CZ EN Translate
Menu

Žádost o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím 2014_01

Dne 17. 2. 2014 byla Celnímu úřadu pro Pardubický kraj (dále jen „povinný subjekt“) doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou žadatel žádal o následující informace:

1)    Počet zaměstnanců, kteří se podíleli v roce 2003 na celním řízení na Celním úřadu Pardubice, v roce 2013 na oddělení CZ590201 Celního úřadu pro Pardubický kraj.

2)    Počet vydaných povolení zjednodušených postupů Celním úřadem Pardubice v roce 2003, v roce 2013 Celním úřadem pro Pardubický kraj.

3)    Počet subjektů, které využívaly jednotná povolení pro použití zjednodušených postupů na Celním úřadu Pardubice v roce 2003, na Celním úřadu pro Pardubický kraj v roce 2013.

4)    Počet subjektů celkem, které vedly celní řízení na Celním úřadu Pardubice v roce 2003, na oddělení CZ590201 Celního úřadu pro Pardubický kraj v roce 2013.

5)    Počet projednaných celních prohlášení za využití centralizovaného celního řízení Celním úřadem Pardubice v roce 2003, oddělením CZ590201 Celního úřadu pro Pardubický kraj v roce 2013.

6)    Celkový počet celních prohlášení projednaných Celním úřadem Pardubice v roce 2003, oddělením CZ590201 Celního úřadu pro Pardubický kraj v roce 2013 s vyjádřením, která celní prohlášení byla projednána za využití zjednodušených postupů, která v běžném postupu.

7)    Uveďte průměrný čas trvání celního řízení při propuštění zboží do celního režimu vývoz, import a ukončení režimu tranzit v roce 2003 na Celním úřadu Pardubice, v roce 2013 u oddělení CZ590201 Celního úřadu pro Pardubický kraj.

8)    Uveďte počty evidovaných neukončených vývozních celních prohlášení za leden, únor, březen roku 2007 u Celního úřadu Pardubice.

9)    Uveďte jakým způsobem je u celního úřadu pro Pardubický kraj zpracovávána informace obsažená v datové skupině GPD el. zprávy, kde je uveden HASH dokumentu ve zprávě typu D_N_PODD. Jedná se o uvedení způsobu jakým je tato informace vyhodnocena a dále použita pro potřeby celního úřadu.

10)    Na stránkách
www.csmfcr.cz  je uvedena informace týkající se držitelů certifikátu AEO, kdy:
Držitel osvědčení AEOF je oprávněn využívat následující výhody:
a) snadnější přístup k celním zjednodušením uvedeným v článku 14b odst. 1 nařízení Komise č. 2454/1993, prováděcí předpis k celnímu kodexu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NK 2454/1993“)
b) možnost předchozí zprávy, viz článek 14b odst. 2 NK 2454/1993,
c) možnost sníženého počtu dat v souhrnném celním prohlášení, viz článek 14b odst. 3 NK 2454/1993, 
d) úlevy ve vztahu k fyzickým a dokladovým kontrolám,
e) provedení přednostní kontroly prováděné na základě analýzy rizik,
f) možnost požádat o provedení kontroly na specifickém místě.

• Žadatel požaduje informace, jakým konkrétním způsobem jsou u Celního úřadu pro Pardubický kraj realizovány výhody uvedené v bodech a, d, e.
• U písm. d) chce žadatel znát standardní kritéria pro provádění kontrol u subjektů, kteří držiteli certifikátu nejsou v porovnání s držiteli certifikátu.
• Žadatel požaduje specifikaci, jakým způsobem je možnost využití těchto výhod předávána deklarantské veřejnosti.

Ad1)    V roce 2003 se agenda celního řízení vykonávala na Celním úřadu Pardubice v rámci oddělení celního a daňového řízení. Na tomto oddělení byla systemizována celkem 34 místa. Tento počet systemizovaných míst je součtem systemizovaných míst za agendu celního řízení a za agendu daňové řízení. Obě agendy se tedy vykonávaly v rámci jednoho oddělení, počet pracovníků v jednotlivých agendách proto nelze samostatně vyjádřit. K datu 1. 1. 2003 bylo obsazeno 29 míst, 5 míst bylo volných. V rámci Celního úřadu Pardubice bylo na celním pracovišti pošta systemizováno 6 míst, obsazeno bylo 5 a na referátu Pardubice – letiště bylo systemizováno 6 míst, obsazena 4 místa. Na Celním úřadě Pardubice bylo tedy pro oblast celního a daňového řízení systemizováno celkem 46 míst, obsazeno bylo 38 míst.
 Na oddělení celním CZ590201 bylo k datu 1. 1.2013 systemizováno 27 služebních míst, 2 místa byla neobsazena a jedno místo bylo volné z důvodu čerpání mateřské dovolené. K tomuto datu činnost na daném útvaru vykonávalo 24 příslušníků.

Ad2)    V roce 2003 Celní úřad Pardubice vydal 13 povolení zjednodušených postupů. V roce 2013 Celní úřad pro Pardubický kraj vydal také 13 těchto povolení.

Ad3)    V roce 2003 a v roce 2013 žádný ze subjektů nevyužíval jednotné povolení pro účely zjednodušeného postupu.

Ad4)    V roce 2003 projednávalo na Celním úřadu Pardubice ve vývozu 729 subjektů, v dovozu jich bylo 966. V roce 2013 na oddělení CZ590201 Celního úřadu pro Pardubický kraj projednávalo ve vývozu 298 subjektů,  dovozem se zabývalo 211 subjektů.

