CZ EN Translate
Menu

Číselníky

     Seznam číselníků     Číselník       Nápověda      
eCeP - přídavný kód (TARPKOD_E)       Verze :     Číselníky :  
Hledání v číselníku
Hledání : Platí k :
Aplikovat filtr    Výchozí filtrRozšiřující filtr >>
Ident. Verze Stav Struktura platí od      Do  
TARPKOD_E 1 A 01.01.2021 31.12.2999
Schéma (xsd) xml           Aktualizováno: 20.02.2024
Popis strukt. txt           Aktualizováno: 20.02.2024
dbf  +  fpt        +       Aktualizováno: 20.02.2024
  [ 38 ]  
1234
 Přídavný kód (TARPKOD_E)   Popis v českém jazyce (POPIS)   Počátek platnosti (OD)   Konec platnosti (DO)   Popis v anglickém jazyce (POPIS_AN)  
R005První snížená sazba daně se uplatňuje u zboží:

Zdravotnické prostředky podle právního předpisu upravujícího zdravotnické prostředky, kódu nomenklatury celního sazebníku 01 - 96, které jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků, pokud se jedná o zdravotnické prostředky, které lze zařadit do skupin uvedených v oddíle A přílohy č. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění nebo které jsou uvedeny v příloze č. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění, s výjimkou zdravotnických prostředků, které jsou zahrnuty v těchto druzích (typech) zdravotnických prostředků oddílů B a C přílohy č. 3:

- všechny druhy (typy) zdravotnických prostředků uvedené v oddílu B

- tampóny vinuté

- vata buničitá

- prostředky stomické – deodorační

- paruka.

Zdravotnické prostředky podle právního předpisu upravujícího zdravotnické prostředky, které jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků, pokud se jedná o zdravotnické prostředky zhotovené podle předpisu kvalifikovaného zdravotnického pracovníka, kterým tento pracovník vydává individuální návrh charakteristik zdravotnického prostředku určeného k použití pouze pro jednoho konkrétního pacienta, kódu nomenklatury celního sazebníku 01 – 96. Ortopedické pomůcky a přístroje, včetně berlí, chirurgických pásů a kýlních pásů; dlahy a jiné prostředky k léčbě zlomenin; umělé části těla; pomůcky pro nedoslýchavé a jiné prostředky nošené v ruce nebo na těle anebo implantované v organismu ke kompenzování následků nějaké vady nebo neschopnosti, a to pouze zdravotnické prostředky podle právního předpisu upravujícího zdravotnické prostředky, pokud jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků, kódu nomenklatury celního sazebníku 90.

01.01.201731.12.2023The first reduced rate aplies to goods:

Medical devices according to the legislation governing medical devices, tariff nomenclature code 01 - 96, which are usually intended for the exclusive personal use of disabled people to treat a disability or to mitigate its consequences, in the case of medical devices that can be classified into the groups listed in Section A of Annex No. 3 to the Public Health Insurance Act or which are listed in Annex No. 4 to the Public Health Insurance Act, with the exception of medical devices that are included in these types of medical devices in Sections B and C of Annex No. 3:

all types of medical devices listed in section B

convoluted tampons

celulose wadding

ostomy appliances – deodorated

wig.

Medical devices under the legislation governing medical devices which are normally intended for the exclusive personal use of disabled persons for the treatment of a disability or to mitigate its consequences, in the case of medical devices manufactured under the prescription of a qualified medical professional to whom that worker issues an individual proposal of medical characteristics a device intended for use with only one specific patient, tariff nomenclature code 01 - 96. Orthopedic appliances and instruments, including crutches, surgical belts and hernias; splints and other means for treating fractures; artificial body parts; hearing aids and other appliances which are carried in the hand or on the body or implanted in the body to compensate for a defect or incapacity, and only medical devices under the medical device legislation, provided that they are normally intended for the exclusive personal use of disabled persons to treat disabilities or to mitigate its consequences, the tariff nomenclature code 90.

