CZ EN Translate
Menu

Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu

Dne 1. ledna 2013 nabyl účinnosti zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě ČR, který v rámci modernizace celní správy zavedl dvoustupňové řízení, a také snížení počtu celních úřadů z 54 na patnáct celních úřadů. Jedná se o 14 celních úřadů v místě krajů a celní úřad Praha Ruzyně. V příloze č. 3 je znázorněno sloučení původních 54 celních úřadů na 15 celních úřadů.

Pro bezproblémové placení daní celním úřadům je nutné znát číslo bankovního účtu příslušného celního úřadu a správný postup při poukazování finančních prostředků.

Daně se platí příslušnému úřadu v české měně. Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je určena. Správné určení platby a její správné nasměrování znamená zaplatit na správný bankovní účet celního úřadu místně příslušného pro danou daň a daný daňový subjekt.

Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému celnímu úřadu obsahuje předčíslí bankovního účtu, matrikovou části účtu (tzn., druhou část čísla účtu za pomlčkou) a kód banky. Od 1. ledna 2013 území České republiky pokrývá 15 celních úřadů, které mají svou unikátní matrikovou část bankovního účtu. Seznam celních úřadů a jejich čísla matrikových částí bankovních účtů je uveden v příloze č. 1.

Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou, za matrikovou částí bez mezery následuje lomítko a směrový kód České národní banky (ČNB), u níž mají finanční a celní úřady vedeny účty (kód 0710).

Základní části bankovního účtu jsou:

• Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) v rozsahu dvou až pěti číslic jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny finanční nebo celní úřady. Seznam předčíslí bankovních účtů celních úřadů pro jednotlivé druhy daní je uveden v  příloze č. 2.

• Matriková část určuje vlastní finanční nebo celní úřad. Všechny bankovní účty jednoho úřadu mají stejnou matrikovou část – viz příloha č. 1.

Jako příklad uvádíme konstrukci celého čísla bankovního účtu pro úhradu pokuty v řízení správním u Celního úřadu pro Ústecký kraj, kdy správný úplný tvar bankovního účtu je 3754-27720411/0710.
 
 Daňový subjekt může své platební povinnosti uhradit prostřednictvím poštovní poukázky typu A, nebo bezhotovostně prostřednictvím bankovního příkazu z bankovního účtu, případně formou internetového bankovnictví.

Za den platby daně je považován den, kdy je částka připsána na bankovní účet celního úřadu.
 
 I. Platby v hotovosti prostřednictvím poštovní poukázky typu A
 
 Česká pošta, s. p. používá poštovní poukázky typu A pro zasílání peněžních částek v hotovosti určených k připsání na účet příjemce. Tato forma placení není osvobozena od poštovních poplatků. Poštovní poukázku lze použít pro platby všech druhů daní.
 
 Na poštovní poukázce typu A se vyplňují následující údaje:
 
 Levá část poštovní poukázky:
• Kč - uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč.
• Slovy - v této kolonce se uvádí slovy vyjádřená odesílaná částka v Kč.
• Adresa majitele účtu  -  uvádí se název a adresa příslušného celního úřadu.
• Č. účtu  - Číslo účtu musí být uvedeno přesně ve tvaru odpovídajícím struktuře čísla bankovního účtu tj. ve tvaru předčíslí-matrika/kód banky. Musí být tedy uvedeno předčíslí účtu (odpovídající typu daně), pomlčka, číslo matriky příslušného CÚ, lomítko a číslo 0710 (kód ČNB).
• V. symbol (Variabilní symbol) - prostřednictvím variabilního symbolu daňový subjekt sděluje celnímu úřadu svou totožnost. Je-li daňový subjekt k dané dani na celním úřadu registrován (tzn., bylo mu vydáno osvědčení o registraci k této dani), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol čísla DIČ (daňové identifikační číslo) za písmeny CZ. Není-li daňový subjekt k dané dani registrován, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČ.
U cla a dalších daňových povinností vzniklých při celním řízení je variabilním symbolem generované jedinečné číslo ve vztahu ke konkrétnímu jednotnému správnímu dokladu (JSD), které je subjektu předáváno současně se sdělením celního dluhu.
• S. symbol (Specifický symbol) – v případě úhrady zajištění daně v rámci režimu podmíněného osvobození od daně u spotřebních a ekologických daní se do specifického symbolu uvádí kód typu zajištění stanovený celním úřadem.
• Odesílatel - uvádí se jméno a adresa bydliště (u fyzických osob) nebo název a adresa sídla (u právnických osob).
• Na spodním okraji poukázky může být uvedena položka čísla účtu. Tato položka se pro placení daní nevyplňuje.
 
 Pravá část poštovní poukázky:
• Adresa majitele účtu  -  uvádí se název a adresa příslušného celního úřadu.
• Zpráva pro příjemce - zde může odesílatel uvést hůlkovým písmem do předtištěných kolonek krátký text určený pro příjemce.
• Částka Kč - uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč.
• Tr. kód (Transakční kód) je povinný třímístný numerický údaj identifikující typ poukázky a tento údaj je již na formuláři předtištěn.
• Ve prospěch účtu - tato položka obsahuje číselné označení předčíslí a matriky účtu celního úřadu, tzn. pomlčka, lomítko a kód banky se zde neuvádějí. Předčíslí i vlastní číslo účtu (tzv. matrika) jsou doplněné o vedoucí nuly. Předčíslí účtu doplněné o nuly se zapisuje do prvních 6 pozic zleva (maximální počet číslic pro předčíslí) a matrika do 10 pozic vpravo (maximální počet číslic pro číslo matriky celního úřadu). Toto číselné označení čísla účtu slouží pro automatizované zpracování. Je nezbytné vyplnit tuto položku správně, aby poukazovaná částka byla přijata na účet celního úřadu. Pokud bude chybně uvedeno buď předčíslí účtu (tedy označení daně) nebo číslo matriky celního úřadu (tedy příjemce platby), platba nebude přijata na účet v ČNB a bude vrácena odesílateli. Například při odesílání platby spotřební daně z vína a meziproduktů (předčíslí 780) na účet celního úřadu s matrikou 27720411 musí být v kolonce "ve prospěch účtu" uvedeno číselné označení: 0007800027720411. V levé části poukázky je přitom uvedeno to samé číslo účtu v úplném tvaru 780-27720411/0710.
• Kód banky musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB).
• V. symbol (Variabilní symbol) - prostřednictvím variabilního symbolu daňový subjekt sděluje celnímu úřadu svou totožnost. Je-li daňový subjekt k dané dani na celním úřadu registrován (tzn., bylo mu vydáno osvědčení o registraci k této dani), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol čísla DIČ (daňové identifikační číslo) za písmeny CZ. Není-li daňový subjekt k dané dani registrován, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČ.
U cla a dalších daňových povinností vzniklých při celním řízení je variabilním symbolem generované jedinečné číslo ve vztahu ke konkrétnímu jednotnému správnímu dokladu (JSD), které je subjektu předáváno současně se sdělením celního dluhu.
• S. symbol (Specifický symbol) – v případě úhrady zajištění daně v rámci režimu podmíněného osvobození od daně u spotřebních a ekologických daní se do specifického symbolu uvádí kód typu zajištění stanovený celním úřadem.
• K. symbol (Konstantní symbol) - při platbách daní se při odesílání peněz v hotovosti uvádí univerzální konstantní symbol 1149.
• Odesílatel - v případě, že je odesílatelem fyzická osoba vyplňuje kolonky nadepsané Jméno, Příjmení, Ulice (obec), č. domu, PSČ a dodávací pošta. Pokud je odesilatelem právnická osoba, zapisuje se do kolonek Jméno a Příjmení název právnické osoby (ve zkráceném tvaru) a do třetí části se vyplní adresa sídla.

 Po vyplnění poukázky je při převzetí hotovosti na pobočce České pošty s. p. poukázka potvrzena, přičemž pravá část poukázky zůstává uložena u České pošty, s. p. a levou část poukázky si ponechává odesílatel hotovosti jako doklad o poukázané platbě. Obsah údajů z převzaté poukázky Česká pošta, s. p. automatizovaně, pomocí výpočetní techniky, přenáší do datového souboru, který je příjemci odesílán a který je jedinou podkladovou informací pro příjemce hotovosti. Je tedy důležité dobře vyplnit údaje na poukázce, aby platba byla příjemci doručena a byla bez problémů identifikována.
 
