CZ EN Translate
Menu

Jak se stát celníkem

       Staň se jedním z nás, staň se celníkem - slogan, který má oslovit zájemce o služební poměr u Celní správy ČR dle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o služebním poměru").

 

      Celní správa ČR má zájem o mladé lidi, kteří:

 • hledají své uplatnění na pracovním trhu a kladou důraz na stabilitu zaměstnavatele a jeho prestiž
 • hledají zaměstnavatele, který jim umožní širokou škálu uplatnění a poskytne jim pro to další vzdělávání
 • chtějí vykonávat práci, která má smysl a není jim lhostejné, co se děje ve společnosti a chtějí se aktivně podílet na prosazování práva a v rámci svého budoucího působení pak i na činnostech vedoucích k úpravách legislativy
 • mají nejen týmového ducha, ale umí pracovat i samostatně s plnou zodpovědností.

 

     Být celníkem lze označit jako celoživotní poslání, v rámci kterého ani nezáleží na tom, jakou školu či obor má zájemce vystudovaný, je důležité, že má maturitu a zájem na sobě dál pracovat a odstartovat svoji kariéru příslušníka bezpečnostního sboru, který má největší počet kompetencí.

 

A jak se vlastně stát celníkem?  

    Tím se může stát ten, kdo je výhradně občanem České republiky a

 • je starší 18 let
 • je bezúhonný, což znamená, že má „čistý" opis rejstříku trestu
 • je plně způsobilý k právním úkonům
 • je zdravotně způsobilý, což znamená podrobit se lékařskému vyšetření
 • je osobnostně způsobilý, což znamená podrobit se tzv. psychotestu
 • je fyzicky způsobilý, což znamená podrobit se tzv. fyzickým testům
 • splňuje stupeň vzdělání, což je minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • není členem politické strany nebo politického hnutí, což znamená, že musí být apolitický.

 

     O přijetí do služebního poměru si musí písemně požádat, což znamená, vyplnit elektronickou žádost o přijetí do služebního poměru k Celní správě ČR na jejich internetových stránkách http://kariera.celnisprava.cz. Elektronický formulář obsahuje mimo základních informací o zájemci stát se celníkem také údaje o průběhu jeho vzdělání, průběhu jeho předchozího zaměstnání, o jeho případném zájmu o činnost svého působení v rámci útvaru Celní správy ČR a také informace o předpokládaném, resp. preferovaném, místě svého služebního působiště. K tomuto formuláři by měl žadatel přiložit naskenované maturitní vysvědčení a v případě, že má také vysokoškolské vzdělání, tak i vysokoškolský diplom. Po odeslání žádosti je tato automaticky zanesena včetně příloh do elektronické spisové evidence Celní správy ČR, je ji přiděleno číslo jednací a je současně žadateli na jim uvedený kontaktní e-mail odeslána informace o přijetí jeho žádosti a přiděleném čísle jednacím, které dotyčného provádí celým procesem řízení. Na základě tohoto jsou žadatelé pozváni na úvodní seminář, kterým se oficiálně zahajuje přijímací řízení. Na něm jim jsou představeny základní činnosti organizačních útvarů celních orgánů, co Celní správa ČR nabízí svým příslušníkům, co od nich požaduje a samozřejmě jak bude probíhat proces přijímacího řízení.

    

    Každému žadateli je zde nabídnut termín pro absolvování ověření osobnostní způsobilosti, tzv. psychotestů. (zde vložit podklad od Psychologického pracoviště CS ČR).

 

 

Psychotesty

     Psychologické vyšetření je povinnou součástí přijímacího řízení do služebního poměru k Celní správě ČR. Musí jej absolvovat všichni uchazeči, kteří chtějí vykonávat práci celníka, a to i v případě, že se jedná o uchazeče z řad příslušníků jiného bezpečnostního sboru. Na některé pozice u celní správy je navíc vyžadováno plnění jednoho nebo více zvláštních požadavků, které jsou u uchazečů ověřovány také v rámci vstupního psychologického testování.

 

     Psychologické vyšetření se koná zpravidla od 9:00 do 16:00 hodin. Přesný konec psychologického vyšetření se odvíjí od počtu uchazečů v daný den a jejich pracovního tempa.

