosti. Úrok za dobu povoleného posečkání, po splnění zákonných podmínek Milostivého léta 2023 (tj., mimo jiné, úhradou rozhodného nedoplatku), zaniká odpuštěním.  

Úhrada rozhodného nedoplatku je rozložena na 12 po sobě jdoucích měsíčních splátek. Splatnost první splátky je 30. listopadu 2023 a splatnost dalších splátek je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Připadne-li poslední den kalendářního měsíce na sobotu, neděli nebo svátek, je v případě dané splátky splatnost v nejblíže následující pracovní den. První až předposlední splátka je ve výši 1/12 rozhodného nedoplatku a zaokrouhluje se na celé koruny nahoru. Poslední splátka je ve výši zbývající části rozhodného nedoplatku. 

Není-li některá ze splátek uhrazena v den splatnosti nebo ve výši splátky, dnem nedodržení podmínek pozbývá rozložení úhrady ve splátky účinnosti. Správce daně o této skutečnosti daňový subjekt vhodným způsobem vyrozumí.

Po dobu rozložení úhrady rozhodného nedoplatku na splátky je rozhodný nedoplatek posečkán a nelze jej vymáhat. Pokud správce daně obdrží žádost o rozložení úhrady rozhodného nedoplatku na splátky, a předmětný nedoplatek je předmětem daňové exekuce, správce daně odloží (částečně odloží) daňovou exekuci ve výši rozhodného nedoplatku, který je předmětem žádosti o rozložení na splátky.

Pokud předmětem daňové exekuce jsou také jiné než rozhodné nedoplatky, je vymožené plnění párováno v souladu s ustanovením § 152 odst. 2 daňového řádu na úhradu nedoplatků nepodléhajících režimu úhrady rozhodného nedoplatku na splátky dle zákona Milostivé léto 2023. Správce daně nezastavuje (ani částečně) daňovou exekuci v průběhu rozložení úhrady rozhodného nedoplatku na splátky. Daňovou exekuci zastaví dle ustanovení § 181 odst. 2 písm. i) daňového řádu až poté, co je povolení rozložení úhrady rozhodného nedoplatku splněno.

Odklad daňové exekuce není překážkou pro přihlášení rozhodného nedoplatku a nedoplatku na určeném příslušenství do dražby jiného exekučního orgánu nebo do veřejné dražby anebo pro uplatnění v insolvenčním řízení.

Žádost daňového subjektu

Žádost daňového subjektu musí být podána u věcně a místně příslušného správce daně, u kterého je evidován příslušný rozhodný nedoplatek. V rámci dělené správy tak může daňový subjekt podávat více žádostí, pokud má rozhodné nedoplatky u více celních úřadů. Forma žádosti není omezena, jedná se o obecné podání (listinná podoba, elektronicky nebo ústně do protokolu). Dlužník ale není povinen uvádět přesnou výši nedoplatku. V jedné žádosti může být požádáno o odpuštění i několika nedoplatků současně. Pokud žádost bude doručena jinému než místně příslušnému celnímu úřadu, správce daně ověří nedoplatky a žádost neprodleně postoupí místně příslušnému celnímu úřadu.

Pro podání žádosti o zánik nedoplatku určeného příslušenství odpuštěním lze využít elektronický formulář Žádost o odpuštění příslušenství daně nebo rozložení jeho úhrady na splátky (celnisprava.cz)


Stránka byla publikována dne: 30.06.2023

Skočit na začátek stránky