 Pokud si daňový subjekt vyzvedne za účelem zaplacení daně poštovní poukázku u svého správce daně na místně příslušném celním úřadě, jsou na poukázce předtištěny údaje identifikující daný celní úřad. Na poštovní poukázku musí daňový subjekt doplnit výši částky v Kč a slovy vyjádřenou odesílanou částku v Kč, dále pak své identifikační údaje - údaje o odesílateli a variabilní symbol.
 
 Daňový subjekt může k zaplacení použít poštovní poukázku typu A, kterou obdrží na České poště, s. p. Na poštovní poukázce pak musí do všech kolonek uvést správné a úplné údaje (popis viz výše). Při ručním vyplňování údajů je žádoucí, aby jednotlivé číslice byly dobře identifikovatelné, jinak může dojít k mylné interpretaci čísla.

II. Bezhotovostní placení

1. Formou bankovního příkazu

 Daňový subjekt má také možnost odeslat platbu formou bankovního příkazu k úhradě ze svého účtu vedeného u některé banky. Řídí se přitom pokyny příslušné banky k vyplnění bankovního příkazu buď vyplněním položek do bankovního formuláře, nebo k tomu použije rubovou stranu poštovní poukázky typu A. V tomto případě musí vyplnit identifikační údaje na zadní straně poukázky.

Při vyplňování položky číslo účtu příjemce je naprosto nezbytné jeho správné vyplnění. Do řádku s označením číslo účtu plátce a kód banky uvede daňový subjekt do první kolonky číslo svého účtu vedeného u některé komerční banky a do druhé kolonky kód této banky.

Do další řádky s označením číslo účtu příjemce, kód banky, částka Kč, symboly platby (variabilní, konstantní, specifický) uvede daňový subjekt do první kolonky číslo účtu celního úřadu (tj. příjemce platby), do druhé kolonky číslo 0710 (kód ČNB). Číslo účtu příjemce přitom musí zachovávat strukturu - předčíslí účtu, pomlčka, číslo matriky (příklad vyplnění kolonky Čísla účtu příjemce bez lomítka a označení kódu banky je tvar 780-27720411). Seznam předčíslí účtů (PBÚ) celních úřadů pro jednotlivé druhy daní je uveden v příloze 2. Čísla matrik bankovních účtů celních úřadů jsou uvedena v příloze 1.

Upozorňujeme na nezbytnost zadání předčíslí bankovního účtu. Zejména v případě bankovního příkazu (příkazu k úhradě) prostřednictvím rubové strany poštovní poukázky typu A je nutné zadat předčíslí účtu, jinak platba nebude doručena. Pokud není na příkazu k úhradě v kolonce Číslo účtu příjemce uvedeno číslo účtu ve tvaru s pomlčkou a daňový subjekt použije tvar číselného označení čísla účtu bez pomlčky, Česká národní banka spravující účty celního úřadu, identifikuje tuto platbu jako platbu s chybně vyplněným číslem účtu příjemce. Platba není na účet celního úřadu připsána, a je vrácena zpět na účet banky, která platbu odeslala. Tak vznikají daňovému subjektu nepříjemné komplikace, neboť může nastat situace, že daň nebude zaplacena do dne   splatnosti.

• Kód banky příjemce se na příkazu k úhradě uvádí do samostatné kolonky. Kód banky musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB) a platí pro všechny typy plateb.

• V. symbol (Variabilní symbol) - prostřednictvím variabilního symbolu daňový subjekt sděluje celnímu úřadu svou totožnost. Je-li daňový subjekt k dané dani na celním úřadu registrován (tzn., bylo mu vydáno osvědčení o registraci k této dani), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol čísla DIČ (daňové identifikační číslo) za písmeny CZ. Není-li daňový subjekt k dané dani registrován, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČ.
     U cla a dalších daňových povinností vzniklých při celním řízení je variabilním symbolem generované jedinečné číslo ve vztahu ke konkrétnímu jednotnému správnímu dokladu (JSD), které je subjektu předáváno současně se sdělením celního dluhu.
• S. symbol (Specifický symbol) – v případě úhrady zajištění daně v rámci režimu podmíněného osvobození od daně u spotřebních a ekologických daní se do specifického symbolu uvádí kód typu zajištění stanovený celním úřadem.
• K. symbol (Konstantní symbol) - při bezhotovostním bankovním převodu se používá univerzální konstantní symbol 1149.
• Datum splatnosti -  by mělo být zadáno tak, aby byla částka připsána na účet banky celního úřadu maximálně v den splatnosti daňové povinnosti.
• Zpráva pro příjemce -  zde může odesílatel uvést krátký text určený pro příjemce.

