CZ EN Translate
Menu

Přístup Ukrajiny k úmluvám ke dni 1. 10. 2022

V souvislosti s přístupem Ukrajiny k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Evropským hospodářským společenstvím, zveřejněné v Úředním věstníku ES č. L 226 ze dne 13. 8. 1987, v platném znění (dále jen „Úmluva o společném tranzitním režimu“), a Úmluvě o zjednodušení formalit ve zbožovém styku, zveřejněné v Úředním věstníku ES č. L 134 ze dne 22. 5. 1987, v platném znění (dále jen „Úmluva o zjednodušení formalit ve zbožovém styku“), byla schválena následující rozhodnutí:
• Rozhodnutí Smíšeného výboru EU a zemí společného tranzitu (dále jen „EU-CTC“) pro zjednodušení formalit ve zbožovém styku č. 1/2022 ze dne 25. 8. 2022 o vyzvání Ukrajiny k přistoupení k Úmluvě o zjednodušení formalit ve zbožovém styku,
• Rozhodnutí Smíšeného výboru EU-CTC pro společný tranzitní režim č. 2/2022 ze dne 25. 8. 2022 o vyzvání Ukrajiny k přistoupení k Úmluvě o společném tranzitním režimu,
• Rozhodnutí Smíšeného výboru EU-CTC pro společný tranzitní režim č. 3/2022, kterým se mění Úmluva o společném tranzitním režimu.
Rozhodnutím Smíšeného výboru EU-CTC pro společný tranzitní režim č. 3/2022 se mění Úmluva o společném tranzitním režimu ve smyslu doplnění jazykových poznámek v příloze B1 a B6, hlavě III dodatku III Úmluvy o společném tranzitním režimu a ve smyslu změn tiskopisů uvedených v přílohách C1, C2, C4, C5 a C6 dodatku III Úmluvy o společném tranzitním režimu. Toto rozhodnutí Smíšeného výboru EU-CTC pro společný tranzitní režim nabude účinnosti dnem přístupu Ukrajiny k Úmluvě o společném tranzitním režimu, tj. k 1. 10. 2022. Nové vzory závazků ručitele a osvědčení jsou uvedeny v příloze tohoto sdělení.
Stávající tiskopisy uvedené v přílohách C1, C2, C3, C4, C5 a C6 dodatku III Úmluvy o společném tranzitním režimu zůstávají v platnosti až do vyčerpání zásob, nejpozději do 1. 4. 2024, za podmínky jejich náležité úpravy spočívající ve změně data platnosti a vložení názvu státu „Ukrajina“.
V dohledné době budou schváleny a zveřejněny i odpovídající změny v prováděcím nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. 11. 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (UCC-IA) ve smyslu doplnění jazykových poznámek v příloze C UCC-IA, a změn tiskopisů uvedených v přílohách 72-04, 32-01, 32-02 a 32-03 UCC-IA.
Nové tiskopisy Osvědčení o souborné jistotě TC31 a Osvědčení o zproštění povinnosti poskytnout jistotu TC33, jejichž distribuci zajišťuje společnost TYPOS, budou s největší pravděpodobností k dispozici od 26. 9. 2022. Osvědčení jsou používána zejména v havarijním postupu.

STÁVAJÍCÍ POVOLENÍ RUČITELE A UŽÍVÁNÍ JISTOT ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI ZA PŘEDPOKLADU NÁSLEDUJÍCÍCH ZMĚN.

A) Souborná jistota (změna závazku ručitele – příloha C4 dodatku III Úmluvy o společném tranzitním režimu/příloha 32-03 UCC-IA a TC 31 – Osvědčení o souborné jistotě – příloha C5 dodatku III Úmluvy o společném tranzitním režimu/příloha 72-04)

S ohledem na skutečnost, že ke dni 1. 10. 2022 se Ukrajina stane smluvní stranou Úmluvy o společném tranzitním režimu, Celní úřad pro Jihočeský kraj (dále jen „úřad záruky“) zasílá v těchto dnech, jakožto úřad záruky, uživatelům souborné jistoty informaci. Hodlá-li uživatel používat soubornou jistotu na Ukrajině, musí ručitel prohlásit, že hodlá nadále ručit v rámci ručitelského vztahu i po 1. 10. 2022, přičemž jistota bude poskytnuta ve prospěch aktuálních smluvních stran podle právních předpisů EU v tomto prohlášení uvedených (nečlenské státy EU, pro něž ručitel nehodlá poskytovat ručení, budou škrtnuty), a nové smluvní strany, tj. „Ukrajina“. Mohou nastat následující situace.

