Dne 1. 1. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, kde byl v části čtvrté novelizován zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“).  
Touto novelou byly nově stanoveny v § 259a až 259c daňového řádu kompetence v oblasti promíjení příslušenství daně (penále, úroku z prodlení a úroku z posečkané částky) správcům daně, tedy věcně a místně příslušným celním úřadům. 
S ohledem potřeby sjednotit postupy a související činnosti celních úřadů při rozhodování o prominutí uvedeného příslušenství daně, vydalo Generální ředitelství cel vnitřní předpis pod č. 61/2016, který rovněž poskytuje veřejnosti k nahlédnutí.
 
Vnitřní předpis č. 61/2016 – Postup správce daně při rozhodování o prominutí příslušenství daně a při zpracování podnětu k hromadnému prominutí daně nebo příslušenství daně
  Informace pro daňové subjekty ve vztahu k upuštění od předepsání úroku z posečkané částky stanoveného před 1. lednem 2015 naleznete ZDE .


 
Stránka byla publikována dne: 13. 3. 2015
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: