CZ EN Translate
Menu

Užití lihu při výrobě desinfekčních prostředků

​GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL

Č. j. 16179/2020-900000-231

 

Věc: Informace pro subjekty – užití lihu při výrobě desinfekčních prostředků

Zpracovali: kpt. Ing. Tomáš Novák, kpt. Bc. Marcela Kubíčková

Dne: 17. 3. 2020

Informace pro subjekty – užití lihu při výrobě desinfekčních prostředků

Vzhledem k aktuální situaci nákazy coronavirem COVID-19 a zvýšené potřebě výroby desinfekčních prostředků založených na lihové bázi upozorňuje Celní správa ČR na povinnosti dané zákonem o spotřebních daních pro výrobce lihových desinfekčních prostředků.

Za situace, kdy není Vládou ČR nařízen nákup lihu bez daně za stavu ohrožení státu platí beze zbytku následující ustanovení zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

Pro výrobu desinfekčních prostředků lze z hlediska daňových předpisů použít líh obecně (úplně) denaturovaný přídavkem 1 litru isopropylalkoholu, 1 litru ethyl(methyl)ketonu a 1 gramu denatonium-benzoátu (bitrexu) na 1 hektolitr etanolu, nebo 0,4 litru solventní nafty, 0,2 litru petroleje a 0,1 litru technického benzínu na jeden hektolitr etanolu. Pro nákup a použití obecně (úplně) denaturovaného lihu není nutné disponovat žádným povolením vydaným správcem spotřební daně z lihu, tj. místně příslušným celním úřadem a je možné ho použít pro všechny účely bez omezení.

Pro výrobu desinfekčních prostředků lze též použít i líh tzv. zvláštně denaturovaný přídavkem nejméně 10 litrů 2-propanolu (isopropylalkoholu) na 1 hektolitr lihu nebo líh zvláštně denaturovaný přídavkem nejméně 3 gramů Denatonium benzoátu (Bitrexu) na 1 hektolitr lihu.  Pro nákup takto denaturovaného lihu je pro výrobce desinfekčních prostředků podmínkou být držitelem povolení k přijímání a užívání lihu osvobozeného od daně vydaného správcem spotřební daně z lihu, tj. místně příslušným celním úřadem. Nákup lihu je navíc podmíněn písemným uplatněním osvobození od daně u prodejce tohoto lihu, který líh uvádí do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky s osvobozením od spotřební daně.

Pro výrobu desinfekčních prostředků lze také použít líh nedenaturovaný, který je ovšem uvedený do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky a u kterého byla spotřební daň zaplacena. Zdanění tohoto lihu se prokazuje daňovým dokladem vydaným osobou, která líh uvedla do volného daňového oběhu, nebo dokladem o prodeji či dokladem o dopravě s náležitostmi podle § 5 zákona o spotřebních daních.

Výrobce desinfekčních prostředků je samozřejmě povinen dodržovat i ostatní povinnosti uložené platnou legislativou, zejména týkající se živnostenského oprávnění, bezpečnosti a ochrany zdraví, požárních předpisů, předpisů upravujících uvádění výrobků na trh a obecné bezpečnosti výrobků. Podávat informace týkajících se výše uvedených ostatních povinností však není Celní správa ČR nadána dostatečnými kompetencemi.


Stránka byla publikována dne: 18.03.2020

Skočit na začátek stránky