CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • Aktuality
      • Přeznačování lihu ve spotřebitelském balení v daňových skladech

Přeznačování lihu ve spotřebitelském balení v daňových skladech

Povinnost značit spotřebitelská balení lihu na daňovém území České republiky upravuje zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o povinném značení lihu“), na který navazuje vyhláška č. 149/2006 Sb., kterou se provádí zákon o povinném značení lihu (dále jen „vyhláška“).

Dle čl. II vyhlášky č. 310/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 149/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), musí být spotřebitelská balení lihu, která budou ode dne účinnosti vyhlášky, to je ode dne 26. 9. 2012 uvolněna do volného daňového oběhu označena kontrolní páskou „nového“ vzoru.
Řešení „přeznačení“ spotřebitelských balení lihu, která jsou označena kontrolní páskou „starého“ vzoru, mají 20 % objemových a více a jsou umístěna v daňovém skladu.

Přeznačení lihu ve spotřebitelském balení označeném „starou“ kontrolní páskou může příslušná osoba registrovaná ke značení lihu provést následujícími způsoby.

Jedním ze způsobů je odstranění kontrolní pásky „starého“ vzoru ze spotřebitelského balení lihu, na kterém byla nalepena a její nahrazení kontrolní páskou „nového“ vzoru, která musí být nalepena v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky. Sejmuté kontrolní pásky „starého“ vzoru vrátí osoba povinná ke značení lihu v souladu s § 15 odst. 1 zákona o povinném značení lihu a v souladu s § 9 odst. 2 vyhlášky, to znamená vylepené na volných listech.

V odůvodněných případech může celní úřad připustit jiný způsob vrácení kontrolních pásek „starého„ vzoru.
Za jiný způsob vrácení kontrolních pásek lze považovat i následující způsob.

Původní kontrolní pásky („starého vzoru“) budou přelepeny kontrolní páskou „nového“ vzoru, která musí být nalepena v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky, a to v některých místech přes původní (přelepovanou) kontrolní pásku. Předpokladem umožnění tohoto postupu je to, že původní kontrolní páska „starého“ vzoru musí být před jejím přelepením znehodnocena tak, aby nebylo možné její případné opakované použití ke značení lihu (při sejmutí kontrolní pásky ze spotřebitelského balení lihu). Úpravu lze např. provést i trvalým znehodnocením evidenčního kódu původní kontrolní pásky „starého“ vzoru (oškrábáním, pomocí černého lihového fixu, barvy apod). Nepřipouští se pouhé přelepení evidenčního kódu jakýmkoli materiálem.
Přeznačování lihu podle výše uvedeného (přelepení znehodnocené kontrolní pásky „starého“ vzoru) je podmíněno významnou a aktivní součinností subjektu a přítomností celního úřadu místně příslušného místu značení lihu na místě značení. Subjekt připraví spotřebitelská balení lihu a soupis evidenčních kódů kontrolních pásek tak, aby bylo možné ze strany celního úřadu před zahájením přeznačení:


  • jednoduše zjistit „kvalitu“ nalepení kontrolních pásek starého vzoru a ověřit jejich pravost,
  • jednoduše zadokumentovat počet spotřebitelských balení lihu dle druhů současně s evidenčními kódy kontrolních pásek vylepených na těchto baleních, 
  • jednoduše provést kontrolu evidence kontrolních pásek vedené registrovanou osobou.
Veškeré skutečnosti související se zadokumentováním trvalého znehodnocení kontrolních pásek „starého“ vzoru uvede celní úřad v protokolu o kontrole.

Tento způsob je v souladu s § 9 odst. 2 vyhlášky, dle kterého celní úřad může připustit jiný způsob vracení kontrolních pásek, za který lze považovat znehodnocení za přítomnosti celního úřadu.

Stránka byla publikována dne: 27.09.2012

Skočit na začátek stránky