CZ EN Translate
Menu

Informace o prominutí správních poplatků a úroků

Informace o nových opatřeních vyplývajících z Finančního zpravodaje Ministerstva financí č 38/2020 ze dne 21. prosince 2020.

Celní úřad pro Plzeňský kraj tímto informuje o rozhodnutí ministryně financí, vydané v souladu s ustanovením § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozhodnutí ministryně“), zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 38/2020 ze dne 21. prosince 2020 č.j. 34159/2020/3901-2. Činnosti Celní správy České republiky se týká výrok II. a III. prominutí správních poplatků a úroků. Na základě tohoto rozhodnutí se promíjí:

1. správní poplatek podle Položky 1 odst. 1 písm. c) Sazebníku, který je Přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Sazebník“), za přijetí žádosti o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky podle § 259b daňového řádu za podmínky, že žádost bude podána v období od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021;

2. správní poplatek podle Položky 1 odst. 1 písm. d) Sazebníku, za přijetí žádosti o povolení posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky, nebo o změnu tohoto rozhodnutí za podmínky, že žádost bude podána v období od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021;

3. správní poplatek podle Položky 1 odst. 1 písm. f) Sazebníku, za přijetí žádosti o vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku podle čl. 116 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, v platném znění (dále jen „celní kodex Unie“), za podmínky, že žádost bude podána v období od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021;

4. správní poplatek podle Položky 1 odst. 1 písm. g) Sazebníku, za přijetí žádosti o povolení úlevy na dani nebo cle podle čl. 110 a 112 celního kodexu Unie za podmínky, že žádost bude podána v období od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021;

5. správní poplatek podle Položky 1 odst. 2 písm. a) Sazebníku, za vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu za podmínky, že žádost o jeho vydání bude podána v období od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021.

Daňovým subjektům, jimž bylo na základě individuální žádosti podle § 156 daňového řádu povoleno posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2, je prominut úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu a úrok z posečkané částky podle § 253 daňového řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2021, který je příslušenstvím daně, u níž došlo k tomuto posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky, pokud vznikl od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021.


Stránka byla publikována dne: 06.01.2021

Skočit na začátek stránky