CZ EN Translate
Menu

Výhody využívání dočasného skladu

Využívání dočasného skladu - výhody

Dne 1. 5. 2016 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (dále jen „celní kodex Unie") včetně prováděcích předpisů. Jsou to zejména nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (dále jen „delegovaný akt") a prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie.

Kromě celé řady změn v problematice celního řízení dochází i ke změně v oblasti dočasného uskladnění zboží. Nejde jenom o sjednocení a prodloužení lhůty k propuštění dočasně uskladněného zboží do celního režimu nebo k jeho zpětnému vývozu na 90 dnů, ale změna se týká především povolovacího řízení k provozování dočasného skladu. Čl. 147 odst. 1 celního kodexu Unie stanovuje, že dočasně uskladněné zboží se skladuje pouze v dočasných skladech nebo v odůvodněných případech na jiných místech schválených celními orgány. Povolení k provozování dočasného skladu podléhá podle čl. 148 celního kodexu Unie povolení celního úřadu. Toto povolení vydává u Celního úřadu pro Liberecký kraj odd. 11 – Právních a správních činností za podmínek stanovených právními předpisy.

V rámci celního řízení již nelze povolit dočasný sklad pro jednorázové uskladnění. Pracovník v rámci celního řízení může za podmínek čl. 115 odst. 2 delegovaného aktu pouze schválit pro dočasné uskladnění zboží jiné místo než dočasný sklad. Podmínkou však je téměř stejná procedura schvalování jako při povolování dočasného skladu včetně ohledání místa. Navíc musí být zboží navrženo k propuštění do celního režimu nejpozději následující den. Tato podmínka často nelze splnit z důvodu chybějících dokladů, jako jsou povolení k nakládání s odpady, licence a další certifikáty, jejich předložení je podmíněno pro propuštění zboží. Deklarant je potom nucen vyhledat služby veřejného celního skladu nebo musí mít zboží až do vyřešení vzniklých problémů v celním prostoru celního úřadu.

Proto je nespornou výhodou, pro subjekty pravidelně dovážející zboží ze třetích zemí, požádat celní úřad o povolení k provozování dočasného skladu.

Celní dluh nemusí být zajištěn, jestliže se v dočasném skladu nenachází žádné zboží v postavení dočasně uskladněného. V dočasném skladu lze podle čl. 148 odst. 6 celního kodexu Unie skladovat na žádost skladovatele i zboží Unie. Dočasný sklad tak není jenom nevyužitý vyhrazený prostor.

V případě zájmu získání dalších informací nebo o vydání povolení kontaktujte Celní úřad pro Liberecký kraj, celní oddělení, pana Josefa Hozdu (485 218 206) nebo pana Jiřího Horáka (485 218 251). Informace o vydání povolení poskytne také oddělení Právních a správních činností, pan Marcel Liška (730 163 655).


Stránka byla publikována dne: 01.08.2018

Skočit na začátek stránky