CZ EN Translate
Menu

Režim tranzitu na podkladě karnetu TIR

 Celní předpisy upravující režim tranzitu na podkladě karnetu TIR

​Režim tranzitu na podkladě karnetu TIR je upraven Celní úmluvou o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR, 1975), publikovanou v Úředním věstníku EU L 252, 14. 9. 1978, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Úmluva TIR").

Režim tranzitu na podkladě karnetu TIR je upraven zejména následujícími celními předpisy Unie

  • nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie („UCC"),

  • nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, v platném znění („DA"),

  • prováděcím nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie („IA"),

  • nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 ze dne 17. prosince 2015 kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu, a kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 („TDA").

 Základní informace

K 14. září 2020 má Úmluva TIR 76 smluvních stran, včetně všech členských států Evropské unie. Operace TIR je však možná pouze v zemích, jež mají schválená záruční sdružení (64 zemí).

Podle celních předpisů Unie lze režim tranzitu na podkladě karnetu TIR použít na celním území Unie pouze u přepravy, která byla zahájena nebo má být ukončena mimo celní území Unie, nebo probíhá mezi dvěma místy na celním území Unie přes území třetí země. Data karnetu TIR jsou v souladu s čl. 16 odst. 1 UCC a čl. 273 IA v Unii evidována v systému NCTS.

Systém TIR je založen na pěti hlavních pilířích

  • přeprava zboží ve schválených vozidlech nebo kontejnerech pod celní závěrou;

  • během celé přepravy TIR je platba cel a poplatků splatných ze zboží odložena a zajištěna řetězcem mezinárodně platných záruk. Vnitrostátní záruční sdružení každé země ručí za platbu zaručené výše celního dluhu a ostatních poplatků, které mohou být splatné v případě nesrovnalosti, k níž v této zemi dojde v průběhu operace TIR. Každá smluvní strana stanoví svůj limit záruky, avšak doporučená maximální částka, kterou lze v případě nesrovnalosti požadovat od jednotlivých vnitrostátních sdružení, činí 100 000 EUR (pro Unii: 100 000 EUR nebo rovnocenná částka v národní měně);

  • celním prohlášením pro přepravu zboží je karnet TIR. Ten dokládá existenci jistoty. Karnety TIR distribuuje vnitrostátním záručním sdružením mezinárodní organizace (v současnosti Mezinárodní unie silniční dopravy (IRU)). Celní prohlášení formou karnetu TIR je platné pouze pro jednu přepravu TIR. Je dáno do užívání v zemi odeslání a umožňuje provedení celní kontroly ve státech odeslání, tranzitu a určení, které jsou smluvními stranami Úmluvy TIR;

  • opatření v oblasti celní kontroly v zemi odeslání jsou uznávána zeměmi tranzitu a určení. Zboží přepravované v režimu TIR ve vozidlech nebo kontejnerech pod celní závěrou proto zpravidla není u celních úřadů v zemích tranzitu kontrolováno;

  • jako způsob kontroly přístupu k režimu TIR musí vnitrostátní sdružení, která chtějí vydávat karnety TIR, a osoby, jež chtějí využívat tranzitní celní prohlášení formou karnetu TIR, splnit minimální podmínky a požadavky a musí být schváleny příslušnými orgány (obvykle celní orgány) země, v níž jsou usazeny.

 Informace ke karnetům TIR a odkazy

Skočit na začátek stránky