CZ EN Translate
Menu

Vydávání povolení pro přístup k systému TIR

Novela zákona č. 17/2012 Sb. o Celní správě České republiky v § 9 odst. 5 stanovuje věcnou působnost Celnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj (dále jen „správce cla“) k vydávání povolení pro přístup k systému TIR.

Problematika je následně upravená v § 69a zákona č. 242/2016 Sb. celní zákon, kde dochází k upřesnění postupu a podmínek pro vydání povolení pro přístup k systému TIR, a to především s ohledem na uplatňování přílohy 9 části 2. Úmluvy TIR – viz Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 61/2008 Sb.m.s., kterým se nahrazuje vyhláška ministra zahraničních věcí č. 144/1982 Sb., o Celní úmluvě o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR).

To v praxi znamená, že nově budou žadatelům přiznána všechna procesní práva stanovená jednak národními právními předpisy, ale i celními předpisy EU (např. právo na slyšení nebo uplatnění opravných prostředků). Daná úprava tedy kromě zajištění souladu s Úmluvou TIR současně povede k posílení právní jistoty dotčených subjektů, resp. žadatelů o povolení. Na straně druhé jsou uvedené podmínky definovány tak, aby nepřinesly podstatnější věcný posun oproti stávajícímu stavu a podmínkám, které jsou v případě předmětných povolení aplikovány dnes. Přechodné ustanovení pak zachovává v platnosti povolení dosud vydaná. Všem novým žadatelům doporučujeme podávat žádost elektronicky prostřednictvím portálu Celní správy České republiky na adrese: https://www.celnisprava.cz/cz/form/Stranky/default.aspx (Formuláře celní řízení - Žádost o povolení pro přístup k systému TIR). Přičemž je žádoucí, aby docházelo před podáním žádosti správci cla ke komunikaci se Sdružením automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. (dále jen „Sdružení“). Podmínky a praktické postupy ze strany Sdružení jsou uvedeny na adrese: https://info.odoprave.cz/celni-problematika. Sdružení vystavuje pro žadatele potvrzení/osvědčení o prokázané znalosti provádění Úmluvy TIR a písemné Závazné prohlášení dopravní společnosti.

 

Kontaktní osoby pro vzájemnou operativní komunikaci žadatele a správce cla:

mjr. Ing. Roman Kvíčera, tel: +420 724 101 643, e-mail: r.kvicera@cs.mfcr.cz

npor. Mgr. Roman Szczeponiec, tel: +420 702 138 439, e-mail: r.szczeponiec@cs.mfcr.cz

nprap. Bc. Zdeněk Řehák, tel: +420 607 052 818, e-mail: z.rehak@cs.mfcr.cz


Stránka byla publikována dne: 11.02.2021

Skočit na začátek stránky