CZ EN Translate
Menu

Příležitostný prodej lihovin

V souvislosti s nadcházejícím obdobím konce roku, kdy bývá ve větší míře zaznamenána příležitostná nabídka prodeje lihovin v rámci konání Adventních trhů a jiných podobných akcí, upozorňuje Celní správa České republiky na povinnosti osob, které lihoviny takto prodávají.
Na úvod je potřeba zdůraznit, že lihovinou se rozumí alkoholický nápoj o minimálním obsahu etanolu 15% objemových, a spolu s ostatními alkoholickými nápoji je podle ustanovení § 11 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek“) zakázáno tyto prodávat mimo prodejnu, která je potravinářským podnikem, provozovnu stravovacích služeb, provozovnu výrobce vína, ubytovací zařízení, stánek s občerstvením, stánek specializující se na prodej tohoto zboží umístěný uvnitř stavby určené pro obchod a veřejný dopravní prostředek dálkové železniční, letecké, vodní a dálkové autobusové dopravy.
Podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek lze však lihoviny v rámci příležitostného prodeje prodávat pouze na ochutnávce lihovin, výročním, farmářském a tradičním trhu, veřejnosti přístupné slavnosti, tradiční, kulturní, taneční a jim podobné akci, čímž se dostáváme k výše zmíněným trhům a jiným podobným akcím.
Pokud se tedy prodejce, který je držitelem koncese pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin podle živnostenského zákona (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění), rozhodne otevřít si svůj stánek s lihovinami v rámci pořádaného trhu, nebo podobné akce, je v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek povinen prodej lihovin písemně oznámit správci spotřební daně, v jehož územní působnosti se bude prodej uskutečňovat, a to nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením prodeje.
Uvedené oznámení bude vůči správci daně účinné pouze v případě, pokud bude podáno v souladu s ustanovením § 71 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, což lze ve stručnosti shrnout na podání písemného oznámení osobně na podatelně celního úřadu, zaslání poštou, zaslání datovou schránkou nebo e-mailem, ovšem za předpokladu, že e-mail bude podepsaný oprávněným držitelem uznávaného podpisového certifikátu vydaného příslušnou certifikační autoritou.
Oznámení příležitostného prodeje lihovin musí obsahovat tyto údaje:
- daňové identifikační číslo osoby (prodejce)
- druh a množství lihoviny nabízené k prodeji
- místo prodeje
- druh a popis akce, na které budou lihoviny prodávány
- datum zahájení a ukončení prodeje

Vzor oznámení je příležitostným prodejcům lihovin k dispozici na internetových stránkách celní správy:
https://www.celnisprava.cz/cz/dane/spotrebni-dane/lih/Informace/Informace_17_36558_priloha.pdf
V této souvislosti celní správa upozorňuje příležitostné prodejce lihovin, že nepodání oznámení prodeje lihovin, nedodržení lhůty pro jeho podání, nedodržení kvalifikované formy pro jeho podání či všech obsahových náležitostí je zákonem o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek kvalifikováno jako přestupek (§ 36 odst. 1 písm. p)), za který je správce spotřební daně oprávněn uložit pokutu do výše 800.0000 Kč.
Celní správa zároveň upozorňuje prodejce lihovin, že podle ustanovení § 42 zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, v platném znění (dále jen „zákon o povinném značení lihu“) je konečný prodejce lihu/lihovin povinen nabývat líh/lihoviny ve spotřebitelském balení pouze od registrované osoby povinné značit líh, nebo registrovaného distributora lihu. V případě zjištění porušení této povinnosti kontrolním orgánem se kontrolovaný líh/lihoviny považují za neznačený líh a nakládání s neznačeným lihem/lihovinami je kvalifikováno jako přestupek dle části šesté zákona o povinném značení lihu.


Stránka byla publikována dne: 16.11.2017

Skočit na začátek stránky