CZ EN Translate
Menu

Informace o zavedení předchozí kontroly dovozu některých výrobků z hliníku pocházejících z určitých třetích zemí do Evropské unie

Dne 26. dubna 2018 bylo v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno  prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/640 ze dne 25. dubna 2018, kterým se zavádí předchozí kontrola Unie nad dovozem některých výrobků z hliníku pocházejících z určitých třetích zemí. Dle čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení bude propouštění výrobků z hliníku uvedených v příloze I do volného oběhu možné po předložení kontrolního dokladu vydaného příslušným orgánem některého členského státu EU, který bude platný v celé Evropské Unii bez ohledu na to, v kterém členském státě byl vystaven.

Opatření se týká výrobků patřících do čísel HS 7601, 7604, 7605, 7606, 7607, 7608, 7609, 7616 99.

V České republice bude orgánem příslušným k vydávání předmětného dokladu stanoveno Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor Licenční správa, Dittrichova 21, 120 00 Praha 2.

Žádosti o udělení kontrolního dokladu bude možné podávat prostřednictvím datových schránek na elektronickém formuláři, který bude v předstihu publikován na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Z oblasti působnosti předmětného nařízení budou vyňaty dovozy, jejichž čistá hmotnost nepřesahuje 2500 kilogramů. Z důvodu velmi úzkých ekonomických vztahů budou dále z oblasti působnosti předmětného nařízení vyňaty dovozy výrobků pocházející z Norska, Islandu a Lichtenštejnska.

Kontrolní doklady budou vydávat příslušné orgány v členských státech automaticky, a to bez poplatku a pro jakákoli požadovaná množství, do pěti pracovních dnů poté, co jakýkoli dovozce usazený kdekoliv v Evropské Unii předloží žádost se všemi stanovenými doklady.

K vyplněné žádosti bude třeba přiložit:

  • obchodní doklad prokazující jeho záměr dovážet (např. kopii prodejní nebo kupní smlouvy, pro forma fakturu apod.);
  • výrobní osvědčení vystavené výrobcem hliníku, která zboží vyrobila (hutní atest), pokud zboží není přímo zakoupeno v zemi výroby.

Doba platnosti kontrolního dokladu je stanovena na čtyři měsíce od jeho vydání příslušným úřadem členského státu s tím, že ji lze prodloužit o další čtyři měsíce.

Aby se nebránilo propouštění do volného oběhu výrobků, které jsou na cestě do Evropské Unie, a aby se poskytl dostatek času dovozcům pro vyžádání nezbytných dokladů, začne se předmětné opatření používat 15 kalendářních dní po vstupu předmětného prováděcího nařízení (EU) v platnost, tj. od 12. května 2018, s tím, že tato opatření budou dle příslušného nařízení použitelná do 15. května 2020.

Podrobnější informace lze získat na telefonním čísle +420 386 714 211.


Stránka byla publikována dne: 04.05.2018

Skočit na začátek stránky