CZ EN Translate
Menu

Rozhodnutí MF o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události

Dne 21. 12. 2020 byl zveřejněn finanční zpravodaj č. 38 Ministerstva financí . Obsahuje Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události.

Generální ředitelství cel vydalo na webových stránkách aktualitu a zpracovalo k tomuto rozhodnutí souhrnnou informací pod č. j. 65436/2020-900000-303, která obsahuje tyto informace:
  1. správní poplatek podle Položky 1 odst. 1 písm. c) Sazebníku, který je Přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Sazebník“), za přijetí žádosti o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky podle § 259b daňového řádu za podmínky, že žádost bude podána v období od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021;
  2. správní poplatek podle Položky 1 odst. 1 písm. d) Sazebníku, za přijetí žádosti o povolení posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky, nebo o změnu tohoto rozhodnutí za podmínky, že žádost bude podána v období od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021;
  3. správní poplatek podle Položky 1 odst. 1 písm. f) Sazebníku, za přijetí žádosti o vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku podle čl. 116 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, v platném znění (dále jen „celní kodex Unie“), za podmínky, že žádost bude podána v období od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021;
  4. správní poplatek podle Položky 1 odst. 1 písm. g) Sazebníku, za přijetí žádosti o povolení úlevy na dani nebo cle podle čl. 110 a 112 celního kodexu Unie za podmínky, že žádost bude podána v období od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021;
  5. správní poplatek podle Položky 1 odst. 2 písm. a) Sazebníku, za vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu za podmínky, že žádost o jeho vydání bude podána v období od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021;
  6. daňovým subjektům, jimž bylo na základě individuální žádosti podle § 156 daňového řádu povoleno posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2, je prominut úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu a úrok z posečkané částky podle § 253 daňového řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2021, který je příslušenstvím daně, u níž došlo k tomuto posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky, pokud vznikl od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021.
Finanční zpravodaje Ministerstva financí naleznete na webových stránkách.

Stránka byla publikována dne: 07.01.2021