     Je v zájmu všech daňových subjektů, aby při vyplňování údajů příkazu k úhradě věnovaly zvýšenou pozornost vyplňování správného čísla účtu tak, aby se nevystavovaly případným sankcím vyplývajících z pozdě zaplacené daně.

2. Formou internetového bankovnictví

Placení prostřednictvím internetového bankovnictví je pouze jedna z forem bezhotovostního platebního styku, a proto pro ni platí pravidla uvedená v předcházející části článku. Upozorňujeme, že je důležité, ověřit si u banky, jaká má pravidla při uvádění čísla bankovního účtu. Úplné číslo bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému celnímu úřadu se skládá z předčíslí, pomlčky a číslo matriky (tj. ve tvaru „předčíslí-matrika“). V rámci internetového bankovnictví může být v některých případech vyžadováno vyplnění úplného čísla bankovního účtu, v jiných případech ale může být vyžadováno vyplnění jednotlivých položek.

• Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) je nezbytné vyplnit správně, aby zaslaná platba byla přijata na konkrétní účet celního úřadu. Seznam předčíslí bankovních účtů celních úřadů pro jednotlivé druhy daní je uveden v příloze č. 2.
• Číslo účtu (matriková část) viz příloha č. 1.
• Kód banky – musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB) a platí pro všechny typy plateb.
• V. symbol (Variabilní symbol) - prostřednictvím variabilního symbolu daňový subjekt sděluje celnímu úřadu svou totožnost. Je-li daňový subjekt k dané dani na celním úřadu registrován (tzn., bylo mu vydáno osvědčení o registraci k této dani), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol čísla DIČ (daňové identifikační číslo) za písmeny CZ. Není-li daňový subjekt k dané dani registrován, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČ.
• U cla a dalších daňových povinností vzniklých při celním řízení je variabilním symbolem generované jedinečné číslo ve vztahu ke konkrétnímu jednotnému správnímu dokladu (JSD), které je subjektu předáváno současně se sdělením celního dluhu.
• S. symbol (Specifický symbol) – v případě úhrady zajištění daně v rámci režimu podmíněného osvobození od daně u spotřebních a ekologických daní se do specifického symbolu uvádí kód typu zajištění stanovený celním úřadem.
• Konstantní symbol – uvádí se pro všechny typy plateb univerzální konstantní symbol 1148.

Datum splatnosti -  by mělo být zadáno tak, aby byla částka připsána na účet banky celního úřadu nejpozději v den splatnosti daňové povinnosti.

Zpráva pro příjemce -  zde může odesílatel uvést krátký text určený pro příjemce.

Ostatní položky uvedené v nabídce internetového bankovnictví jsou pouze pro potřebu klienta nebo banky klienta a nejsou pro celní úřady potřebné.

III. IBAN a jeho použití při zasílání bezhotovostních plateb na účty celních úřadů

Pro zajištění bezproblémového placení daní na účty a celních úřadů v rámci mezinárodního bezhotovostního platebního styku, je nutné znát správný postup při poukazování finančních prostředků na jejich účty a současně i jejich čísla účtů.

Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena. Správné určení platby a její správné nasměrování v tomto smyslu znamená zaplatit daň na správný bankovní účet celního úřadu místně příslušného pro danou daň a daný daňový subjekt.

V  rámci mezinárodního platebního styku se zahraničím je používán pro značení čísel bankovních účtů kód IBAN (International Bank Account Number), tj. mezinárodní číslo bankovního účtu. Toto číslo bankovního účtu má stanovenou strukturu.

Pro každý jednotlivý stát je definována vlastní struktura IBAN s tím, že je pevně stanovena pozice, na které je uveden kód banky (popř. pobočky banky) a číslo účtu. IBAN může obsahovat číslice a velká písmena při maximálním počtu 30 znaků – kód banky a číslo účtu v rámci banky.

Standard stanovuje pro Českou republiku mezinárodní formát čísla účtu takto:

 2 znaky – kód země
 2 znaky – kontrolní číslice (ochrana proti chybně zadanému číslu)
 4 znaky – kód banky
 6 znaků – předčíslí bankovního účtu (PBÚ)
 10 znaků – číslo účtu (matrika celního úřadu – viz příloha č. 1)

Jako příklad uvádíme číslo mezinárodního bankovního účtu Celního úřadu pro Ústecký kraj pro placení pokuty uložené v řízení správním vedeného u ČNB.

Úplný tvar čísla účtu v tuzemském styku : 3754- 27720411/0710

 

Účet ve tvaru IBAN : CZ65 0710 0037 5400 2772 0411

Na internetových stránkách ČNB (www.cnb.cz) v sekci „Platební styk“ v nabídce „IBAN“ je možné získat mnoho dalších informací, včetně možnosti vypočítat tvar IBAN, zadáním položek:

 První část čísla účtu (= předčíslí)
 Druhá část čísla účtu (= vlastní číslo účtu)
 Kód banky (= 0710)

nebo rozklíčovat kód IBAN na jednotlivé položky.

V písemném styku se uvádí IBAN po 4 znacích odděleně s mezerami, elektronicky se mezery neuvádějí.
IBAN v elektronickém styku : CZ6507100037540027720411
BIC (SWIFT) kód: CNBACZPP (je v kalkulátoru ČNB generovaný současně s IBAN)

Příloha č. 1

Celní úřady - Čísla matrik bankovních účtů

Matriky bankovních účtů CS od 1.1.2013
Název Matriková část bankovního účtu (část za pomlčkou)
   
Celní úřad pro Jihomoravský kraj 17721621
Celní úřad pro kraj Vysočina 17725681
Celní úřad pro Jihočeský kraj 17720231
Celní úřad pro Královéhradecký kraj 37720511
Celní úřad pro Pardubický kraj 7724511
Celní úřad pro Olomoucký kraj 27729651
Celní úřad pro Zlínský kraj 7725661
Celní úřad pro Moravskoslezský kraj 97729761
Celní úřad pro Plzeňský kraj 7721361
Celní úřad pro Karlovarský kraj 17722341
Celní úřad pro Ústecký kraj 27720411
Celní úřad pro Liberecký kraj 27727461
Celní úřad pro Středočeský kraj 77724111
Celní úřad pro hlavní město Praha 67724011
Celní úřad Praha Ruzyně 47728111


Příloha č. 2

Celní úřady - Druhy daní a předčíslí bankovních účtů  

CELNÍ ŘÍZENÍ                     
 
7771 Plat.povin.vyměřená v souladu s celním řízením 
6015 Cizí prostředky
 
 
SPD - vnitrostátní             
 
 
756 Vracení daně z min.olejů os.užív. tyto oleje pro zem.prvovýrobu…
764 Vracení daně z MO ozbr.silám čl.států NATO s vyjímkou ozbr.sil ČR
772 Vracení SPD osobám požívajícím výsad a imunit
780 SPD z vína a meziproduktů
799 SPD z minerálních olejů
4765 SPD z tabákových výrobků
4773 SPD z piva
4781 SPD z lihu
5792 Vracení daně z MO (techn. Benzínů) a os.užívajícím tyto oleje pro výrobu tepla
14760 SPD-příjmy z tabákových nálepek
40037 Zajištění daně
95791 Vrácení daně z ost.benzínů
10751 Vrácení SPD z MO dle § 55
609 Daň z elektřiny
617 Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů
625 Daň z pevných paliv
50606 Vrácení daně z elektřiny osobám požívajícím výsad a imunit
50614 Vrácení daně z plynů osobám požívajícím výsad a imunit
50622 Vrácení daně z pevných paliv osobám požívajícím výsad a imunit
 
