CZ EN Translate
Menu

Žádost o informaci doručena CŘ dne 15. 4. 2010, odpověď odeslána 4.5.2010 pod č.j. 4433/2010-200100-21

Otázka:
Tazatel požadoval od Celního ředitelství Ústí nad Labem následující údaje:
1. přepočtený počet zaměstnanců ve Vaší organizaci.
2. objem mzdových prostředků ve Vaší organizaci.
3. přepočtené počty zaměstnanců po jednotlivých platových třídách a průměrný plat v platové třídě ve Vaší organizaci.
4. kvalifikační struktura po jednotlivých platových třídách ve Vaší organizaci.
Údaje byly požadovány za období 2004 – 2010.

Odpověď:

Požadované údaje byly poskytnuty. K bodu č. 4  nutno uvést, že objem mzdových prostředků není pro jednotlivá celní ředitelství stanovován. Pro Celní správu ČR je správcem kapitoly stanoven jeden celkový rozpočet prostředků na platy obč. zaměstnanců. Pro přehlednost byly požadované údaje zpracovány do tabulek, které tvoří přílohu.

Příloha č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Žádost o informaci doručena CŘ dne 7.9.2009, odpověď odeslána 22.9.2009 pod č.j. 9418/2009-200100-23

Otázka:
Jakým vhodným ověřeným měřícím zařízením na měření množství minerálních olejů, jejich měrné hmotnosti a teploty musí být vybaven daňový sklad minerálních olejů?

Odpověď:
Základní práva a povinnosti všech dotčených subjektů, v rozsahu potřebném k zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření, stanoví zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a dále vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o informaci doručena CŘ dne 27.2.2008, odpověď odeslána 10.3.2008 pod č.j. 2041/08-200100-21

Otázka:
Kolik případů , týkajících se trestnéo činu krácení daně (§148 trestního zákona) v letech 2005, 2006, 2007, bylo celním ředitelstvím šetřeno, kolik z nich bylo odloženo (dle §159a trestního řádu) a kolik jich bylo předáno PČR k zahájení trestního stíhání?

Odpověď:

Rok 2005       2006   2007 
počet šetřených případů    23   5  18 
počet odložených případů    4  1  3 
počet předaných případů PČR    4  1  2


  
     
     
    

Stránka byla publikována dne: 31.12.2012 11:23