CZ EN Translate
Menu

INFORMACE PRO VEŘEJNOST - ZMĚNA SAZBY SPOTŘEBNÍ DANĚ U LIHU A TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ

​Celní úřad pro Karlovarský kraj (dále jen „celní úřad“) v souvislosti s novelou zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“), k 1.1.2020, zveřejňuje následující odpovědi na některé otázky spojené s přechodem na nové sazby spotřebních daní. Spotřební daň se vypočítá vynásobením základu daně sazbou daně stanovenou pro příslušný vybraný výrobek.

Změna sazby daně z lihu

V zákoně o spotřebních daní není přechodné ustanovení, které by upravovalo zdaňování skladových zásob v souvislosti s novelizací zákona, platí, že zdanění vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu před účinností novely se nemění. Tyto vybrané výrobky se mohou prodávat s původní sazbou daně (případně bez daně) až do vyčerpání zásob.
Z výše uvedeného vyplývá, že skladové zásoby vybraných výrobků deklarovaného účelu použití se nedodaňují rozdílem sazeb a daňové subjekty je mohou doužívat nebo doprodat se stávající spotřební daní/bez daně s podmínkou, že vybrané výrobky nebudou použity, nabízeny k prodeji nebo prodány k jinému než deklarovanému účelu (pokud by nastala například situace, že líh osvobozený od daně by byl užit pro jiný než osvobozený účel, čímž by nastala povinnost daň přiznat a zaplatit, pak by byl zdaněn sazbou daně z lihu platnou v daném okamžiku, byť by byl do volného daňového oběhu uveden za platnosti sazby předešlé). Se změnou sazby nedochází ke změně kontrolních pásek.


Změna sazby daně u tabákových výrobků

Odlišného postupu se použije v případě změny sazby daně u tabákových výrobků. Prodej jednotkových balení cigaret s tabákovou nálepkou odpovídající staré sazbě daně určené k přímé spotřebě zakoupené za účelem dalšího prodeje nelze prodávat po uplynutí posledního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nabyla účinnosti nová sazba daně.
Tabákový výrobek s tabákovou nálepkou odpovídající sazbě daně bezprostředně předcházející nové sazbě daně lze uvést do volného daňového oběhu na daňovém území ČR nejpozději přede dnem nabytí účinnosti nové sazby daně.
Právnická nebo fyzická osoba vystavující daňový doklad o prodeji nebo doklad o dopravě (u cigaret) dle § 5 zákona o spotřebních daních je povinna uvést na těchto dokladech cenu pro konečného spotřebitele a neuvádí zde výši spotřební daně celkem.


Prokázání zdanění vybraných výrobků

Doklady, kterými se prokazuje zdanění vybraných výrobků, jsou definovány v § 5 odst. 2 až 5 zákona o spotřebních daních a dále pak v některých zvláštních ustanoveních. V tomto ustanovení jsou také uvedeny povinné náležitosti jednotlivých dokladů. Pokud budou vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu dopravovány na daňovém území České republiky, pak musí být dopravovány s jedním z dokladů, které jsou uvedeny v § 5 zákona o spotřebních daních. Doklad prokazující zdanění tak při dopravě plní dvě funkce, prokazuje se jím zdanění vybraných výrobků a legálnost dopravy vybraných výrobků.
Problematika vystavení dokladů a jejich dodání přepravci je předmětem smluvních vztahů mezi vlastníky vybraných výrobků a přepravci. Vlastník vybraných výrobků má povinnost zajistit, aby měl přepravce možnost příslušné doklady předložit při kontrole v každém okamžiku dopravy a byl schopen prokázat zákonem stanovené skutečnosti. Pro splnění této povinnosti je možno volit mezi různými alternativami předložení dokladů, akceptovatelné jsou jak v papírové, tak i v elektronické podobě (ač zákon o spotřebních daních elektronickou formu dokladu výslovně nepřipouští, oproti zákonu o DPH, tak ji ani nezapovídá a lze tedy konstatovat, že ji z hlediska obecných právních principů, zejména zásady zákonnosti, připouští). Z toho vyplývá, že způsob jejich předložení (papírovou nebo elektronickou formou) je na zvážení daňových subjektů, rozhodné je prokázání zdanění vybraných výrobků a legálnost jejich dopravy.
Vzhledem k tomu, že je daňovými subjekty účetnictví včetně daňových evidencí vedeno elektronicky, možné vystavování příslušných dokladů a jejich předkládání v elektronické podobě by pro ně mělo být ulehčením.


V případě dalších dotazů či upřesnění shora uvedených informací spojených s novelou zákona o spotřebních daních je možno kontaktovat příslušníky odb. 3 Daňový celního úřadu na                 tel.: 353 248 234.


Stránka byla publikována dne: 10.01.2020

Skočit na začátek stránky