CZ EN Translate
Menu

Distribuce pohonných hmot

Od října 2013 se výrazně zpřísňují podmínky pro distributory pohonných hmot

Dne 2. srpna 2013 byl ve Sbírce zákonů (částka 91) vyhlášen zákon č. 234, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Tato novela zákona o pohonných hmotách nabude účinnosti 1. října 2013.

Záměrem nové právní úpravy je nastavení přísnějších parametrů a podmínek pro distribuci pohonných hmot a tím současně omezení možností vzniku daňových úniků na pohonných hmotách. Distribucí pohonných hmot nejsou situace, kdy provozovatel čerpací stanice prodává pohonné hmoty výhradně přes stanovené měřidlo a pistoli výdejního stojanu.

Podle novely zákona o pohonných hmotách bude možné provozovat distribuci pohonných hmot pouze na základě koncesované živnosti „Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot“ a za současného splnění dalších podmínek registrace u celního úřadu. Podmínkou vydání živnostenského oprávnění je stanovisko celního úřadu, který bude na žádost živnostenského úřadu prověřovat splnění podmínky spolehlivosti [trestní a deliktní bezúhonnost žadatele, statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu tohoto žadatele a odpovědného zástupce tohoto žadatele (§ 6a odst. 2 písm. a) až c) zákona o pohonných hmotách v platném znění)].Mezi podmínky registrace patří bezdlužnost vůči orgánům finanční a celní správy a neexistence nedoplatku na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, skutečnost, že nebyl distributorovi pohonných hmot vysloven zákaz činnosti znemožňující výkon jeho činnosti, a skutečnost, že distributor pohonných hmot není v likvidaci nebo úpadku.

Nedílnou podmínkou registrace je poskytnutí kauce ve výši 20 mil. Kč, a to složením částky ve výši 20 mil. Kč na zvláštní účet celního úřadu nebo formou bankovní záruky znějící na 20 mil. Kč akceptované celním úřadem. Nelze poskytnout část kauce v hotovosti a část bankovní zárukou.

Tyto povinnosti se budou nově vztahovat i na distributory pohonných hmot, kteří již na trhu působí za splnění dosavadních podmínek. Místní příslušnost k celnímu úřadu se řídí sídlem právnické osoby nebo bydlištěm fyzické osoby, která podává přihlášku k registraci. Místní příslušnost a kontakty na celní úřady jsou zveřejněny na internetové stránce:http://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/scu.aspxPřihláška k registraci se podává místně příslušnému celnímu úřadu pouze elektronicky (§ 6f zákona o pohonných hmotách v platném znění). Přílohy k přihlášce, u nichž bude zaručena jejich pravost (viz pokyny k vyplnění přihlášky), lze podávat také elektronicky, v ostatních případech se přílohy podávají v listinné podobě. Bankovní záruky se podávají pouze v listinné podobě.Po dobu jednoho měsíce od nabytí účinnosti novely zákona o pohonných hmotách, tedy do 1. listopadu 2013 (včetně), jsou distributoři registrovaní k 30. září 2013 považováni, podle přechodných ustanovení novely zákona o pohonných hmotách, za platně registrované a mohou jako distributoři působit.

Pokud do 1. listopadu 2013 (včetně) distributor registrovaný k 30. září 2013 podá celnímu úřadu přihlášku k registraci a poskytne kauci složením částky na zvláštní účet celního úřadu nebo předložením bankovní záruky, může v této činnosti pokračovat až do rozhodnutí celního úřadu o registraci. Nesplní-li distributor tyto podmínky, je registrace takového distributora považována za zrušenou dnem následujícím po uplynutí jednoho měsíce ode dne nabytí účinnosti novely zákona o pohonných hmotách, tedy ode dne 2. listopadu 2013. Pokud by distributor i nadále pokračoval v distribuci pohonných hmot, vystavuje se sankci pokuty 5 mil. Kč.

Distributor nebo provozovatel čerpací stanice pohonných hmot, kteří nakoupí pohonné hmoty od distributora bez registrace v Registru distributorů pohonných hmot, se vystavují sankci pokuty ve výši 5 mil. Kč.Je-li přihláška k registraci bez vady a jsou-li splněny podmínky pro registraci, rozhodne celní úřad o registraci distributora zpravidla do 30 dnů. Předpokladem pro vydání kladného rozhodnutí celního úřadu o registraci distributora registrovaného k 30. září 2013 je nejen podání přihlášky k registraci a poskytnutí kauce do 1. listopadu 2013 místně příslušnému celnímu úřadu, ale také podání žádosti o vydání živnostenského oprávnění živnostenskému úřadu ve stejné lhůtě. Údaje o distributorech pohonných hmot budou i nadále zveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup v Registru distributorů pohonných hmot, přičemž novela zákona o pohonných hmotách rozšiřuje okruh údajů, které budou zveřejňovány. Nově tak bude tento registr obsahovat také informaci o dni zrušení nebo zániku registrace a údaj o tom, zda registrace byla zrušena na návrh či z moci úřední, nebo zda zanikla ze zákonem předvídaných důvodů.

Zrušení registrace v důsledku nesplnění povinností distributora registrovaného do 30. září 2013 v průběhu přechodného období vyznačí celní úřad v Registru distributorů pohonných hmot do 4. listopadu 2013.Registr distributorů pohonných hmot se nachází na internetové adrese

http://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/SpdInternet.aspx?act=findphmFormuláře k registraci právnických osob a fyzických osob, včetně pokynů pro jejich vyplnění, jsou k dispozici v elektronické podobě a budou zveřejněny na internetové adrese

http://www.celnisprava.cz/cz/dane/tiskopisy/Stranky/distributori.aspxVzor bankovní záruky se nachází na internetové adrese

http://www.celnisprava.cz/cz/dane/registr-phm/Stranky/default.aspxBankovní spojení na jednotlivé celní úřady se nachází na internetové adrese

http://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/scu.aspx

Identifikační údaje k depozitnímu účtu celního úřadu pro převod nebo složení finančních prostředků, které budou sloužit jako kauce, jsou: předčíslí účtu - 40037, variabilní symbol – IČO subjektu, specifický symbol – 720.

Další informace týkající se postupu pro registraci distributorů pohonných hmot budou průběžně doplňovány internetové adrese

http://www.celnisprava.cz/cz/dane/registr-phm/Stranky/default.aspx

a současně budou tamtéž aktuálně doplňovány odpovědi na často kladené dotazy týkající se zmíněné problematiky.


Stránka byla publikována dne: 06.09.2013

Skočit na začátek stránky