CZ EN Translate
Menu

Prominutí správních poplatků

​Celní úřad  pro Pardubický kraj infromuje dle rozhodnutí ministryně financí č. j. MF-34663/2021/3901-2 (dále jen „rozhodnutí ministryně“), vydané podle ustanovení § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 35/20211 ze dne 9. 12. 2021,  o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné události.


K činnosti Celní správy České republiky se vztahují následující body výroku rozhodnutí ministryně o prominutí:


1. správní poplatek podle Položky 1 odst. 1 písm. c) Sazebníku, který je Přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Sazebník“), za přijetí žádosti o prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně podle § 259aa daňového řádu, za podmínky, že lhůta k podání daňového tvrzení uplyne v období od 25. 11. 2021 do 31. 12. 2021;

2. správní poplatek podle Položky 1 odst. 1 písm. c) Sazebníku za přijetí žádosti o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky podle § 259b daňového řádu, který se váže k dani, u níž nastane splatnost v období od 25. 11. 2021 do 31. 12. 2021;

4. správní poplatek podle Položky 1 odst. 1 písm. d) Sazebníku za přijetí žádosti o povolení posečkání úhrady daně, zálohy na daň anebo o povolení jejich zaplacení ve splátkách, nebo o změnu tohoto rozhodnutí, za podmínky, že žádost bude podána v období od 25. 11. 2021 do 31. 12. 2021;

5. správní poplatek podle Položky 1 odst. 1 písm. f) Sazebníku za přijetí žádosti o vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku podle čl. 116 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, v platném znění (dále jen „celní kodex Unie“), za podmínky, že žádost bude podána v období od 25. 11. 2021 do 31. 12. 2021;

6. správní poplatek podle Položky 1 odst. 1 písm. g) Sazebníku za přijetí žádosti o povolení úlevy na dani nebo cle podle čl. 110 a 112 celního kodexu Unie, za podmínky, že žádost bude podána v období od 25. 11. 2021 do 31. 12. 2021.


 


Stránka byla publikována dne: 16.12.2021

Skočit na začátek stránky