CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • Aktuality
      • Zpráva o činnosti Sekce pátrání Generálního ředitelství cel v letech 2020 – 2021

Zpráva o činnosti Sekce pátrání Generálního ředitelství cel v letech 2020 – 2021

Celá zpráva o činnosti Sekce pátrání 2020-2021

V srpnu roku 2021 tomu bylo 5 let od provedené centralizace kompetence celního orgánu pověřeného jako policejního orgánu v rámci Celní správy České republiky a rozšíření jeho kompetence o trestnou činnost v oblasti DPH. Během této doby byla ve struk­tuře Generálního ředitelství cel zřízena Sekce 03 Pátrání, do které byly zařazeny všechny útvary pátrání a která je nyní výhradním partnerem nejen pro ostatní orgány činné v trestním řízení. Jako útvar s celorepublikovou působností je svého druhu jedinečná pro své zaměření v prověřování celní, daňové a drogové trestné čin­nosti, aktivní podporu vlastních speciálních a podpůrných útvarů pro zabezpečení provádění operativně pátrací činnosti v kvalitě a potřebách plně adekvátních pro úspěšné odhalování závažné trestné činnosti a její náležitou dokumentaci. Na jejím základě je možné zahajovat trestní stíhání vůči konkrétním pachatelům trestné činnosti. Příslušníci se velmi úspěšně etablovali v případech krácení daně z přidané hodnoty a naplnili tím stano­vený předpoklad, stejně tak v případě trestné činnosti v oblasti nelegálního provozování hazardních her.

V oblasti závažné environmentální kriminality jsme se setkali s novou formou trestné činnosti, která se soustředí na prostředí nelegálních lovů chráněných zvířat a zároveň na obchod s nelegálně získanými trofejemi.

Další relativně novou formou trestné činnosti bylo prověřování aktivit v oblasti nelegálních přeprav odpadů. Šířícímu se fenoménu nyní čelí téměř celé Evropa. Uzavření obchodů a tržnic vedlo k výraznému převodu nabídek zboží do uzavřených facebookových skupin. U webových nabídek je často uplatňován dropshipping – nedochází k přímému prodeji zboží, ale k zprostředkování prodeje. Rok 2020 přinesl zejména v prostředí latentních sítí radikální změnu způsobu nabídky zájmového zboží, kdy se výrazně upouští od prostředí připomínajícího obchodní tržiště, tzv. „market places“, a zboží je tak nabízeno pouze v přímém kontaktu s prodejcem prostřednictvím e-mailové nebo chatové komunikace. Jedním z trendů zdokumentovaných vlastní činností je rozsah zneužívání tzv. "expresních přepravců" k nelegálním dovozům a vývozům zboží dvojího užití a vojenského materiálu. Dále budeme pracovat na implementaci účinných postupů směřujících k efektivnímu potírání provozování hazardních her s aspektem krácení daní, a to jak v případě provozování nelegálních hazardních her, tak rovněž i v případě krácení daní u legálního hazardu.

Díky aktivnímu přičinění Sekce pátrání se červený fosfor dostal na seznam nových prekurzorů drog Nařízení Komise v přenesené pravomoci EU.  Během pandemie Covid-19 se monitorovalo chování drogových pašeráckých organizací a s tím i nový modus operandi pašování drog. Rok 2022 v drogové oblasti bude ve znamení pokračování efektivní mezinárodní spolupráce, aktivace nástrojů pro skryté prověřování drogové trestné činnosti na našem území, monitoring a odhalování velkokapacitních tranzitů a dovozů, targeting a zdrojování. Pozornost budeme dále zaměřovat na oblast odhalování nelegálního obchodu a nelegálního využívání u tzv. designer prekurzorů, neboli pre-prekurzorů drog, které slouží výhradně k nelegální výrobě prekurzorů drog a následně drog, a to v součinnosti jak s jinými orgány celní správy, tak i v oblasti mezinárodní spolupráce. Tyto látky nemají legální použití, jsou vyráběny hlavně s cílem obejít kontrolu a monitoring orgánů vymáhajících právo. Priorita je vytyčena s ohledem na strmě rostoucí množství záchytů v EU a i v ČR. 

S ohledem na značná rizika spojená s nelegálními obchody s tabákem a netabákovými materiály na území EU je třeba naplňovat strategii v rámci operačního programu Europolu EMPACT 2.3 – zintenzivnění boje proti nezákonnému obchodu s tabákovými výrobky na daňovém území ČR s cílem zabránění daňových úniků na vrub ČR.

„Schopnost uchopení a zvládnutí nových kompetencí jsme připraveni projevit kdykoli to bude nezbytné nebo žádoucí. Útvar budeme dále rozvíjet. Stěžejní je pro nás personální oblast, kde budeme podporovat a dostupnými prostředky motivovat všechny příslušníky, kteří se budou aktivně podílet na plnění našich úkolů, stanovených cílů a způsobem cha­rakterizujícím příslušnost k sekci Pátrání. Nadále jim budeme vytvářet podmínky pro využívání moderních technických prostředků, efektivních možností v oblasti mezinárodní spo­lupráce v trestních věcech nebo profesní či kariérní růst tak, abychom současně byli pro ostatní vždy tím policejním orgá­nem, jenž má v řadách orgánů činných v trestním řízení své nezastupitelné místo, a i v dalších letech je pro to uznáván“, shrnul plk. Michal Šimůnek, ředitel Sekce pátrání GŘC. 


Stránka byla publikována dne: 11.07.2022

Skočit na začátek stránky