CZ EN Translate
Menu

Informace k systému záruk po účinnosti novely zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon (po 1.7.2011)

Dne 1. 7. 2011 vstoupí v účinnost novela zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon (dále „jen celní zákon“), která kromě terminologie mění postupy při stanovení výše jistoty zejména v následujících případech.

Ruší se opakovaná celní jistota – způsob poskytnutí jistoty, kdy je na účet celního orgánu složena určitá částka, kterou lze používat k zajištění více celních dluhů opakovaně po určité období.
Od 1. 7. 2011 již nebude možné uvést jako kód zajištění „94CJ“. Celní úřady budou postupně vracet finanční prostředky složené na opakovanou celní jistotu dotčeným subjektům.

Dále se nově vkládá § 260m celního zákona, kde oproti stávající úpravě v ustanovení § 256 odst. 5 celního zákona, již není Ministerstvu financí umožněno stanovit způsob a podmínky pro stanovení zaručené částky v záruční listině. Na základě zrušení tohoto ustanovení dojde k příslušné úpravě prováděcí vyhlášky k celnímu zákonu (§ 10 vyhl. 199/2004 Sb.), kterou bylo možné pro případy propuštění zboží do režimu uskladňování v celním skladu, aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému, dočasného použití s úplným osvobozením od cla, přepracování pod celním dohledem, pasivního zušlechťovacího styku s předčasným dovozem a umístění zboží do dočasného skladu zajistit celní dluh pouze do výše 10% celního dluhu, pokud byl zajištěn tzv. globální zárukou nebo individuální zárukou se záruční listinou.

Toto snížení je do 30. 6. 2011 aplikováno při propuštění zboží do uvedených režimů v běžném postupu, ale i za použití zjednodušených postupů.

Důvodem zrušení tohoto ustanovení je skutečnost, že způsob stanovení výše jistoty je upraven v přímo použitelném předpise EU, v čl. 192 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (dále jen „celní kodex“).

Článek 192 odst. 1 celního kodexu upravuje stanovení výše jistoty pro případy, kdy je poskytnutí jistoty povinné. Jedná se o režimy volný oběh, včetně jeho modifikací (aktivní zušlechťovací styk v systému navracení, konečné užití, atd.) a dočasné použití s částečným osvobozením od cla. Pro tyto případy je výše jistoty stanovená ve výši rovnající se přesné výši celního dluhu nebo v celními orgány odhadnuté nejvyšší možné výši, tzn. ve výši 100% celního dluhu.            
 
Článek 192 odst. 2 celního kodexu upravuje stanovení výše jistoty pro případy, kdy není poskytnutí jistoty povinné. Pro tyto případy se výše jistoty stanoví tak, aby nepřesahovala výši stanovenou pro případy, kdy je poskytnutí jistoty povinné. Toto ustanovení tak stanoví pouze strop výše jistoty a je na celním úřadě, jakou výši jistoty požaduje, tzn. 0%, pokud nepožaduje a 1% - 100%, pokud jistotu požaduje.

Pro případy, kdy je zboží propuštěno do režimu za použití zjednodušených postupů je v nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí celní kodex čl. 253 odst. 5, který stanoví, že použití zjednodušených postupů je podmíněno poskytnutím jistoty. Výše jistoty však pro případy použití zjednodušených postupů musí být stanovena v souladu s čl. 192 celního kodexu, tzn. pro případy povinné jistoty ve výši 100%, pro případy nepovinné jistoty ve výši stanovené celními orgány 1% - 100%.
  
Vzhledem k uzavření verze systému e-Dovoz nasazované 21. 7. 2011 bude ponechán dosavadní způsob stanovení výše jistoty, s těmito dopady:

- snížení na určité % systémem e-Dovoz bude možné jen pro případy, kdy není poskytnutí jistoty povinné a bude pouze pro jistotu poskytnutou formou globální záruky (od 1. 7. 2011 nazývanou souborná jistota), s tím že:
- pro umístění zboží do dočasného skladu bude ve výši 10% bez možnosti stanovení celním úřadem (% je nastaveno v systému e-Dovoz),
- pro propuštění zboží do režimu s podmíněným osvobozením od cla bude umožněno celnímu úřadu vydávajícímu povolení stanovit % od 1 – 100 (nyní pouze 1 – 10%), což předpokládá pouze drobnou úpravu mimo systém e-Dovoz. 

Závěrečné shrnutí:

Pro dočasné uskladnění – systém zajištění zůstává beze změn;

Pro režimy s podmíněným osvobozením od cla vyjma tranzitu – celní úřad může přehodnotit výši zajištění u konkrétního povolení mezi 1-100%;

Pokud jistota není pro případy, kdy není její poskytnutí povinné, požadována, systém se také nemění.


Stránka byla publikována dne: 09.06.2011

Skočit na začátek stránky