​Požadované informace:

Společnost xxxxxxxxxx, IČ xxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxx žádá v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací o zboží, které bylo propuštěno do režimu vývoz za rok 2012.

 

Odeslaná odpověď: 

Celní úřad pro Zlínský kraj (dále jen „povinný subjekt") obdržel dne 29. 5. 2015 podání označené jako: „Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb".

Předmětnou písemností shora uvedený subjekt žádá o poskytnutí součinnosti směřující k poskytnutí potřebných informací týkající se chybějících vývozních doprovodných dokladů za rok 2012

Povinný subjekt po seznámení se s obsahem obdržené žádosti a posouzení celé záležitosti, zasílá v příloze tohoto dopisu veškeré vývozy společnosti xxxxxxxxxx za rok 2012 realizované v rámci Celní správy ČR.

Stránka byla publikována dne: 7. 1. 2016 14:54