CZ EN Translate
Menu

02-2018

​Žádost o informaci doručena dne 28.05.2018, odpověď odeslána dne 05.06.2018 pod čj. 078810/2018-620000-11

Žadatel požadoval informace:

1.      Zda je vnitřními normativními akty/metodickými pokyny GŘC v Praze upravena činnost tamního při uzavírání rakví před repatriací lidských pozůstatků, jiných lidských pozůstatků či lidských ostatků („těl zemřelých") – při celních řízeních - „proclení" – kontrole a připojení celní plomby na rakev do států nečlenů EU v souvislosti s následným vydáváním: a) umrlčích pasů (Mezinárodní Ujednání o přepravě mrtvol ze dne 10.02.1937,vyhl. č. 44/1938 Sb.) a b) průvodních listů těla zemřelého (Dohoda o převozu těl zemřelých ze dne 26.10.1973, oznámení MZ č. 22/2012 Sb. m. s.) podle § 9 odst. 2 zákona. č.  256/2001 Sb., o pohřebnictví a o …, a pokud ano, jakými?

2.      Jaké doklady vydává v celním řízení tamní CÚ v ad concretum případě sub 1?

3.      Zda a jak je upravena při této činnosti osobní přítomnosti celníků při uzavírání a pečetění rakví podle zákona a uvedených smluv pro nepochybné osvědčení, že v rakvi s kovovou/zinkovou vložkou je pouze tělo zemřelého, jeho oblečení apod. a nic jiného, co tam nesmí býti?

4.      Kolik celních řízení/případů bylo vykonáno v roce 2015, 2016, 2017 a v I. Q. 2018?    

Odpověď:

K bodu 1)

Postup celních orgánů v oblasti dohledu nad přeshraniční přepravou lidských pozůstatků je upraven Metodickou informací Generálního ředitelství cel č. 57/2016. Tato metodická informace vychází z platné legislativy: mezinárodní ujednání o přepravě mrtvol, vyhlášené pod č. 44/1938 Sb.; zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

K bodu 2  

K přepravě lidských pozůstatků celní orgány nevydávají žádné doklady. Celní řízení je prováděno na základě podání ústního celního prohlášení deklaranta. Dle ustanovení § 9 odst. 3 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, je při přepravě lidských pozůstatků dle mezinárodního ujednání potřebný průvodní list neboli tzv. umrlčí pas, který vydává krajská hygienická stanice. Za přepravní doklad lze považovat i List o prohlídce zemřelého, vystavený prohlížejícím lékařem v souladu s ustanovením § 86 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění, popřípadě i písemný souhlas státního zástupce nebo jiného orgánu činného v trestním řízení v případech podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti s úmrtím osoby. Celní orgány zaznamenávají do přepravních dokladů, které jsou vystaveny v souvislosti s přepravou, přiložené celní závěry a tento údaj indosují otiskem osobního celního razítka úřední osoby provádějící celní dohled.

K bodu 3)

V řízeních u Celního úřadu pro Ústecký kraj se celní řízení provádí vždy na žádost příslušné pohřební služby v místě, kde bude provedeno odborné uložení pozůstalého do rakve, zpravidla přímo v prostorách pohřební služby, krematoria nebo v příslušných prostorách nemocnic. Otevření a uzavření rakve je prováděno za přítomnosti celníků, kteří provádí celní dohled a kteří přiložením celních závěr na rakev zajišťují, aby nebylo možno do prostoru rakve vložit jakékoli zboží. Počet přiložených celních závěr a jejich čísla jsou poté zaznamenány do přepravních dokladů, jak je uvedeno v odpovědi k bodu 2.

K bodu 4)

Celní úřad pro Ústecký kraj provedl v oblasti přepravy lidských pozůstatků

v roce 2015 - 5 celních řízení

v roce 2016 - 5 celních řízení

v roce 2017 - 4 celní řízení

v I. Q 2018 - 3  celní řízení 

v II. Q 2018 - 6 celních řízení

Stránka byla publikována dne: 23.08.2019 14:24