CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • Aktuality
      • Informace k platnosti a účinnosti celního kodexu Unie a souvisejících právních předpisů

Informace k platnosti a účinnosti celního kodexu Unie a souvisejících právních předpisů

Tato informace je vydána v souvislosti s vyhlášením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (dále jen „celní kodex Unie“), za účelem vysvětlení vlivu ustanovení o jeho platnosti a účinnosti na platnost a účinnost předchozích nařízení, kterými jsou nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění (dále jen „celní kodex Společenství“) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví celní kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex), ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2013 (dále jen „Modernizovaný celní kodex“).

I.
Platnost a účinnost celního kodexu Unie

Z důvodu potřeby podstatně přepracovat Modernizovaný celní kodex, byl dne 10. října 2013 v Úředním věstníku Evropské unie vyhlášen celní kodex Unie, který 

    a) dnem 30. října 2013 vstoupí v platnost (dvacátým dnem po vyhlášení podle čl. 287),

    b) dnem 30. října 2013 nabude částečné účinnosti v rozsahu ustanovení uvedených v čl. 288 odst. 1, která upravují zmocnění k vydání delegovaných a prováděcích aktů a dále zrušení a změnu dosud platných právních předpisů,

    c) dnem 1. června 2016 nabude úplné účinnosti, tedy v rozsahu ustanovení, která nejsou uvedena v čl. 288 odst. 1,

    d) dnem 30. října 2013 zruší Modernizovaný celní kodex (podle čl. 286 odst. 1),

    e) dnem 1. června 2016 zruší celní kodex Společenství a některé související právní předpisy (podle čl. 286 odst. 2). 

II.
Platnost a účinnost Modernizovaného celního kodexu


(1) Modernizovaný celní kodex, který měl nahradit celní kodex Společenství, 

    a) dnem 24. června 2008 vstoupil v platnost (dvacátým dnem po vyhlášení podle čl. 187),

    b) dnem 24. června 2008 nabyl částečné účinnosti v rozsahu ustanovení uvedených v čl. 188 odst. 1, která upravují zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů,

    c) měl podle čl. 188 odst. 2 nabýt úplné účinnosti až poté, co budou použitelné prováděcí předpisy, nejpozději však dnem 24. června 2013,

    d) dnem úplné účinnosti měl zároveň zrušit celní kodex Společenství.

(2) Dne 20. února 2012 předložila Komise Evropskému parlamentu a Radě návrh celního kodexu Unie, v podobě přepracovaného Modernizovaného celního kodexu s cílem jej nahradit před nejzazším dnem jeho úplné účinnosti, kterým byl den 24. června 2013. Nicméně řádný legislativní proces nebylo možné dokončit tak, aby bylo navrhované nařízení přijato a vstoupilo v platnost před tímto datem. Bez opravného legislativního opatření by se tudíž Modernizovaný celní kodex stal dne 24. června 2013 plně použitelným a celní kodex Společenství by byl zrušen. To by vytvořilo právní nejistotu ohledně skutečně použitelných celních předpisů k tomuto datu a vytvořilo by překážku udržení komplexního a soudržného právního rámce Unie pro celní záležitosti až do přijetí navrhovaného nařízení.

(3) Za účelem zamezení těmto vážným problémům týkajícím se celních předpisů Unie a za účelem poskytnutí doby potřebné k dokončení procesu přijetí přepracovaného znění celního kodexu Unie, bylo nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2013 datum úplné účinnosti Modernizovaného celního kodexu odloženo na 1. listopad 2013.

III.
Platnost a účinnost celního kodexu Společenství


(1) Celní kodex Společenství měl být původně zrušen dnem nabytí úplné účinnosti Modernizovaného celního kodexu, tedy nejpozději dnem 24. června 2013. Na základě již zmíněného opravného legislativního opatření bylo toto datum odloženo na 1. listopad 2013.

(2) Vzhledem k tomu, že nabytím platnosti a částečné účinnosti celního kodexu Unie, tedy dnem 30. října 2013, bude Modernizovaný celní kodex zrušen, nedojde k nabytí jeho úplné účinnosti k odloženému datu 1. listopadu 2013, tudíž ani nenabude účinnosti ustanovení, kterým měl být zrušen celní kodex Společenství.

(3) Celní kodex Společenství tedy zůstává platný a účinný do dne úplné účinnosti celního kodexu Unie, tedy do dne 1. června 2016.

 


Stránka byla publikována dne: 21.10.2013

Skočit na začátek stránky