R006První snížená sazba daně se uplatňuje u zboží pro osobní používání nemocnými ke zmírnění následků nemocí, jež není zdravotnickým prostředkem podle zvláštních právních předpisů, kódů nomenklatury celního sazebníku 48, 64, 66, 84, 85, 87, 90 a 91:

- Braille papír

- Osobní a kuchyňské váhy s hlasovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby

- Psací stroje a stroje na zpracování textu (slovní procesory) upravené k používání nevidomými a částečně vidícími osobami nebo osobami s amputovanou nebo ochrnutou horní končetinou

- Elektronické kalkulačky s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby a elektronické počítací stroje s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby

- Počítače speciálně upravené pro nevidomé a částečně vidící osoby s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro zvětšování písma a obrazu, a jejich jednotky a přídavná zařízení s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro zvětšování písma a obrazu

- Braillská počítačová tiskárna pro nevidomé a částečně vidící osoby, klávesnice pro nevidomé a částečně vidící osoby a jiné výstupní a vstupní jednotky počítače pro zpracování hmatového písma

- Jednotky počítačů a přídavná zařízení k počítačům umožňující jejich ovládání osobami se sníženou jemnou motorikou nebo amputovanými končetinami

- Telefony a videotelefony konstruované pro použití neslyšícími osobami

- Zvětšovače televizního obrazu pro nevidomé a částečně vidící osoby

- Speciální akustické nebo vizuální přístroje pro neslyšící, nevidomé a částečně vidící osoby

- Ruční ovládání nožních pedálů, ruční páky, včetně řadicí páky, pro tělesně postižené osoby

- Hodinky pro nevidomé a částečně vidící osoby s hmatovým nebo hlasovým výstupem s pouzdrem jiným než z drahých kovů a vibrační a světelné hodinky pro neslyšící osoby

- Vibrační a světelné budíky pro neslyšící osoby a budíky s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby

- Části a součásti těchto výrobků, u kterých je čestným prohlášením doloženo, že zboží náleží k určitému výše uvedenému druhu zboží.

01.01.201731.12.2023The first reduced rate of tax shall apply to goods for the personal use of the sick in order to alleviate the consequences of diseases other than a medical device under special legislation, Customs Tariff Nomenclature codes 48, 64, 66, 84, 85, 87, 90 and 91:

Braille paper

Personal and kitchen scales with voice output for blind and partially sighted persons:

Typewriters and word-processing machines (word processors) adapted for use by blind, partially sighted persons or persons with amputated or paralyzed upper limbs

Electronic calculators with voice or tactile output for blind and partially sighted persons and electronic calculating machines with voice or tactile output for blind and partially sighted persons

Computers, specially adapted for blind and partially sighted persons, with voice or tactile output or a hardware adapter for font and image magnification, and units and accessories therefor, with voice or tactile output or a hardware adapter for image and writing magnification

Braill computer printer for the blind and partially sighted persons, keyboards for the blind and partially sighted persons and other computer output and input units for tactile processing

Computer units and computer accessories enabling them to be controlled by persons with reduced fine motor skills or amputated limbs

Telephones and videophones designed to be used by deaf persons

TV image enlargers for the blind and partially sighted persons

Special acoustic or visual apparatus for the deaf, blind and partially sighted persons

Manual control of foot pedals, hand levers, including gear lever, for the disabled persons

Watches for the blind and partially sighted persons with tactile or voice output with a case other than of precious metal and vibrating and light watches for the deaf persons

Vibrating and light alarms for the deaf persons and alarm clocks with voice or tactile output for blind and partially sighted people

Parts and fittings for these products, for which it is proved by a declaration that the goods belong to a certain type of goods mentioned above.

R007První snížená sazba daně se uplatňuje u zboží:

- Dětské sedačky do automobilů, kódu nomenklatury celního sazebníku 94.

01.01.201731.12.2023The first reduced rate aplies to goods:

Child car seats, with customs tariff nomenclature code 94.

R008První snížená sazba daně se uplatňuje u tepla a chladu, které se zařazují do podpoložek celního sazebníku podle nosičů.01.01.201731.12.2023The first reduced rate of tax applies to heat and cold, which are classified under the subheadings of the customs tariff by carrier.
R013První snížená sazba daně se uplatňuje u zboží:

- Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a dekorativní listoví, kódu nomenklatury celního sazebníku 06;

- rostliny a semena, kódů nomenklatury celního sazebníku 07–12.