 
Dělená správa
668 Vymáhání pro ÚP
1708 Pokuty a náklady řízení uložené obcí - příjem obce
1732 Pokuty dle z.č. 99/2004 Sb., o rybářství 
1740 Pokuty dle z.č. 149/2003 Sb., reprod.materiál dřevin do ROK
1759 Pokuty dle z.č. 149/2003 Sb., reprod.materiál dřevin do ROB
1767 Pokuty dle z.č. 449/2001 Sb., o myslivosti
1775 Odvod za odnětí půdy do SR
1783 Pokuty dle z.č. 76/2002 Sb.  – integrovaná prevence
2700 Pokuty dle z.č.256/2004 Sb.,o podnikání na kapitálovém trhu-garanční fond
2719 Poplatek z biopaliv dle z.č. 86/2002 Sb.
2751 Odvody dle z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
2778 Pokuty - dle z.č. 480/2004 Sb. - služby inf. spol.
3615 Náklady spojené se správním vyhoštěním cizince
3746 Pokuty v blok.řízení na místě zaplacené
3770 Poplatek dle z. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích a lázních 
3797 Pokuty dle z. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
5610 Pokuty za porušení předpisů k ochraně ŽP
6701 Poplatky za odebrané množství vody - z. 254/01
6728 Pokuty uložené dle zvláštních zákonů - 100% SFŽP
6736 Pokuty dle z.č. 185/2001 Sb., o odpadech
6744 Pokuty dle z.č.254/01 Sb.,o vodách §§ 117-120,dle z.č 200/1990 Sb.-§ 34
6752 Poplatky dle z.č. 185/2001 Sb. o odpadech - ROB  
6779 Poplatky dle z.č. 185/2001 Sb.o odpadech – SFŽP
6787 Pokuty dle z.č. 477/2001 Sb., o obalech 
6795 Pokuty dle z.č.58/98 Sb., z.č. 254/2001 Sb. § 122 – vyp. odpad. vod
8707 Poplatky  dle zákona č. 86/2002 Sb.
8715 Odvod za dočasné odnětí půdy dle z.č. 334/1992 Sb.
8723 Odvod za trvalé odnětí půdy dle z.č. 334/1992 Sb.
8731 Odvod za trvalé odnětí půdy §11,odst. 4 z.č. 334/1992 Sb.
8758 Poplatek za dočasné odnětí lesní půdy dle  z.č. 289/1995 Sb.
8766 Poplatek za trvalé odnětí lesní půdy dle  z.č. 289/1995 Sb.
8790 Pokuty  z. 356/2003 Sb.-o chemických látkách 
9718 Pokuty dle z.č.25/2008 Sb. o integr.registru znečišťování živ.prostředí
9726 Pokuty - z.  86/2002 – ovzduší
9734 Pokuty - z. 334/1992 Sb. - zemědělská půda
9742 Pokuty - z. 282/1991 Sb. - ochrana lesa
9769 Pokuty - z. 114/1992 Sb. - ochrana přírody
9785 Pokuty dle zákonů o odpadech - 100% SFŽP
9793 Poplatky dle z.č. 254/2001 Sb. - vypouštění odpadních vod
11703 Vymáhání pro obce
60038 Zvl.prostř.-§106 z.č.500/04 Sb.-Správní řád
90034 Zvl.prostř.-kauce dle z.č.13/1997 Sb.
97770 Pokuty – emise skleníkových plynů
 
Bankovní účty společné pro SPD a dělenou správu
 
35 Příjmy vymožené z exekucí         
3754 Pokuty v řízením správním            
4706 Příslušenství  daní                        
4757 Ostatní příjmy                             
70033 Zvláštní prostředky-dle z.č.280/2009 Sb. "DŘ"    
 
CÚ Ruzyně -  bude mít otevřeny pouze tyto bankovní účty:
  a)  Bankovní účty označené v této tabulce jako "celní řízení"
  b)  Bankovní účty spotřebních daní s předčíslím:
4781 Spotřební daň z lihu
4773 Spotřební daň z piva
780 Spotřební daň z vína a meziproduktů
4765 Spotřební daň z tabákových výrobků
799 Spotřební daň z minerálních olejů
40037 Zajištění daně
 
  c) Bankovní účty dělené správy s předčíslím:
3746 Pokuty v blokovém řízení na místě zaplacené 
6701 Poplatky za odebrané množství vody - z. 254/01
9793 Poplatky dle z.č.254/2001 Sb. – vypouštění odpadních vod
60038 Zvl.prostř.-§106 z.č.500/04 Sb.-Správní řád
 
  d) Bankovní účty společné pro SPD a dělenou správu
35 Příjmy vymožené z exekucí         
3754 Pokuty v řízením správním            
4706 Příslušenství daní                        
4757 Ostatní příjmy                             
70033 Zvláštní prostředky-dle z.č.280/2009 Sb. "DŘ"    

