​Na webových stránkách celní správy v sekci CLO/Celní řízení byly zveřejněny texty návrhů prováděcích nařízení k Celnímu kodexu Unie. 

Co se týká Delegovaného aktu (DA), pak jeho podoba je již finální a  případné změny budu již lingvistického charakteru a text nařízení se po věcné stránce již dále měnit nebude. V této podobě bude text předložen Radě EU a Parlamentu ke schválení.

Implementovaný akt (IA) je zveřejněn v podobě poslední 6. verze. Tato verze může být před jejím odesláním Radě EU a Parlamentu vedle změn v rámci překladu také dotčena změnami obsahového charakteru a jeho podoba ještě nemusí být konečná. 

Zveřejněné znění jak Delegovaného tak Implementovaného aktu je aktuální podobou návrhů obou nařízení. Součástí je rovněž znění návrhů příloh DA a IA. Pro úplnost byly rovněž zveřejněny anglické verze všech uvedených návrhů.


 
Stránka byla publikována dne: 28. 8. 2015
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: