CZ EN Translate
Menu

Doprava topného oleje pro osobní spotřebu

Doprava minerálních olejů pro výrobu tepla z jiného členského státu ve volném daňového oběhu je upravena v § 29 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Osoba, která chce dopravovat tyto minerální oleje, má povinnost předem se registrovat jako plátce daně, oznámit správci daně přijetí těchto minerálních olejů a poskytnout zajištění daně. Při výpočtu výše zajištění daně se použije sazba daně v souladu s § 48 odst. 10 zákona. Postup při uvolnění zajištění daně se řídí § 29 odst. 2 a 5 zákona. Dopravu těchto minerálních olejů musí doprovázet zjednodušený průvodní doklad (§ 30 zákona).
Lhůta pro podání daňového přiznání a zaplacení daně se obecně řídí § 18 odst. 1 a 5 zákona. Pokud osoba nesplní jakoukoliv z podmínek stanovených v § 29 odst. 1 zákona, pak je povinna podat daňové přiznání a zaplatit daň následující pracovní den po přijetí minerálních olejů (viz § 29 odst. 3 zákona). Tento postup platí nejen pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby, ale i pro nepodnikající fyzické osoby, které si tyto minerální oleje pro účely topení dopravují samy tzv. pro osobní spotřebu, protože zákon nestanovuje množstevní limit pro tuto skupinu minerálních olejů, které by bylo možné dopravit bez spotřební daně.
Z výše uvedeného vyplývá, že pro účely topení nelze z jiného členského státu dopravit minerální oleje osvobozené od daně. Dále platí, že minerální oleje určené pro výrobu tepla podléhají zdanění. Po prokázání skutečného účelu použití lze uplatnit nárok na vrácení daně podle
§ 56 zákona. Pokud nebude dodržován při dopravě minerálních olejů postup uvedený výše, vystavuje se příjemce riziku, že v případě kontroly ze strany celních orgánů budou minerální oleje zajištěny, následně propadnuty a správcem daně bude kontrolované osobě vyměřena spotřební daň za nelegálně dopravované minerální oleje.
Co se týká vhodnosti přepravních obalů, tuto problematiku upravuje mimo jiné Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, tzv. Dohoda ADR, která stanoví podmínky přepravy nebezpečných látek, použití obalů a jejich označení atd.

Stránka byla publikována dne: 07.04.2014

Skočit na začátek stránky