Samotné vyšetření má tři části:

 • výkonnostní testy (inteligence, pozornost, paměť a další testy kognitivních funkcí)
 • osobnostní testy (zpravidla řada výroků, ke kterým vyjadřujete souhlas nebo nesouhlas)
 • rozhovor s psychologem celní správy.

      Na vstupní psychologické vyšetření doporučujeme, aby se uchazeči dostavili v dobré fyzické, psychické a zdravotní kondici. Pokud možno, měli by být dobře vyspaní, vybaveni dostatkem pití a svačinou. Uchazeči by si měli přinést psací potřeby, a pokud je třeba tak i brýle.

 

Zvláštních požadavky osobnostní způsobilosti

     Ke zjišťování plnění zvláštních požadavků osobnostní způsobilosti může dojít v rámci vstupního vyšetření během přijímacího řízení, pokud se uchazeč hlásí na místo, kde je zvláštní požadavek vyžadován. V případě, že se hlásí na takové místo příslušník Celní správy ČR je pozván pouze na dotestování zvláštních požadavků.

 

     Na základě Rozkazu č. 62/2013 generálního ředitele CS ČR byly stanoveny následující zvláštní požadavky osobnostní způsobilosti:

a) Zvláštní požadavek osobnostní způsobilosti 1 (dále jen „Z1") je požadavek na zvláštní výkonové vlastnosti příslušníka, který musí prokázat: intelektové schopnosti ve vyšším pásmu průměru, analytické myšlení, prostorovou a plošnou představivost, orientační schopnost, průměrnou vizuální a situační paměť a přesnost v provedených úkolech.

b) Zvláštní požadavek osobnostní způsobilosti 2 (dále jen „Z2") je požadavek na zvláštní výkonové vlastnosti příslušníka, který musí prokázat: intelektové schopnosti ve vyšším pásmu průměru, analytické myšlení, prostorovou a plošnou představivost, orientační schopnost, nadprůměrnou vizuální a situační paměť a přesnost v provedených úkolech.

c) Zvláštní požadavek osobnostní způsobilosti 3 (dále jen „Z3") je požadavek na zvláštní osobnostní vlastnosti příslušníka, které jsou součástí jednotlivých kompetenčních modelů pro danou pozici. Kompetenční modely nejsou veřejné a slouží výhradně pro personální a psychodiagnostické účely.

d) Zvláštní požadavek osobnostní způsobilosti 4 (dále jen „Z4") je požadavek na zvláštní dovednosti a schopnosti příslušníka, které jsou předpokladem pro bezpečné řízení vozidla v rámci služebního výkonu.

 

     Zvláštní požadavek Z1 a Z2 uchazeč či příslušník splní úspěšným absolvováním komplexního, multidimenzionálního inteligenčního testu, testu paměti a pozornosti. Zvláštní požadavek Z3 je zjišťován osobnostním dotazníkem, pozorováním a pohovorem s psychologem. Zvláštní požadavek Z4 se ověřuje psychologickým testem zaměřeným především na výkonnostní složku osobnosti, kdy je třeba splnit požadavky pro řidiče se zvýšenou odpovědností. Psychodiagnostické vyšetření k ověření požadavku Z4 trvá přibližně 80 minut.

     Nesplnění zvláštního požadavku není překážkou pro přijetí uchazeče do služebního poměru k Celní správě ČR. Testovaný však může být přijat pouze na to služební místo, které jím nesplněný požadavek nevyžaduje.

 

Fyzická způsobilost

     V případě, že je výsledek osobnostní způsobilosti kladný, je žadatel vyslán na ověření fyzické způsobilosti, což se skládá ze čtyř testů absolvovaných v jeden den.

     Výsledky jsou rozděleny pro obě pohlaví a věkové kategorie. Účastník musí splnit minimální počty bodů za jednotlivé kategorie, ale také minimální celkový součet všech získaných bodů, to znamená, že pokud dosáhl v některém z testu minimálního počtu bodů, musí v jiném testu dosáhnout bodů více ….

 
Skupina muži do 45 letženy do 40 let
       min. počet bodů v každém z testů 44
       min. počet bodů celkem3232
Skupinamuži 45 až 55 letženy 40 až 50 let
       min. počet bodů v každém z testů33
       min. počet bodů celkem2420
Skupinamuži nad 55 letženy nad 50 let
       min. počet bodů v každém z testů22
       min. počet bodů celkem 1612

 

Test 1 - Člunkový běh 4x10 m

Tímto testem se ověří schopnost rychlostní obratnosti dolních končetin.

Úkol: Uběhnutí vzdálenosti 4x10 m stanoveným způsobem v co nejkratším čase.

Popis: Start je na povel vedle mety, běží se šikmo mezi metami, meta č. 2 se obíhá, stejným způsobem se vrací zpět a obíhá se meta č. 1. Třetí úsek se běží přímo, následuje dotek mety č. 2, rychlý obrat a při průběhu kolem mety č. 1 se zastavuje čas.

 

Bodové hodnocení testu 1 - Člunkový běh 4x10 m

BodyVýkonBodyVýkon
116,01111,4
215,51211,2
315,01311,0
414,51410,8
514,01510,5
613,41610,3
712,81710,1
812,3189,8
911,9199,6
1011,6209,4

za každé další zrychlení o 0,2 s se připočítává 1 bod

 

Test 2 - Kliky do vzporu ležmo (opakovaně)

Testem se ověřuje vytrvalostní a dynamická síle trojhlavého svalu pažního, svalstva hrudníku a svalů pletence ramenního.

Úkol: Co nejvyšší počet kliků bez přerušení, stanoveným způsobem a bez zapření. Časový limit není stanoven.

Popis: Cvik začíná lehem na břiše se skrčenými pažemi opřenými o zem, špičky prstů v úrovni ramen směřují vpřed, hlava směřuje vpřed, paže musí být dopnuté v loktech a vzpor ležmo (u žen se nohy mohou dotýkat podložky koleny). Následuje pokrčení paží v loktech s lehkým dotykem hrudníku o ležící zarážku velikosti PET lahve a zpět do kliku. Trup je zpříma, pánev nevysazuje, ani neprohýbá.

 

 

Bodové hodnocení testu 2 - Kliky do vzporu ležmo (opakovaně)

BodyVýkonBodyVýkon
181128
2101230
3121332
4141434
5161536
6181638
7201740
8221842
9241944
10262046

za každé 2 kliky navíc se připočítává 1 bod

 

Test 3 - Celomotorický test CMT (opakovaně po dobu dvou minut)

Testem se ověřuje silově-obratnostní vytrvalost svalů fázických i postulárních.

Úkol: Co nejvyšší počet cviků v limitu dvou minut.

Popis: Cvik začíná ve stoji spatném, jde přes dřep do lehu na břiše, ruce se musí zvednout z podložky. Následuje přejití zpět opět přes dřep do stoje spatného, dále se pokračuje přes dřep do lehu na vzpřímená záda, ruce se dotknou podložky podél těla a zpět přes sed a dřep do stoje spatného. Za každý přechod do stoje spatného je počítáno jedno provedení cviku (tj. jednou na břicho a jednou na záda je počítáno jako dva cviky).

 

Bodové hodnocení testu 3 - Celomotorický test CMT (opakovaně po dobu 2 minut)

BodyVýkonBodyVýkon
 1121132
2141234
3161336
4181438
5201540
6221641
7241742
8261843
9281944
10302045

za každý 1 cvik do stoje spatného navíc se připočte 1 bod

 

Test 4 - Běh na 1 000 m

Testem se ověřuje vytrvalostní síla převážně svalů dolních končetin.

Úkol: Uběhnutí vzdálenosti 1000 m v co nejkratším čase.

Popis: Běh začíná skupinovým startem (max. 15 běžců), běžícím se průběžně sděluje čas a zbývající kola.

Bodové hodnocení testu 4 - Běh na 1 000 m

BodyVýkonBody Výkon
16:30114:00
26:00  123:50
35:45  133:40
45:30  143:30
55:15  153:20
64:50163:10
74:40173:05
84:30183:00
94:20192:55
104:10202:50

za každé další zrychlení o 5 s se připočítává 1 bod

 

     Na základě pozitivního výsledku ověření fyzické způsobilosti jsou pak žadateli nabídnuty možnosti služebního zařazení. V návaznosti na to pak proběhne pohovor s příslušným služebním funkcionářem, na jehož základě je žadatel vyslán k ověření zdravotní způsobilosti. To se skládá z pořízení výpisu ze zdravotní dokumentace vedené jeho ošetřujícím lékařem, absolvování komplexního vyšetření ve Vojenské nemocnici realizovaného během jediného dne a následně zhodnocení všech výsledků lékařem Celní správy ČR. Zde je nutné uvést, že hodnocení zdravotní způsobilosti probíhá v souladu s příslušnou vyhláškou a na pozice, které celní správa obsazuje novými příslušníky z řad občanů, nejsou kladeny nároky na 100% zdravotní stav, to znamená, že uchazeči mohou mít i lehké zdravotní handicapy (např. lehké oční vady až do 6 dioptrií). Zařízení Pracovně lékařských služeb také nabízí případným zájemcům o služební poměr konzultace k jim známým zdravotním indispozicím ještě před zahájením celého přijímacího procesu, aby se předešlo zbytečnému vynakládání úsilí oběma stranami.

 

Lékařské prohlídky

      Při vstupu do bezpečnostních sborů, tedy i Celní správy ČR, absolvuje adept řadu odborných vyšetření ve vojenské nemocnici v Praze ÚVN Střešovice, nebo VN Olomouc. Součástí vyšetření je i odběr krve na základní metabolické funkce: jaterní testy, krevní cukr, krevní obraz a vyšetření moče.

 

      Po absolvování jmenovaných vyšetření se adept dostaví na Referát pracovně lékařských služeb GŘC, nebo určenému lékaři pracovně lékařských, ev. posudkové komise vojenské nemocnice Olomouc. Tam lékař zhodnotí výsledky, posoudí výpis ze zdravotnické dokumentace, tedy předchorobí uchazeče, a provede fyzikální vyšetření. Závěrem je Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti občana pro přijetí k bezpečnostnímu sboru.

 

     Získáním zdravotní klasifikace „A – schopen bez omezení" je završen proces přijímacího řízení a dochází k realizaci samotného aktu ustanovení nového příslušníka na konkrétní služební místo, a to rozhodnutím příslušného ředitele celního orgánu. K tomuto dni, to znamená ke dni přijetí do služebního poměru, nesmí příslušník vykonávat živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost, vyjma těch právnických osob, které jsou zřízeny výhradně za účelem správy vlastního majetku, jako jsou bytová družstva anebo sdružení vlastníků bytových jednotek.

 

      Služební poměr je ze zákona o služebním poměru uzavírán na dobu určitou tří let. V průběhu tohoto období, zpravidla do šesti měsíců, je nový příslušník vyslán do školícího zařízení Celní správy ČR k absolvování základního celního kurzu, který je složen z části služební přípravy a odborné přípravy.

 

 

Služební příprava

     Služební příprava je realizována ve Školícím zařízení služební přípravy v Bochoři (u Přerova), kde je v období 30 dnů příslušník seznámen se základy služební zdvořilosti, pořadové přípravy a hlavně je zde vyškolen z používání donucovacích prostředků, zbraní a samozřejmě ze všeho nejvíc z provádění služebních zákroků a sebeobrany. V současné době se jedná o výcvik v blocích realizovaných internátním způsobem od pondělí do pátku. Je záměrem, s ohledem umožnit frekventantům těchto kurzů i prostor k vyřizování si soukromých záležitostí, které lze realizovat jen v pracovní dny, upravit tyto bloky na 3 krát 10 dnů, to znamená 3 krát pondělí až středa následujícího týdne a 4 dny volna.

 

Odborná příprava

     Po služební přípravě pak následuje odborná příprava, a to ve Školicím středisku Celní správy ČR v Jílovišti u Prahy, v rámci které jsou frekventanti seznámeni s příslušnými právními a interními normami upravující jednotlivé oblasti činností Celní správy ČR, resp. činností organizačních útvarů, v rámci kterých je příslušný frekventant zařazený, resp. ustanovený. Na závěr této odborné přípravy skládají frekventanti písemné a ústní závěrečné zkoušky a je jim vydáno vysvědčení.

