Přihlásit

Uskladňování v celním skladu

​​Režim uskladňování v celním skladu podle článku 98 odst. 1 celního kodexu umožňuje skladovat v celním skladu:
  • zboží, které není zbožím Společenství, aniž toto zboží podléhá dovoznímu clu nebo obchodně-politickým opatřením (kód celního režimu 71),
  • zboží Společenství, pro které zvláštní předpisy Společenství stanoví, že se na ně v důsledku jeho uskladnění v celním skladu vztahují opatření obvykle uplatňovaná při vývozu zboží (kód celního režimu 76 a 77).

Skutečnost, že režim uskladňování v celním skladu umožňuje skladovat zboží, aniž by podléhalo obchodně-politickým opatřením, žádným způsobem neovlivňuje možnost uplatnit zákazy a omezení uvedené v článku 58 odst. 2 celního kodexu, které jsou dále upraveny v souviseních částech tohoto webu (např. vojenský materiál, chemické látky, zboží podléhající CITES, apod.).

Opatření obvykle uplatňované při vývozu zboží se na zboží Společenství vztahuje pouze v případě, že je tak stanoveno zvláštním právním předpisem. Dříve se tak zpravidla dělo v oblasti společné zemědělské politiky (dále jen „SZP“) (např. náhrady v rámci SZP, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis). V současné době nelze tuto výhodu v oblasti předfinancovaného zboží uplatnit, totéž platí pro oblast DPH (nařízení Komise (ES) č. 1713/2006, kterým se ruší předběžné financování vývozních náhrad, pokud jde o zemědělské produkty).

Povolením pro režim s hospodářským účinkem je v případě režimu uskladňování v celním skladu povolení k provozování celního skladu ve smyslu článku 100 odst. 1 celního kodexu. Pokud je celní sklad provozován celními orgány, není povolení k jeho provozování třeba.

Je-li to hospodářsky odůvodněné a neztěžuje-li se tím celní dohled, mohou celní orgány podle článku 106 odst. 1 celního kodexu a s přihlédnutím k článku 535 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č.2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění (dále jen „prováděcí nařízení“) povolit, aby: 

  • zboží Společenství jiné než uvedené v čl. 98 odst. 1 písm. b) bylo skladováno v prostorech celního skladu,
  • zboží, které není zbožím Společenství, bylo v prostorech celního skladu zpracováno v režimu aktivního zušlechťovacího styku za podmínek stanovených pro tento režim, zboží, které není zbožím Společenství, bylo v prostorech celního skladu přepracováno v režimu přepracování pod celním dohledem za podmínek stanovených pro tento režim.

V případech uvedených v předchozím odstavci se zboží nenachází v režimu uskladňování v celním skladu (článek 106 odst. 2 celního kodexu), tj. režimy aktivní zušlechťovací styk nebo přepracování pod celním dohledem lze použít pouze na základě pro ně příslušných samostatných povolení.

Podle článku 113 celního kodexu musí být zboží Společenství uvedené v článku 98 odst. 1 písm. b) celního kodexu, které je předmětem SZP a bylo propuštěno do režimu uskladňování v celním skladu, vyvezeno nebo mu musí být přiděleno jiné celně schválené určení nebo použití podle zvláštních předpisů Společenství.​