CZ EN Translate
Menu

Číselníky

     Seznam číselníků     Číselník       Nápověda      
Odkaz (TARODKAZ)       Verze :     Číselníky :  
Hledání v číselníku
Hledání : Platí k :
Aplikovat filtr    Výchozí filtrRozšiřující filtr >>
Ident. Verze Stav Struktura platí od      Do  
TARODKAZ 2 A 01.01.2013 31.12.2999
Schéma (xsd) xml           Aktualizováno: 12.07.2024
Popis strukt. txt           Aktualizováno: 12.07.2024
dbf  +  fpt        +       Aktualizováno: 12.07.2024
  [ 2900 ]  
12345678910...>>
 Odkaz (ODKAZ)   Popis (je uložen v memo položce) (POPIS)   Počátek platnosti (OD)   Konec platnosti (DO)  
10001Pozor! Dané zboží může podléhat spotřební dani. V případě, že zboží podléhá spotřební dani, je nutno doplnit příslušný přídavný kód.01.01.201731.12.2999
10002Přiznání snížené sazby DPH:

1. Pokud se jedná o zdravotnický prostředek podle právního předpisu upravujícího zdravotnické prostředky, je potřeba předložit "Prohlášení o shodě".

2. Pokud se jedná o náhradní díly ke zdravotnickým prostředkům, je potřeba doložit "Čestné prohlášení".

01.01.201731.12.2999
10003Pro přiznání snížené sazby DPH u částí a součástí výrobků uvedených k přídavnému kódu DPH R006 je potřeba doložit “Čestné prohlášení“, že tyto části a součásti náleží k tomuto zboží pro osobní užívání nemocnými ke zmírnění následků nemocí.01.01.201731.12.2999
10004Reklamou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí reklama podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.01.01.201731.12.2999
10005Počáteční a pokračovací kojeneckou výživou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí potraviny definované v článku 2 odst. 2 písm. c) a d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013, o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnice Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009. Potravinami pro malé děti se rozumí potraviny definované v článku 2 odst. 2 písm. f) nařízení (EU) č. 609/2013.01.01.201731.12.2999
10006Tištěnou knihou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí též knihy reprodukované kopírovacím strojem, pod kontrolou zařízení pro automatizované zpracování dat, ražením, fotografováním, fotokopírováním, termokopírováním nebo psaním na psacím stroji.

Obrázkovou knihou pro děti se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí kniha pro děti, ve které je hlavní náplní ilustrace a text má podružný význam.

Novinami se pro účely tohoto zákona rozumí deníky a zpravodajské periodické tiskoviny, vydávané nejméně dvakrát ročně pod stejným názvem a v úpravě pro ně typické bez pevného spojení jednotlivých listů.

Reklamou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí reklama podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.201731.12.2999
10007Mlýnské výrobky a směsi těchto mlýnských výrobků, slad, škroby, pšeničný lepek a směsi těchto výrobků, upravené mlýnské výrobky a připravené směsi k přípravě potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku musí splňovat požadavky na složení potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku definované v nařízení Komise (ES) č. 41/2009 ze dne 20. ledna 2009 o složení a označování potravin vhodných pro osoby s nesnášenlivostí lepku.01.01.201731.12.2999
10008Alkoholickými nápoji se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí alkoholické nápoje podle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů.01.05.202031.12.2999
10009Sazba spotřební daně z piva je stanovena za 1 hektolitr a každé celé hmotnostní procento extraktu původní mladiny. Ke zlomkům procent (desetinným místům) extraktu původní mladiny se nepřihlíží. Viz § 85 zákona č. 353/2003 Sb. o spotřební dani.

Uvedenou sazbu za hektolitr je potřeba vynásobit počtem procent extraktu původní mladiny (stupňovitostí piva).

Pro správný automatický výpočet spotřební daně z piva je nutné vyplnit měrnou jednotku STP (stupňovitost piva) v celých číslech (k desetinným místům se nepřihlíží).

14.12.202231.12.2999
10010Kódem nomenklatury celního sazebníku se rozumí kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku ve znění platném k 1. lednu 2018.

Snížené sazbě daně podléhá zboží, které odpovídá současně kódu nomenklatury celního sazebníku a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části přílohy č. 3 k zákonu č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

01.01.202431.12.2999
Skočit na začátek stránky