CZ EN Translate
Menu

Vývoz

 Obecné informace

Režim vývozu je upraven zejména následujícími celními předpisy Společenství:

  • nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, publikované v Úředním věstníku EU L 302, 19. 10. 1992, v platném znění (dále jen „ celní kodex“),
  • nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění pozdějších předpisů, publikované v Úředním věstníku EU L 253, 11. 10. 1993, v platném znění (dále jen „prováděcí nařízení“).

Režim vývozu umožňuje, aby zboží Společenství opustilo celní území Společenství.

Vývoz zahrnuje uplatnění výstupních formalit pro dané zboží včetně obchodně-politických opatření a případného vybrání vývozního cla.

Vývozní prohlášení se podává celnímu úřadu, který je příslušný ke kontrole místa, kde je vývozce usazen nebo kde se zboží balí nebo nakládá k vývozu. Odchylky od tohoto pravidla se stanoví postupem projednávání ve výboru.

Zboží se propustí k vývozu s podmínkou, že opustí celní území Společenství ve stejném stavu, v jakém se nacházelo v okamžiku přijetí vývozního prohlášení.

Další informace naleznete na stránkách e-Customs v sekci ECS - eVývoz

 Bezpečnostní opatření při výstupu zboží z celního území Společenství

S účinností od 1. 7. 2009 dochází v souvislosti s bezpečnostní novelou Celního kodexu EU (nařízení č. 648/2005) k zavedení povinnosti elektronicky poskytnout celním orgánům EU data o veškerém zboží opouštějícím celní území Společenství, která jsou potřebná k provádění společné bezpečnostní rizikové analýzy. Tato data lze celním orgánům EU poskytnout buď v rámci podání celního prohlášení (vývozního, včetně zpětného vývozu, nebo tranzitního) nebo podáním samostatného výstupního souhrnného celního prohlášení.

Samostatné výstupní souhrnné celní prohlášení, které má být podáváno pouze v případě, kdy není pro výstup zboží podáno celní prohlášení, nebude požadováno v případech uvedených v článku 842a prováděcího nařízení. V těchto případech bude provedena analýza rizik při předložení zboží na základě dokumentace nebo jiných informací o tomto zboží (např. letecký manifest, faktura, CMR, atd.).

Nařízení Komise (ES) č. 273/2009 o přechodných ustanoveních (OJ L 91 ze dne 3.4.2009) však odkládá po přechodnou dobu (od 1.7.2009 do 31.12.2010) povinnost podávat samostatná výstupní souhrnná celní prohlášení.

Poskytnutí bezpečnostních dat bude od 1.7.2009 povinné pouze v rámci podání vývozního nebo tranzitního celního prohlášení:

  • s účinností od 1.7.2009 lze podat vývozní celní prohlášení pouze elektronicky, s výjimkou havarijních postupů přesně definovaných v článku 787 prováděcího nařízení. Stávající rozsah údajů uváděných ve vývozním celním prohlášení nebo v prohlášení pro zpětný vývoz se s účinností od 1.7.2009 rozšiřuje o bezpečnostní data. Tato změna bude k tomuto datu zapracována do systému e-Vývoz;
  • s účinností od 1.7.2009 se do systému NCTS přidává možnost podat v rámci tranzitního celního prohlášení i bezpečnostní data sloužící k provedení společné bezpečnostní rizikové analýzy, čímž dojde k zamezení (eliminaci) příslušných kontrol na výstupních a vstupních celních úřadech. 

V návaznosti na ustanovení článku 182a) a 183b) celního kodexu je-li ke zboží opouštějícímu celní území Společenství podáno celní prohlášení, musí obsahovat údaje nezbytné pro souhrnné celní prohlášení, tj. data přílohy 30a prováděcího nařízení.

V případě, kdy mělo být podáno samostatné výstupní souhrnné celní prohlášení (tj. kdy pro výstup zboží není podáno celní prohlášení (vývozní nebo tranzitní)), a kdy se osoba vyvážející toto zboží rozhodne nepodat toto samostatné výstupní souhrnné celní prohlášení, bude společná bezpečnostní riziková analýza provedena při předložení zboží na základě dokumentace nebo jiných informací o tomto zboží (např. letecký manifest, faktura, CMR, atd.). V tomto případě je nutno upozornit, že časová náročnost na provedení takové analýzy může být značně delší, zejména s přihlédnutím k okamžiku, kdy jsou tato data a doklady celní správě poskytnuty, což může mít za následek prodloužení času k povolení výstupu zboží z celního území Společenství ze strany výstupního celního úřadu.

Upozornění:

Podání bezpečnostních dat není povinné pro přepravu zboží do a ze Švýcarska a Norska, a to na základě uzavřených Dohod mezi EU a dotčenými zeměmi.​​​

Skočit na začátek stránky