a) Ručitel chce rozšíření o Ukrajinu
Do prohlášení ručitel uvede místa pro úřední doručování na Ukrajině. Na základě přijetí uvedeného prohlášení ručitele úřad záruky vydá rozhodnutí, kterým se změní původní rozhodnutí o povolení ručitele a užívání souborné jistoty. Změnu zaeviduje do informačního systému pro evidenci a monitorování jistot pro zajištění celního dluhu (GMS).
Na základě požadavku uživatele souborné jistoty budou vystaveny úřadem záruky nové tiskopisy TC 31 – Osvědčení o souborné jistotě (s již předtištěným názvem státu „Ukrajina“ v kolonce 7) s platností od 1. 10. 2022 nebo pozdějším.
Stávající tiskopisy TC 31 – Osvědčení o souborné jistotě (bez předtištěného názvu státu „Ukrajina“ v kolonce 7) lze použít při vystavování nových TC 31 až do vyčerpání zásob, nejpozději však do 1. 4. 2024, za následujících podmínek:
• doplnění názvu státu „Ukrajina“ do kolonky 7 stávajícího osvědčení,
• datum vystavení 1. 10. 2022 nebo pozdější (kolonka 7),
• doba platnosti nejdéle do 1. 4. 2024 (kolonka 1, respektive kolonka 9).
Stávající již vydaná osvědčení TC 31 (bez předtištěného názvu státu „Ukrajina“ v kolonce 7) lze použít a opravit, nejpozději však do 1. 4. 2024, za následujících podmínek:
• doplnění názvu státu „Ukrajina“ do kolonky 7 stávajícího osvědčení,
• doba platnosti nejdéle do 1. 4. 2024 (kolonka 1, respektive kolonka 9),
• úřad záruky provedené změny v osvědčení TC 31 ověří podpisem pověřeného zaměstnance a otiskem úředního razítka.

b) Ručitel nechce rozšíření o Ukrajinu
Uvede-li ručitel v prohlášení či jiným způsobem, že nehodlá nést závazky z ručitelského vztahu pro Ukrajinu, nebo úřad záruky toto prohlášení neobdrží, úřad záruky nevydá žádné rozhodnutí. Platnost souborné jistoty pro Ukrajinu bude vyloučena.
S ohledem na změny provedené v Úmluvě o společném tranzitním režimu v souvislosti s přistoupením Ukrajiny a omezením platnosti vydaných původních TC 31 do 1. 4. 2024 je však třeba vždy provést změnu v TC 31 – Osvědčení o souborné jistotě. Změnu lze provést vydáním nového osvědčení TC 31 nebo opravou stávajícího osvědčení TC 31 výše uvedeným způsobem. Provedenou změnu úřad záruky ověří podpisem pověřeného zaměstnance a otiskem úředního razítka.

B) Jednotlivá jistota se záručními doklady (změna závazku ručitele – příloha C2 dodatku III Úmluvy o společném tranzitním režimu/příloha 32-02 UCC-IA a TC 32 – Záruční doklad jednotlivé jistoty – příloha C3 dodatku III Úmluvy o společném tranzitním režimu/příloha 32-06 UCC-IA)

Stejně jako u souborné jistoty i zde bude nutno doplnit text prohlášení ručitele a doplnit místo pro úřední doručování. Na základě přijetí prohlášení ručitele úřadem záruky (Celním úřadem pro hl. město Prahu), bude ručitel vydávat nové TC 32 – záruční doklady jednotlivé jistoty s datem přijetí závazku ručitele dne 1. 10. 2022 nebo pozdějším. Stávající tiskopis TC32 – záruční doklad jednotlivé jistoty vydaný tuzemským ručitelem zůstává v platnosti až do vyčerpání zásob, nejpozději však do 1. 4. 2024 s tím, že datum přijetí závazku ručitele musí být změněn na 1. 10. 2022 nebo pozdější. Takto provedená úprava musí být opatřena razítkem a podpisem oprávněné osoby ručitele.


