Celní správa České republiky
Celní úřad pro Moravskoslezský kraj
nám. Sv. Čecha 8
702 00 Ostrava - Přívoz
V Ostravě 15. 10. 2015

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Moravskoslezský kraj

Oznamovací povinnost - prodejci lihovin

​Blíží se doba vánočních svátků a s tím spojené vánoční jarmarky a prodej míchaných nápojů, jako punče, medoviny, svařeného vína nebo grogu.

Rozlévaný alkohol s obsahem etanolu nad 15 procent se na stáncích může prodávat, jen pokud je splněna oznamovací povinnost dle zákona o spotřebních daních.

Každá osoba, která může lihoviny prodávat (i rozlévané) na veřejně přístupných sportovních a kulturních akcích, včetně tanečních zábav a diskoték, je povinna nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce písemně informovat správce daně (celní úřad), v jehož územní působnosti se bude prodej uskutečňovat (§ 133 odst. 4 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních).

Písemná informace musí obsahovat:
 -  údaje o osobě, která lihoviny prodává
 -  údaje o časovém vymezení prodeje lihovin
 -  údaje o druhu a množství prodávaných lihovin
    (§ 133 odst. 5 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních).


Oznámení lze podat písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, a to do datové schránky se zaručeným elektronickým podpisem. Podání zaslané na e- mailovou adresu podatelny příslušného celního úřadu bez zaručeného elektronického podpisu je však nutné v zákonné lhůtě (5 dnů) potvrdit nebo opakovat některým ze tří výše uvedených způsobů, jinak se na něj hledí jakoby nebylo učiněno.

Za nesplnění této oznamovací povinnosti lze uložit pokutu až do výše jednoho milionu korun.

Co se týká např. punče vyrobeného z tvrdého alkoholu, prodávající jej nesmí míchat sám. K tomu slouží pouze daňový sklad.
  

 


 
por. Ing. Pavla Zdobnická
Tisková mluvčí CÚ pro Moravskoslezský kraj
tel: +420 596 270 307
mobil: +420 602 507 852
fax: +420 596 270 399
e-mail: p.zdobnicka@cs.mfcr.cz
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: