CZ EN Translate
Menu

Dovoz vybraných druhů potravin

Problematika dovozu některých potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny:

Kontakt tel. +420 261 334 428, email: szpi610208@cs.mfcr.cz

SEZNAM KOMODIT
-  Nařízení Komise (ES) č. 1152/2009, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu některých
potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny a kterým se zrušuje rozhodnutí
2006/504/ES, v platném znění (změna v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 274/2012), se vztahuje
na dovoz následujících potravin a potravin z nich zpracovaných a složených

SPOLEČNÝ VSTUPNÍ DOKLAD – vzor formuláře – výňatek z úředního věstníku Evropské komise

SZPI - Státní zemědělská a potravinářská inspekce - stránky k problematice dovozu ze třetích zemí

ZÁKON 110/1997 Sb.
ze dne 24. dubna 1997
o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/13/ES ze dne 20. března 2000
o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy

VYHLÁŠKA 113/2005 Sb. Ministerstva zemědělství ze dne 4. března 2005
o způsobu označování potravin a tabákových výrobků

ROZHODNUTÍ KOMISE 2008/47/ES ze dne 20. prosince 2007,
kterým se schvalují předvývozní kontroly prováděné Spojenými státy americkými u podzemnice
olejné a výrobků z ní získaných s ohledem na přítomnost aflatoxinů

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008,
kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh
a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 669/2009  ze dne 24. července 2009,
kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1152/2009 ze dne 27. listopadu 2009,
kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu některých potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny a kterým se zrušuje rozhodnutí 2006/504/ES

Informace RASFF z 17.6.2012 – seznam laboratoří prověřovat mandle – USA
(LIST OF APPROVED LABS FOR VOLUNTARY AFLATOXINE SAMPLING FOR ALMONDS AND DERIVED PRODUCTS FROM THE UNITED STATES OF AMERICA.)

Informace RASFF z 18.6.2012 – seznam podpisů oprávněných úředníků vydávat osvědčení o zdravotní nezávadnosti dle nařízení Komise č. 1152/2009
(FULL LIST OF SIGNATURES OF THE OFFICIALS AUTHORISED TO ISSUE HEALTH CERTIFICATES IN 31 PROVINCES OF TURKEY)

Stránka byla publikována dne: 13.05.2013 13:45
Skočit na začátek stránky