01.01.201731.12.2023The first reduced rate of tax applies to goods:

Live trees and other plants; onions, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage, tariff nomenclature code 06;

plants and seeds, tariff nomenclature codes 07-12.

R016První snížená sazba daně se uplatňuje u zboží:

- Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo podobných tvarech, dřevěné štěpky nebo třísky; piliny a dřevěný odpad a zbytky, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů, určené jako palivo, kódu nomenklatury celního sazebníku 4401.

01.01.201731.12.2023The first reduced rate of tax applies to goods:

Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in fagots or in similar forms, wood in chips or particles; sawdust and wood waste and scrap, whether or not agglomerated in logs, briquettes, pellets or similar forms, intended for use as fuel, falling within tariff nomenclature code 4401.

R017První snížená sazba daně se uplatňuje u dovozu uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností uvedených v příloze č. 4 zákona o dani z přidané hodnoty.01.01.201731.12.2023The first reduced tax rate applies to the import of works of art, collectors' items and antiques listed in Annex No. 4 to the Value Added Tax Act.
R018První snížená sazba daně se uplatňuje u zboží kódů nomenklatury celního sazebníku 01 - 05, 07 - 23, 25: Potraviny včetně nápojů s výjimkou alkoholických nápojů a krmiva pro zvířata; živá zvířata, semena, rostliny a přísady, obvykle určené k přípravě potravin; výrobky obvykle používané jako doplněk nebo náhražka potravin; voda. Mimo zboží zařazeného do číselných kódů 0402, 0404, 1901, 2106 a 2201, které je zahrnuto v příloze č. 3a k zákonu o dani z přidané hodnoty.

Na zboží kódu nomenklatury celního sazebníku 25 se vztahuje první snížená sazba DPH, pokud je obvykle určeno k přípravě potravin, používáno jako doplněk nebo náhražka potravin nebo jako potravina či krmivo pro zvířata.

01.01.201731.12.2023The first reduced rate of tax shall apply to goods falling within tariff nomenclature codes 01 - 05, 07 - 23, 25: Foodstuffs, including beverages other than alcoholic beverages and animal feed; live animals, seeds, plants and additives, usually intended for food preparation; products normally used as a food supplement or substitute; water. Except for goods classified under numerical codes 0402, 0404, 1901, 2106 and 2201, which are included in Annex No. 3a to the Value Added Tax Act.

Goods falling within tariff nomenclature code 25 are subject to the first reduced rate of VAT if they are normally intended for the preparation of foodstuffs, used as a food supplement or substitute, or as food or animal feed.

R019První snížená sazba daně se uplatňuje u zboží kódů nomenklatury celního sazebníku 28–30:

- Radiofarmaka, sorbit pro diabetiky, aspartam, sacharin a jeho soli, antibiotika, farmaceutické výrobky – jen určené pro zdravotní služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní lékařské účely. Mimo zboží zařazeného do číselných kódů 2843–2846, 2852, 3002, 3003, 3004, 3006, které je zahrnuto v příloze č. 3a k zákonu o dani z přidané hodnoty.

01.01.201731.12.2023The first reduced rate shall apply to goods falling within tariff nomenclature codes 28 to 30:

Radiopharmaceuticals, sorbitol for diabetics, aspartame, saccharin and its salts, antibiotics, pharmaceutical products - only intended for health services, disease prevention and treatment for human medical purposes. Except for goods classified under numerical codes 2843–2846, 2852, 3002, 3003, 3004, 3006, which are included in Annex No. 3a to the Value Added Tax Act.

R021Snížená sazba daně se uplatňuje u zboží kódu nomenklatury celního sazebníku 01-05, 07-23, 25: Potraviny; krmiva pro zvířata; živá zvířata, semena, rostliny a přísady, obvykle určené k přípravě potravin; výrobky obvykle používané jako doplněk nebo náhražka potravin. Mimo nápojů a vody; to neplatí pro vybrané nápoje.01.01.202431.12.2999
Skočit na začátek stránky