CZ EN Translate
Menu

Omezení vývozu vakcín na COVID-19

Evropská komise schválila prováděcí nařízení, kterým se omezuje vývoz některých produktů, zejména se to týká vakcín na nemoc COVID-19. Nařízení  je účinné od  30. 1. 2021. Nařízení je možno nalézt zde:Otázky a odpovědi: Transparenční a povolovací mechanismus pro vývoz vakcín proti COVID-19

Obecné/Důvod

Jaké je odůvodnění opatření?

 • Cílem tohoto opatření je zajistit včasný přístup k očkovacím látkám proti COVID-19 všem občanům EU a řešit stávající nedostatečnou transparentnost vývozu očkovacích látek mimo EU.
 • Evropská unie podpořila rychlý vývoj a výrobu několika vakcín proti onemocnění COVID-19 celkovou částkou 2,7 mld. EUR a je důležité chránit integritu této významné investice rozpočtu EU.
 • Komise je znepokojena nedostatečnou transparentností jednání některých společností a chce mít úplné informace, aby zajistila plnění jejich smluvních závazků.
 • Není naším záměrem omezovat vývoz více než je nezbytně nutné a Unie zůstává plně odhodlána k mezinárodní solidaritě a svým mezinárodním závazkům.

Rozsah

Jaká je povaha opatření, které Komise přijala?

 • K řešení tohoto velmi vážného a bezprostředního problému v oblasti veřejného zdraví přijala Komise dočasný mechanismus pro povolování a zajištění transparentnosti vývozů na základě nařízení 2015/479 o společných pravidlech pro vývoz.
 • Nejedná se o zákaz vývozu. Toto opatření by se speciálně zaměřilo na vývoz vakcín proti COVID-19, na které se vztahuje Předběžná kupní smlouva (PKS) s EU. Tyto vývozy budou podléhat včasnému oznámení a povolení před tím, než budou skutečně odeslány mimo EU.
 • Toto opatření platí od 30. ledna 2021 do 31. března 2021.
 • Velký počet vývozů bude z mechanismu vyňat.

Vztahuje se opatření Komise na obchod mezi členskými státy EU?

 • Ne.
 • Vývozní povolení stanovené Nařízením se vyžaduje u vývozů mimo trh Unie (bez ohledu na to, zda pocházejí z Unie či nikoli.)
 • Toto povolení udělí příslušné orgány členských států, kde se vakcíny vyrábějí a bude vydáno písemně nebo elektronicky.

Které vývozy budou vyňaty?

 • Vývoz do Albánské republiky, Andorry, Bosny a Hercegoviny, Faerských ostrovů, Islandské republiky, Kosova*, Lichtenštejnského knížectví, Černé Hory, Norského království, Republiky Severní Makedonie, Republiky San Marino, Srbska, Švýcarské konfederace, městského státu Vatikán, zámořských území, území uvedených v příloze II Smlouvy o fungování Evropské unie a vývoz do Büsingenu, Helgolandu, Livigna, Ceuty a Melilly, Alžírska, Egyptu, Jordánka, Libanonu, Libye, Maroka, Palestiny*, Sýrie, Tuniska, Arménie, Ázerbajdždánu, Běloruska, Gruzie, Izraele, Moldávie a Ukrajiny.
 • Vývoz do kterékoli z 92 zemí s nízkými a středními příjmy dle seznamu závazků v rámci programu COVAX
 • Vývoz vakcín proti COVIDu zakoupených a/nebo dodaných prostřednictvím COVAX, UNICEF a PAHO s cílovou destinací v jakékoli jiné zemi zúčastněné v COVAX.
 • Vývoz vakcín nakoupených členskými státy EU na základě předběžných kupních smluv EU a přesměrovaných do třetí země jako dar či přeprodej.
 • Vývozy v kontextu reakce na mimořádnou humanitární krizi.
 • Vývozy do zařízení nacházejících se na kontinentálním šelfu členského státu nebo výlučné ekonomické zóny vyhlášené členským státem dle Úmluvy OSN o mořském právu.

Členské státy

Oznámil nějaký členský stát jednostranná opatření?

 • Nouzové opatření zatím oznámila pouze Belgie.
 • Důrazně nedoporučujeme přijímat národní opatření.
 • Opatřením pro celou EU bude zajištěno, aby vývozy mohly pokračovat, pokud jsou tyto legitimní.

Třetí země/Globální rozměr

Co když má nějaká třetí země PKS s výrobcem v EU?

 • Komise si je vědoma PKS uzavřených třetími zeměmi a bude se snažit zajistit, aby byla splněna očekávání těchto zemí ohledně jejich dodávek.
 • Vyzýváme společnosti s PKS, aby dodržely své povinnosti ohledně splnění svých závazků.

Proces

Co se bude nyní dít do 31. března 2021? Proč je toto opatření omezeno do konce března? Nemá opatření platit pouze po dobu 6 týdnů?

 • Vzhledem k naléhavosti situace, odůvodněné nedostatkem transparentnosti v době, kdy jsou výroba a dodávky vakcín stále ve fázi rozvoje, a souvisejícím dočasným globálním nedostatkem, bylo opatření Komise přijato v nouzovém režimu.
 • To umožňuje Komisi jednat rychle, ještě než jsou členské státy formálně konzultovány.
 • Nařízení se použije od 30. ledna 2021.
 • V souladu s Nařízením, které nám umožňuje přijmout takové nouzové řešení, nemůže platnost opatření přesáhnout 6 týdnů (čl. 5 odst. 5 nařízení (EU) 2015/479).
 • Nicméně, Komise hodlá navrhnout prodloužení tohoto opatření do konce března. Dle čl. 6 uvedeného Nařízení lze opatření přijímat po tomto období postupem projednávání ve výborech (komitologií).
 • Během počátečního šestitýdenního období budou členské státy konzultovány ohledně možných úprav stávajícího opatření a případných budoucích kroků.

Jednala Komise na základě žádosti členských států. Pokud ano, jakých? Jednala Komise z vlastní iniciativy?

 • Členské státy jsou součástí Řídícího výboru, který projednává všechna rozhodnutí v rámci jednání s výrobci vakcín a opatření z nich vyplývající, včetně možnosti zapojit mechanismus pro povolování a zajištění transparentnosti vývozů ve vztahu k vývozům očkovacích látek.

Mají členské státy vlastní rozhodovací pravomoc v rámci opatření přijatého Komisí? Jak systém funguje?

 • Členské státy jsou povinny zavést režimy vývozních povolení.
 • Společnosti žádají o vývozní povolení v členském státě, kde se vakcína vyrábí.
 • Členské státy zpracují žádosti o vývozní povolení bezodkladně a nejpozději do dvou pracovních dnů od obdržení všech požadovaných informací.
 • Tato lhůta může být prodloužena o další 2 pracovní dny, ale pouze za výjimečných okolností a v řádně odůvodněných případech.
 • Při rozhodování o udělení vývozního povolení dle tohoto Nařízení členské státy spolu s Komisí posoudí, zda objem vývozu není takový, aby představoval hrozbu pro plnění předběžných kupních smluv, které EU uzavřela s výrobci vakcín.
 • Po obdržení žádosti, členské státy usilují o dohodu s Komisí.
 • Aby mohly příslušné orgány posoudit žádost o vývozní povolení, výrobci vakcín, na které se vztahuje toto Nařízení, jsou žádáni, aby poskytli příslušné údaje o svých vývozech uskutečněných od 29. října 2020, a to společně s jejich první žádostí o vývozní povolení.
 • I po povolení vývozu mohou příslušné orgány členských států ověřovat informace poskytnuté vývozcem.

Co když společnost odmítne poskytnout údaje zpětně?

 • Absence těchto informací může vést k zamítnutí žádosti o vývozní povolení.

Budou akce k provedení opatření zveřejňovány? Kdo je bude zveřejňovat a kde?

 • Komise bude pravidelně informovat o udělených a zamítnutých povoleních.

 O jaký druh návrhu se v případě režimu vývozního povolení jedná?

 • Jedná se o prováděcí akt.

WTO

Je nařízení slučitelné se závazky WTO a G20?

 • Ano. Je v souladu se všemi mezinárodními povinnostmi a závazky EU.
 • EU důrazně podporuje zásadu, že veškerá opatření považovaná za nezbytná k prevenci nebo zmírnění kritického nedostatku jsou prováděna způsobem, který je cílený, transparentní, přiměřený, dočasný a v souladu se závazky WTO.
 • Opatření je také plně v souladu s tím, co EU navrhla v souvislosti s iniciativou WTO v oblasti obchodu a zdraví, protože věnuje zvláštní pozornost zájmům nejméně rozvinutých a rozvojových zemí s omezenými výrobními kapacitami, které jsou vysoce závislé na dovozu. Režim také zajišťuje, že nebude narušen chod programu COVAX.
 • EU zajistí transparentnost tohoto opatření vůči svým obchodním partnerům ve WTO.


** Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244(1999) a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.
Stránka byla publikována dne: 01.02.2021

Skočit na začátek stránky