Žádost o informaci doručena dne 24. 03. 2016, odpověď odeslána 07. 04. 2016 pod č.j. 39453/2016-620000-11

Otázky:
 1.
Jaký byl počet přepočtených pracovníků v organizační jednotce zabývající se agendou ekologických daní v letech 2013 - 2015?

2. Jaká konkrétní náplň činnosti byla předmětem těchto pracovníků v letech 2013 - 2015?

3. V jaké výši byly vynaloženy mzdové náklady v letech 2013 - 2015 na tyto pracovníky včetně pojistného zaplaceného zaměstnavatelem? V případě, že nelze tyto údaje sdělit, prosím alespoň o informace o zařazení zaměstnanců do platové třídy.

4. Byly v souvislosti s výběrem či správou ekologických daní provedeny nějaké investice, nákup zařízení, nákup externích služeb atd.? Pokud ano, jaká byla jejich hodnota pro roky 2013 – 2015?

5. Je vedena evidence týkající se opotřebení IT vybavení pro účely daňových oddělení CÚ? Pokud ano, jaká je zhruba roční hodnota tohoto opotřebení poměrně připadající na výkon činnosti souvisejících se správou a výběrem ekologických daní?

6. V souvislosti s elektronizací daňové správy. Jaké možnosti mohou využít plátci ekologických daní? Je vedena evidence o frekvenci jejich využívání? (např. kolik daňových přiznání bylo podáno elektronickou formou)?

7.  Byly v minulosti provedeny studie o efektivnosti ekologických daní nebo o výše vyvolaných nákladů na straně daňového subjektu? Pokud ano, uveďte prosím jaké a k jakým výsledkům dospěly?

Poskytnuté odpovědi:

Ad 1) Od roku 2013, kdy Celní správa České republiky přešla na dvoustupňovou organizační strukturu, se na celních úřadech výběrem ekologických daní a dalšími s tím spojenými kontrolními a administrativními úkony zabývají oddělení daňová a oddělení právních a správních činností. Vzhledem k tomu, že tyto činnosti jsou vykonávány společně s dalšími činnostmi a pro správu ekologických daní nejsou zvlášť vyčleněni konkrétní celníci, je možné pro výkon činností při správě ekologických daní stanovit počet celníků pouze kvalifikovaným odhadem poměrově k celkovému objemu vykonávaných činností. V roce 2013, 2014 a 2015 se agendou související se správou ekologických daní u Celního úřadu pro Ústecký kraj zabývalo přibližně pět pracovníků zařazených na výše uvedených odděleních.

Ad 2) V rámci zajištění agendy v oblasti ekologických daní vykonávali pracovníci CÚ pro Ústecký kraj v letech 2013 – 2015 celý komplex administrativně kontrolních činností. Jednalo se zejména o tyto činnosti: příjem a kontrola správnosti došlých podání, zahájení postupu k odstranění pochybností v případě zjištění konkrétních pochybností o správnosti, průkaznosti nebo úplnosti či pravdivosti údajů uvedených v došlých podáních, vydání výzev k odstranění vad podání, vydání rozhodnutí o zastavení řízení, rozhodnutí o prodloužení lhůty na základě žádosti subjektu a rozhodnutí o navrácení lhůty v předešlý stav, včetně kontroly úhrady příslušného správního poplatku, vydání výzev k doplnění údajů v podané přihlášce k registraci daňového subjektu, různá dožádání dalších správců daně, příp. dalších útvarů celní správy v případech ověření skutečností nezbytných pro správu daně, realizace místních šetření a vyhledávací činnosti správce daně, realizace ověřování plnění a trvání stanovených podmínek pro příslušnou registraci, včetně ověřování plnění podmínek stanovených v příslušných povoleních, vydání oznámení o zahájení daňového řízení, vydání výzev k podání řádných a dodatečných daňových přiznání, administrace protokolů o ústních jednáních, o výslechu svědka v rámci správy daní, apod., vydání povolení k nabytí osvobozeného plynu, elektřiny a pevných paliv osvobozených od daně, vydání povolení k nabytí plynu, elektřiny a pevných paliv bez daně, vydání platebních výměrů, vydání platebních výměrů na úrok z prodlení, sepisování úředních záznamů správce daně a dalších úředních sdělení, žádostí a vyrozumění jiným správcům daně a daňovým subjektům apod., příjem a vyřizování žádostí jiných správců daně o převedení evidovaných přeplatků na úhradu jimi evidovaných nedoplatků dotyčných daňových subjektů, realizace testů vratitelnosti přeplatku (bezdlužnost u vlastního správce a u jiných správců daně), realizace příslušných předpisů na osobních daňových účtech daňových subjektů, kontrola stavu osobních daňových účtů daňových subjektů za účelem ověření, byla-li daňová povinnost včetně příslušenství uhrazena povinnou osobou ve lhůtě splatnosti, vydání vyrozumění o nedoplatku, vydání zajišťovacích příkazů, postoupení příslušné části daňového spisu a další dokumentace oddělení vymáhání k zahájení daňové exekuce, vedení daňového spisu, zakládání dokumentů do spisu, vytváření typových a věcných spisů v příslušné aplikaci celní správy, zařazování a práce s jednotlivými čísly jednacími, realizace dalších úkonů v souvislosti s výkonem spisové a skartační služby.

Ad 3) Pracovníci CÚ pro Ústecký kraj vykonávající správu ekologických daní, byli v letech 2013 – 2015 zařazeni průřezově ve 4. až. 6. tarifní třídě, dle nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanový katalog činností v bezpečnostních sborech.

Ad 4) V souvislosti s výběrem či správou ekologických daní nebyly na CÚ pro Ústecký kraj v letech 2013 -2015 realizovány žádné speciální investice, nákupy zařízení či externích služeb.

Ad 5) Pracovníky CÚ pro Ústecký kraj není vedena evidence týkající se opotřebení IT vybavení pro účely daňového oddělení. Náklady na pořízení, resp. následné „opotřebení" či spíše amortizaci „IT vybavení" apod., nelze určit, protože při správě energetických daní jsou využívány příslušné aplikace (ME-SPD, RDS), které jsou primárně využívány při správě spotřebních daní. Detailní vyčíslení nákladů připadajících výhradně na oblast energetických daní tak není reálné.

Ad 6) U CÚ pro Ústecký kraj mohou v současné době plátci ekologických daní využít při zpracování daňového přiznání jeden ze tří typů formulářů:

  • inteligentní formuláře (ZFO) - umožňují přímé vyplnění a přímé odeslání přes datovou schránku nebo e-podatelnu správci daně; výhodou inteligentního formuláře je rovněž to, že po jeho vyplnění jej lze uložit do souboru XML, který obsahuje uvedené podání ve formě datové zprávy, jež je ve formátu a struktuře stanovené Ministerstvem financí; opětovným načtením XML souboru lze obsah formuláře měnit, opětovně ukládat a kdykoliv z něj vytvořit soubor PDF
  • interaktivní PDF soubory (PDFa) - umožňují po otevření přímé vyplnění, následně lze tyto soubory uložit a odeslat jako přílohu datovou schránkou
  • neaktivní PDF soubory (PDF) - neumožňují přímé vyplnění po otevření, formulář je třeba vytisknout, ručně nebo strojově vyplnit, naskenovat a  následně odeslat jako přílohu datovou schránkou.
    Systém týkající se četnosti využití jednotlivých formulářů není prozatím využíván. Vzhledem k ustanovení § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je daňový subjekt nebo jeho zástupce má-li zpřístupněnou datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, povinen podání učinit pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 daňového řádu, podává naprostá většina daňových subjektů své podání elektronicky.

    Ad 7) Pracovníky CÚ pro Ústecký kraj nebyly v minulosti provedeny studie o efektivnosti ekologických daní nebo výše vyvolaných nákladů na straně daňového subjektu.