     V závěru doby určité, tzn., v závěru třetího roku služebního poměru skládá každý příslušník bezpečnostního sboru, to znamená nejen celník, služební zkoušku, na kterou je také připraven v rámci odborné přípravy absolvované ve Školicím středisku Celní správy ČR v Jílovišti u Prahy. Tato služební zkouška se skládá ze dvou částí. První část je společná pro všechny bezpečnostní sbory. Druhá část je specializační a je tvořena každým bezpečnostním sborem individuálně. Úspěšným složením služební zkoušky je příslušník převeden do služebního poměru na dobu neurčitou. Tímto se otvírá každému příslušníkovi celoživotní kariéra u bezpečnostních sborů až do věku 65 let, kdy ze zákona o služebním poměru dochází k poslednímu kalendářnímu dni roku, ve kterém příslušník dosáhl věku 65 let, k propuštění ze služebního poměru.

 

     Takže se nám podařilo shrnout proces přijímacího řízení, avšak ještě jsme neuvedli nic, co Celní správa ČR dalšího nabízí. Novým a věkově nejmladším příslušníkům nástupní služební příjem pro uchazeče s praxí do 3 let na služební místo ve 2. tarifní třídě v minimální výši 16 960 korun; po absolvování základní celní přípravy v průběhu prvního roku služby dochází k zařazení do 3. tarifní třídy, kde činí služební příjem minimálně 18 230 korun a po odsloužení celkem dvou let služby pak zařazení do 4. tarifní třídy s minimálním služebním příjmem 19 610 korun. Přiznání osobního příplatku na základě průběžného hodnocení již po třech měsících služby v průměrné výši 1 000 až 1 500 korun dle regionu místa služebního působiště. Po úspěšném absolvování Základního celního kurzu pak přiznání osobního příplatku v průměrné výši 2 250 korun. Těm celníkům, kteří kvalitně plní mimořádné úkoly je přiznávána mimořádná odměna.

 

     Mimo jistotu pravidelného služebního příjmu nabízí Celní správa dále benefity, mezi které patří zejména:

 • u vybraných pozic možnost pružné doby služby či uplatnění home-office,
 • příspěvek na stravování 36 Kč formou stravenek (hodnota stravenky je 70 Kč),
 • příspěvek na sport, kulturu a rekreaci formou osobních účtů, a to na každý kalendářní rok (cca v průměru 3 000 korun),
 • příspěvek na penzijní připojištění (po ukončení doby určité),
 • možnost získání bezúročné půjčky na bydlení (až do výše 100 000 korun),
 • možnost absolvování zvýhodněné rekreace ve vlastních zařízeních,
 • možnost zvýhodněných letních dětských táborů,
 • profesní rozvoj a růst (prohlubování kvalifikace, stáže, studium),
 • základní doba služby celníka 37,5 hodiny týdně,
 • dovolená v délce 6 týdnů,
 • možnost poskytnutí cestovních náhrad při vzniku služebního poměru (velká dojezdová vzdálenost a rodinná situace),
 • možnost poskytnutí studijního volna s nárokem na služební příjem,
 • poskytnutí 14denních ozdravných pobytů (u celníků jejichž služební poměr trvá alespoň 15 let),
 • odchodné při skončení služebního poměru (odchodné se poskytuje jednorázově po šesti letech trvání služebního poměru). Je poskytováno ve výši jednoho měsíčního hrubého služebního příjmu a zvyšuje se o jednu jeho třetinu za každý další ukončený rok trvání služebního poměru. Nejvyšší výměra odchodného činí šestinásobek měsíčního hrubého služebního příjmu. Pokud je celník propuštěn z důvodu porušení služebního slibu nebo spáchání úmyslného trestného činu, tak mu takovéto plnění nenáleží),
 • výsluhový příspěvek (výsluhový příspěvek činí 20 % měsíčního hrubého služebního příjmu, jestliže celník vykonával službu alespoň po dobu 15 let. Za 16. až 20. rok služby se příspěvek zvyšuje o 3 % za každý ukončený rok. Za 21. až 25. rok služby se příspěvek zvyšuje o 2 % za každý ukončený rok a za 26. rok služby a každý další ukončený rok služby se příspěvek zvyšuje o 1%. Výměra výsluhového příspěvku může činit nejvýše 50 % měsíčního hrubého služebního příjmu. Pokud je celník propuštěn z důvodu porušení služebního slibu nebo spáchání úmyslného trestného činu, tak mu takovéto plnění nenáleží.

 

                                                                                                        

                                                                                                         Přemysl Vrlík

                                                                                                         odbor 40 GŘC


Stránka byla publikována dne: 14.11.2016

Skočit na začátek stránky