Ad5)    V roce 2013 projednalo oddělení CZ590201 Celního úřadu pro Pardubický kraj za využití centralizovaného celního řízení 5 026 celních prohlášení v dovozu a 61 437 celních prohlášení ve vývozu. Zbývající část žádosti o poskytnutí informací specifikovaných v bodu 5 povinný subjekt odmítl rozhodnutím ze dne 4. 3. 2014 z důvodu jejich absence.

Ad6)    Celní prohlášení projednaná Celním úřadem Pardubice v roce 2003, oddělením CZ590201 Celního úřadu pro Pardubický kraj v roce 2013 tvoří přílohu 1 tohoto sdělení.

Ad7)    Povinný subjekt sděluje průměrný čas trvání celního řízení v roce 2013 v příloze 2 tohoto přípisu. Informace za rok 2003 nemá k dispozici, část žádosti proto odmítl rozhodnutím ze dne 4. 3. 2014.

Ad8)    Za období leden 2007 eviduje povinný subjekt 1 473 nevyřízených vývozních celních prohlášení. V únoru 2007 bylo neukončených 1492 vývozních celních prohlášení. V březnu 2007 jich pak bylo 1704.

Ad9)    Otisk HASH je v rámci celního řízení využíván u forem povolených zjednodušených postupů. Systém AIS - dovoz po přijetí zprávy D_N_PODD provádí kontrolu údajů vůči evidenci zjednodušených postupů a kontrolu existence digitálních otisků předložených dokladů (HASH) v kolonce 44 e-CP. Kontrolu tedy provádí dovozní systém AIS v návaznosti na otisk HASH a to především se zaměřením na jeho existenci. Vzhledem k tomu, že se jedná o využití otisku HASH v rámci zjednodušených postupů, není tento ve vlastním celním řízení kontrolován, čten apod., ale až následně při provádění následné kontroly je kontrolován orgány celní správy. V případě potřeby celní orgán požádá deklaranta o zaslání příslušných dokladů (skenů). Deklarant ve stanoveném termínu předloží požadované doklady s digitální otiskem (HASH), čímž dojde k prokázání existence předmětného dokladu v okamžiku podání zjednodušeného celního prohlášení. HASH kódy využívá také kontrolor revize příjmů. V případě potřeby si od deklaranta vyžádá doklady, které jsou uloženy v evidenci deklaranta v písemné i elektronické podobě ve formě skenu (bitové mapy) dokladu. V návaznosti na vyžádané doklady v elektronické podobě je mimo jiné ověřována také správnost HASH kódů.

Ad10a)    Pokud je žadatel o zjednodušený postup držitelem osvědčení AEO, celní úřad postupuje podle článku 253c odstavec 2 prováděcího předpisu k celnímu kodexu a má za to, že podmínky nutné pro udělení povolení zjednodušeného postupu jsou splněny. Pokud nebrání další okolnosti, zjednodušený postup povolí.

Ad10d)    Při podáních běžným postupem, tj. subjekty, které nejsou držiteli certifikátu, jsou prováděny kontroly v rámci celního řízení v podstatně větší míře se zaměřením na veškeré předložené doklady a v podstatné větší míře jsou prováděny i fyzické kontroly zboží. U držitelů osvědčení AEO je v rámci celního řízení věnována maximální snaha o přednostní provedení celního řízení a snaha o minimalizaci provádění dokladových a fyzických kontrol. Na každém celním pracovišti odboru jsou označeny přepážky určené pro odbavení hospodářských subjektů s postavením AEO při celním řízení. Počet těchto přepážek odpovídá potřebám celního úřadu a počtu držitelů AEO využívajících celní řízení v rámci běžného postupu na celním úřadě. Toto je hlavním kritériem pro provádění kontrol u subjektů, kteří jsou držiteli certifikátu v porovnání se subjekty, kteří držiteli certifikátu nejsou. Výhody držení osvědčení AEO se však hlavně týkají vlastního držitele osvědčení. V případě, že je osvědčení využíváno v rámci zastupování v celním ř ízení, je povinností celní správy řádně a úplně prověřit příjemce zboží, popřípadě deklaranta – dle druhu zastoupení. Může se tak jevit, že přestože je subjekt držitelem osvědčení AEO, nemá žádné výhody, ale je skutečně nutné prověření všech subjektů, které v daném celním řízení vystupují.

Ad10e)    Kontroly držitelů osvědčení AEO jsou vždy prováděny přednostně, bez zbytečného odkladu. Je-li nařízena kontrola zboží jak držitele certifikátu AEO, tak subjektu, který takovým osvědčením nedisponuje, majitel tohoto osvědčení je zkontrolován dříve.  V současné době je však stále více držitelů osvědčení AEO, je tedy věnována zvýšená pozornost jejich zápisu do pořadníku deklarantů, aby nebyl jeden držitel AEO upřednostňován před druhým držitelem AEO, ale aby bylo zachováno pořadí příchodu – registrace k celnímu řízení. Samozřejmě u každého držitele osvědčení celní správa provádí analýzu rizik, po jejímž vyhodnocení se přistupuje ke kontrole, či nikoliv.

Povinný subjekt výhody spojené s udělením certifikátu AEO prezentoval na setkání s deklaranty, které se uskutečnilo v květnu loňského roku v Pardubicích. Problematika schváleného hospodářského subjektu se také probírala na jednání smíšené pracovní skupiny na GŘC v Praze. Povinný subjekt tlumočil obsah tohoto jednání na semináři - Aktuality v celním řízení, který se konal v lednu letošního roku v Pardubicích a ve Svitavách.

 

 

Stránka byla publikována dne: 18.03.2014 14:02
Skočit na začátek stránky