CZ EN Translate
Menu

Nákup lihovin a jejich následný prodej prostřednictvím občanských sdružení

Zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu (dále jen „ZPZL“) definuje v ustanovení § 8 konečný prodej lihu tak, že konečným prodejem lihu se pro účely tohoto zákona rozumí činnost podnikatele v souvislosti s jeho podnikatelskou činností na území České republiky spočívající v prodeji nebo jiném převodu lihu fyzické osobě pro její osobní potřebu nebo právnické osobě anebo podnikající fyzické osobě pro její vlastní vnitřní potřebu.
 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění, stanoví v § 2, že živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. Z výsledků konzultace s odborem živností ministerstva průmyslu a obchodu vyplývá, že za soustavnou činnost se považuje také kulturní akce pořádaná pouze 1x v roce, pokud se koná soustavně (např. každý rok). Tyto akce jsou v drtivé většině pořádány za účelem zisku, resp. subjekt by musel dokázat, že se nejedná o činnost soustavnou, provozovanou za účelem zisku.
Povinnosti konečného prodejce lihu, tedy osoby, která prodává líh v souladu s ustanovením § 8 ZPZL vymezuje § 42 odst. 2, který stanoví, že osoba povinná značit líh, distributor lihu a konečný prodejce lihu jsou povinni nakupovat nebo nechat sobě jinak převést líh ve spotřebitelském balení pouze
a) registrovanou osobou povinnou značit líh, nebo
b) registrovaným distributorem.
Jak vyplývá z výše uvedeného, lze konečný prodej lihu realizovat pouze v rámci podnikatelské činnosti, přičemž v souladu s přílohou č. 3 k §§ 26 a 27 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění, je tato činnost vázána na vydání koncese.
 V souladu s § 133 odst. 5 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění, je osoba, která hodlá prodávat lihoviny na veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podnicích, povinna nejpozději 3 pracovní dny před konáním podniku o této činnosti písemně informovat správce daně, v jehož územní působnosti bude prodej uskutečňovat. Písemná informace musí obsahovat údaje o osobě, která lihoviny prodává, o časovém vymezení prodeje lihovin a údaje o druhu a množství prodávaných lihovin. Kontakty na jednotlivé celní úřady jsou uvedeny (mimo jiné) na webu celní správy, pod záložkou „Celní úřady“:
http://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/default.aspx

Stránka byla publikována dne: 07.04.2014

Skočit na začátek stránky