C) Jednotlivá jistota ve formě závazku ručitele (změna závazku ručitele – příloha C1 dodatku III Úmluvy o společném tranzitním režimu/příloha 32-01 UCC-IA)

Při předložení závazku ručitele pro zajištění celního dluhu jednotlivou jistotou pro tranzitní operaci dotčenou přepravou do nebo přes Ukrajinu je nutné, aby v textu záruční listiny byl uveden stát „Ukrajina“ a místo pro úřední doručování.

D) Zproštění povinnosti poskytnout jistotu (změna TC 33 – Osvědčení o zproštění povinnosti poskytnout jistotu – příloha C6 dodatku III Úmluvy o společném tranzitním režimu/příloha 72-04 kapitole VII UCC-IA)

S ohledem na skutečnost, že ke dni 1. 10. 2022 se Ukrajina stane smluvní stranou Úmluvy o společném tranzitním režimu, Celní úřad pro Jihočeský kraj (dále jen „úřad záruky“) zasílá v těchto dnech držitelům povolení používat zproštění povinnosti poskytnout jistotu informaci. Hodlá-li držitel povolení používat zproštění povinnosti poskytnout jistotu na Ukrajině, musí prohlásit, že povolení hodlá využívat i po 1. 10. 2022. Mohou nastat následující situace.

a) Držitel povolení chce rozšíření o Ukrajinu
Na základě přijetí uvedeného prohlášení držitele povolení úřad záruky vydá rozhodnutí, kterým se změní původní rozhodnutí o povolení používat zproštění povinnosti poskytnout jistotu. Změnu zaeviduje do informačního systému pro evidenci a monitorování jistot pro zajištění celního dluhu (GMS).
Na základě požadavku držitele povolení budou vystaveny úřadem záruky nové tiskopisy TC 33 – Osvědčení o zproštění povinnosti poskytnout jistotu (s již předtištěným názvem státu „Ukrajina“ v kolonce 6) s platností od 1. 10. 2022 nebo pozdějším.
Stávající tiskopisy TC 33 – Osvědčení o zproštění povinnosti poskytnout jistotu (bez předtištěného názvu státu „Ukrajina“ v kolonce 6) lze použít při vystavování nových TC 33 až do vyčerpání zásob, nejpozději však do 1. 4. 2024, za následujících podmínek:
• doplnění názvu státu „Ukrajina“ do kolonky 6 stávajícího osvědčení,
• datum vystavení 1. 10. 2022 nebo pozdější (kolonka 6),
• doba platnosti nejdéle do 1. 4. 2024 (kolonka 1, respektive kolonka 8).
Stávající již vydaná osvědčení TC 33 (bez předtištěného názvu státu „Ukrajina“ v kolonce 6) lze použít a opravit, nejpozději však do 1. 4. 2024, za následujících podmínek:
• doplnění názvu státu „Ukrajina“ do kolonky 6 stávajícího osvědčení,
• doba platnosti nejdéle do 1. 4. 2024 (kolonka 1, respektive kolonka 8),
• úřad záruky provedené změny v osvědčení TC 33 ověří podpisem pověřeného zaměstnance a otiskem úředního razítka.

b) Držitel povolení nechce rozšíření o Ukrajinu
Uvede-li držitel povolení v prohlášení, že nehodlá nést závazky pro Ukrajinu, nebo úřad záruky toto prohlášení neobdrží, úřad záruky nevydá žádné rozhodnutí. Platnost jistoty pro Ukrajinu bude vyloučena.
S ohledem na změny provedené v Úmluvě o společném tranzitním režimu v souvislosti s přistoupením Ukrajiny a omezením platnosti vydaných původních TC 33 do 1. 4. 2024 je však třeba vždy provést změnu v TC 33 – Osvědčení o zproštění povinnosti poskytnout jistotu. Změnu lze provést vydáním nového osvědčení TC 33 nebo opravou stávajícího osvědčení TC 33 výše uvedeným způsobem. Provedenou změnu úřad záruky ověří podpisem pověřeného zaměstnance a otiskem úředního razítka.

Stránka byla publikována dne: 01.10.2022

Skočit na začátek stránky