 

Příloha č. 3
Sloučení celních úřadů z 54 na 15 - nástupci rušených CÚ

Aktuální matriky bankovních účtů Nástupci od 1.1.2013
Celní ředitelství NÁZEV/ÚTVAR Matriková část účtu (část za pomlčkou) CÚ  Matriková část účtu (část za pomlčkou)
Brno 0162 Brno  17721621 Jihomoravský kraj 17721621
0166 Blansko 37727641    
0211 Břeclav 17726641    
0261 Hodonín 77724621    
0163 Vyškov 47722641    
2161 Znojmo 87723681    
         
2163 Jihlava 17725681 kraj Vysočina 17725681
0363 Pelhřimov 17723301    
2162 Třebíč 27720681    
0164 Žďár nad Sázavou 57728641    
         
Č.Budějovice 0361 České Budějovice 17720231 Jihočeský kraj 17720231
0378 Český Krumlov 47724241    
0369 Jindřichův Hradec 37721231    
0367 Strakonice 7722241    
0362 Tábor 7728301    
         
H. Králové 0661 Hradec Králové 37720511 Královéhradecký kraj 37720511
0662 Jičín 47726511    
1261 Trutnov 57729601    
0664 Rychnov nad Kněžnou 67727511    
1264 Náchod 27722601    
         
0663 Pardubice 7724511 Pardubický kraj 7724511
1164 Svitavy 47720611    
1161 Ústí nad Orlicí 37725611    
         
Olomouc 1361 Olomouc 27729651 Olomoucký kraj 27729651
1362 Prostějov 67720651    
1363 Přerov 37724651    
0962 Šumperk 57725651    
         
1366 Zlín 7725661 Zlínský kraj 7725661
1364 Uherské Hradiště 27726661    
1365 Valašské Meziříčí 17726801    
         
Ostrava 1463 Ostrava 97729761 Moravskoslezský kraj 97729761
0461 Frýdek-Místek 77728761    
1461 Karviná 57722821    
0963 Krnov 7725821    
0463 Mošnov 7720801    
0961 Opava 17720821    
Plzeň 1665 Plzeň  7721361 Plzeňský kraj 7721361
1861 Tachov 37721311    
1663 Klatovy 97724311    
1664 Domažlice 67728311    
         
0861 Karlovy Vary 17722341 Karlovarský kraj 17722341
0763 Cheb 37723341    
         
Ústí n.L. 2063 Ústí nad Labem 27720411 Ústecký kraj 27720411
0512 Děčín 47721411    
0863 Chomutov 27729491    
2065 Most 7728491    
1063 Liberec 27727461 Liberecký kraj 27727461
1562 Česká Lípa 7723471    
Praha 1773 Mělník 77724111 Středočeský kraj 77724111
1766 Benešov 77721201    
1769 Kladno 67726201    
1775 Kolín 47725201    
1774 Mladá Boleslav 97725111    
         
1765 Praha D8 - Zdiby 7726111 Středočeský kraj 77724111
1768 Praha D1 - Nupaky 57723111 pro bankovní účty celního řízení  
1776 Praha D5 - Rudná 47723011 viz. tabulka předčíslí účtů  
       
1765 Praha D8 - Zdiby 7726111 hlavní město Praha 67724011
1768 Praha D1 - Nupaky 57723111 pro bankovní účty SPD a dělené správy  
1776 Praha D5 - Rudná 47723011 viz. tabulka předčíslí účtů  
         
1761 Praha 1 67724011 hlavní město Praha 67724011
1764 Praha 2 - Hostivař 17721111    
         
1941 Ruzyně  47728111 Praha Ruzyně 47728111
 

 

 

 


Stránka byla publikována dne: 04.02.2015

Skočit na začátek stránky