CZ EN Translate
Menu

02-2017

​Žádost o informaci doručena dne 16.06.2017, odpověď odeslána dne 30.06.2017 pod čj. 79344-2/2017-620000-11

Žadatel opětovně požadoval informace v souvislosti s daňovou kontrolou v níž se domáhal:

veškeré metodické materiály, pokyny, řídící akty či jiné obchodní listiny s takovým obsahem, konstitutivní rozhodnutí orgánů veřejné správy a soudní rozhodnutí a nálezy, které správce daně používá při svých postupech a vydávání rozhodnutí (včetně rozhodnutí označených jako Výzva), kladení otázek svědkům a při místních šetřeních, hodnocení důkazních prostředků v daňové kontrole na vrácení spotřební daně dle § 56 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, žadatele. Kromě těchto informací žádá žadatel předložit zápisy z porad metodiků nebo metodických porad, kde předmětem porad byl nárok na vrácení spotřební daně dle §56 zákona o spotřebních daních.

Odpověď:
Povinný subjekt nedisponuje v současné době metodickými materiály, pokyny či jinými vnitřními akty řízení, které by upravovaly oblast daňových kontrol v souvislosti s vrácení spotřební daně dle § 56 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Pokud by povinný subjekt disponoval Vámi požadovanými informacemi, byly by Vám nepochybně poskytnuty.

Ve věci zápisů z porad metodiků nebo metodických porad, kde předmětem porad byl nárok na vrácení spotřební daně dle § 56 zákona o spotřebních daních, povinný subjekt žádost o tyto informace posoudil se závěrem, že žádost odkládá, neboť není v dané věci povinným subjektem. Povinným subjektem v dané oblasti (metodiky) je Generální ředitelství cel Praha, Budějovická 7, 140 96 Praha 4.

 

Stránka byla publikována dne: 28.08.2019 10:07