CZ EN Translate
Menu

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

​​​​​ 1. 

Název 

Celní úřad pro Královéhradecký kraj

 2.

Důvod a způsob založení 

Celní úřad pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové je primárním článkem ve dvoustupňové struktuře celních orgánů. Je zřízen na základě ustanovení § 2 zákona č. 17/2012 Sb. o Celní správě České republiky, v platném znění (dále jen „zákon o Celní správě“) a podřízen Generálnímu ředitelství cel se sídlem v Praze.

Celní úřad vykonává působnost na území vyššího územního samosprávného celku, jehož název je součástí názvu celního úřadu, s výjimkou částí území vyššího územního samosprávného celku, které jsou součástí území celního prostoru Celního úřadu Praha Ruzyně

Celní správa je bezpečnostním sborem a její činnost zapadá do systému celního dohledu nad zbožím v rámci jednotného celního území Evropské unie. Při realizaci tohoto dohledu pak postupuje podle jednotných celních předpisů Společenství. 
Jimi jsou především Celní kodex Společenství a prováděcí nařízení k němu, dále pak systém osvobození od dovozního cla a společný celní sazebník Společenství.  
Orgány celní správy mají postavení policejního orgánu, tedy orgánu činného v trestním řízení, a to pokud se předmětné trestní řízení týká vybraných trestných činů v oblasti cel, daní, podloudnictví s omamnými látkami, dále v oblasti porušování předpisů o nakládání s kontrolovaným zbožím a technologiemi, zahraničního obchodu s vojenským materiálem, rovněž neoprávněného nakládání s nebezpečnými odpady, zakázanými bojovými prostředky a radioaktivním materiálem, s chráněnými a volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami, a v neposlední řadě porušování autorského práva, průmyslových práv a práv k ochranné známce. Celní správa České republiky je také výhradním správcem spotřebních daní. Tím se rozumí vyměřování a vybírání spotřebních daní z vybraných výrobků podléhajících spotřební dani bez ohledu na skutečnost, zda jsou předmětem dovozu nebo vývozu v rámci obchodu se zeměmi mimo EU nebo v rámci obchodu s členskými státy EU, nebo jsou předmětem tuzemské výroby nebo spotřeby. Součástí obecné správy spotřebních daní je také dozor nad dodržováním předpisů o nakládání s vybranými výrobky při jejich výrobě, skladování a dopravě. Celní správě byla také zvláštními zákony svěřena kontrolní oprávnění v oblasti nákladní silniční dopravy, jako jsou např. vážení nákladních vozidel, dodržování povinných přestávek řidičů nebo splnění podmínek pro přepravu nebezpečných nákladů. Je také pověřena kontrolou v oblastech zahraničního obchodu s vojenským materiálem, provádění společné zemědělské politiky Společenství, nakládání s odpady, obchodu s chráněnými druhy fauny a flóry, a nelegální zaměstnanosti cizinců. V neposlední řadě byla Celní správa České republiky zařazena do Integrovaného záchranného systému země jako složka spolupůsobící s ostatními bezpečnostními a záchrannými sbory při mimořádných a krizových situacích. Jednou z reálných situací bylo využití pracovníků celní správy při řešení krizové situace během největších záplav v historii České republiky v roce 2002. ​

 Další informace naleznete zde

 3.

Organizační struktura 

Schéma organizačního uspořádání celního úřadu 

 4.

Kontaktní spojení

Adresa: Bohuslava Martinů 1672/8a,  501 01 Hradec Králové
Telefon: +420 495 756 111
Fax: +420 495 756 200,  +420 495 614 656
Elektronická podatelna: podatelna550000@cs.mfcr.cz
Kód datové schránky: 64anzhu

 5.

Bankovní spojení

Bankovní spojení: 37720511/ 0710 (Česká národní banka) 
 
Jak správně platit celnímu úřadu od 1. 1. 2013


 6.

IČ  

71214011 

 7.

DIČ 

CZ 

 8.

Rozpočet 

Rozpočet na rok 2023​
Rozpočet na rok 2022
Rozpočet na rok 2021
Rozpočet na rok 2020
Rozpočet na rok 2019
Rozpočet na rok 2018
Rozpočet na rok 2017
Rozpočet na rok 2016
Rozpočet na rok 2015
Rozpočet na rok 2014
Rozpočet na rok 2013
Rozpočet na rok 2012
Rozpočet na rok 2011
Rozpočet za rok 2010​​​

 9.

Žádost o informace 

Obecné zásady pro přijímání žádostí o informace, jejich vyřizování
Podávání informací - kontakty
Orientační přehled utajovaných informací

 10.

Příjem stížností a dalších podání 

Podatelna viz odstavec 4
Protikorupční linka Celní správy ČR: +420 800 232 222
(bezplatná - záznamník) 
korupce@cs.mfcr.cz

 11.

Opravné prostředky 

Postup při podání odvolání 

 12.

Formuláře 

 

 13.

Návody k řešení nejrůznějších životních situací 

Životní situace - celní oblast 

 14.

Nejdůležitější předpisy 

Zákony upravující postup CS ČR při poskytování informací podle §5 odst. 1e) zákona č. 106/1999Sb.
Další legislativa - celní oblast
Další legislativa - daňová oblast
Orientační přehled utajovaných informací

 15.

Sazebník úhrad za poskytování informací 

Sazebník úhrad 

 16.

Licenční smlouvy 

Celní úřad pro Královéhradecký kraj nepoužívá při poskytování informací žádné vzory licenčních smluv.​

 17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Výroční zprávy  

 18.

​Seznam organizací

​​Celní správa ČR je soustavou správních orgánů a ozbrojeným bezpečnostním sborem. Orgány Celní správy ČR jsou Generální ředitelství cel a celní úřady, které jsou správními úřady a organizačními složkami státu. Generální ředitelství cel je podřízeno Ministerstvu funancí ČR a celní úřady Generálnímu ředitelství cel.       

​ 19.

​Zodpovězené dotazy

Zodpovězené dotazy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

 

 

 ​

Stránka byla publikována dne: 08.03.2023 6:04
Skočit na začátek stránky