​Někteří dovozci a vývozci v Královéhradeckém kraji zkreslují statistické údaje 

V prvních čtyřech měsících letošního roku příslušníci oddělení následných kontrol provedli mimo jiné osm kontrol na vykazování údajů Intrastat. Ve všech osmi případech dovozci či vývozci nevykazovali vůbec, chybně či po zákonem stanovené lhůtě statistické údaje o zboží, které je předmětem obchodu s členskými státy Evropské unie. Celková částka, o kterou bylo zkresleno vykazování statistický údajů Intrastatu je téměř 256 milionů korun (255 773 315 Kč). Zjištěná porušení celní úřad řeší ve správním řízení. Zpravodajské jednotky (dovozci a vývozci), které nesplní zákonem stanovenou povinnost se tak vystavují nebezpečí uložení sankce za správní delikt až do jednoho milionu korun. V loňském roce celní úřad zjistil v rámci kontrol 35 porušení a částka, o kterou bylo zkresleno vykazování statistický údajů Intrastatu, se vyšplhala téměř k 900 000 000 korun. Za tyto správní delikty uložili celníci pokuty v celkové výši
163 000 korun. 

Intrastat je statistickým systém sběru a zpracování dat, pro sledování obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie, jde o tzv. intrakomunitární obchod. Povinnost vykazování vzniká od referenčního období (kalendářního měsíce), ve kterém od počátku kalendářního roku nebo ode dne přidělení nového daňového identifikačního čísla v průběhu kalendářního roku celková hodnota zboží odeslaného do jiných členských států Společenství nebo přijatého z jiného členského státu Společenství dosáhla prahu pro vykazování ve výši 8 000 000 Kč. Zpravodajské jednotky obchodující pod tímto limitem, jsou od výkaznictví pro Intrastat osvobozeny.     

Údaje vykazované do hlášení Intrastat nejsou samoúčelné, jsou dále zpracovány Českým statistickým úřadem pro sestavení národního účtu a slouží jako národní stupeň sběru statistických dat o intrakomunitárním obchodu pro Eurostat, který je statistickým orgánem Evropské unie. Údaje jsou dále použity např. k sestavení statistiky zahraničního obchodu, ministerstvo průmyslu
a obchodu je hodnotí pro provádění hospodářské politiky a národní banky je využívají pro sestavení platební bilance.  

Potřebné informace o způsobech elektronického předávání údajů do Intrastatu, text příruček pro jejich použití a formulář „Žádost o registraci/změnu parametrů elektronické komunikace pro Intrastat“ jsou uvedeny na internetových stránkách Celní správy České republiky na adrese www.celnisprava.cz v oddíle „Další kompetence“ v části  „Intrastat“.
  
 


 
Stránka byla publikována dne: 26. 5. 2016
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: