Přihlásit

 Celní rozhodnutí / povolení (Customs Decisions System)

Dne 2. října 2017 skončila přechodná ustanovení týkající se žádostí o povolení v celní oblasti, které mají dopad do více než jednoho členského státu. Od tohoto data lze podat žádost o takovéto celní rozhodnutí nebo povolení pouze elektronicky a v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie.

Evropská komise ve spolupráci s členskými státy Unie pro tyto účely vyvinula nový „Systém Customs Decisions". Tento systém obsahuje jak národní, tak unijní společné komponenty.

Centrální Systém Customs Decisions (CDS) bude používán pro všechny žádosti a povolení, které mohou mít dopad ve více než jednom členském státě Unie a pro jakékoli následné události, které se takové žádosti či povolení týkají (zrušení, zamítnutí, pozastavení, změny).

Technická opatření systému jsou popsána v novém prováděcím předpise celního kodexu Unie, který je v současné době v poslední fázi přijetí.

Jak systém CDS pracuje v praxi?

Hospodářské subjekty, které si přejí podat žádost o povolení, se musí přihlásit do Trader Portal-u EU (TP), jednotného vstupního bodu, který byl nasazen na úrovni EU pro přístup do systému CDS, a který umožní elektronické podání žádosti o povolení.

Jak postupovat?

Trader Portal EU používá pro autentifikaci řešení, které je pokryto v rámci projektu Jednotná správa uživatele & elektronický podpis (UUM&DS).

Hospodářský subjekt musí mí platné číslo EORI a přiřazeny odpovídající role pro přístup do systému TP, které se nastavují prostřednictvím povolení elektronické komunikace s CÚ. Stávající držitelé povolení elektronické komunikace s CÚ tak musí požádat o rozšíření povolení o přístup do TP. Subjekty, které ještě nemají povolení elektronické komunikace s CÚ, musí požádat místně příslušný CÚ o vydání povolení el. komunikace s přístupem do TP. Elektronickou žádost o povolení elektronické komunikace najdete zde.

Popis jednotlivých rolí pro TP:

 • Konzultativní role – oprávnění pouze na čtení žádostí, o které hospodářský subjekt požádal a povolení, které mu byly vydány.
 • Administrativní role – oprávnění umožňující připravit návrh žádosti o povolení, připojení/mazání příloh, tisk návrhu žádosti apod.
 • Exekutivní role – oprávnění obsahující konzultativní a administrativní roli, umožňuje i podat žádost o povolení a vykonávat všechny akce související s životním cyklem žádosti a vydaného povolení - nejdůležitější role, doporučujeme zažádat si o tuto roli.

Pro získání čísla EORI musí hospodářský subjekt kontaktovat příslušný celní úřad. O získání čísla EORI i povolení el. komunikace lze požádat prostřednictvím inteligentního formuláře (dostupný na https://www.celnisprava.cz/cz/form/Stranky/default.aspx).

Kde bude celní rozhodnutí / povolení platit?

V souladu s čl. 26 celního kodexu Unie mohou některá rozhodnutí / povolení platit na celém celním území Unie.

Žadatel tak musí v rámci své žádosti definovat, kde bude předmětné povolení platit.

Existují dvě různé možnosti:

 1. Jeden členský stát nebo národní rozhodnutí / povolení bude platné a účinné v členském státě, ve kterém byla žádost podána a žádný další členský stát není tímto rozhodnutím / povolení dotčen. (V tomto případě je zachován stávající postup podání žádosti, tzn. nikoliv přes Trader Portal. Pro bližší informace týkající se vydávání národních rozhodnutí / povolení kontaktujte místně příslušný celní úřad.)
 2. Rozhodnutí / povolení platné ve více členských státech s možnou účinností (může být platné) v několika nebo ve všech členských státech Unie.

Žadatel tak musí v systému při podávání žádosti vybrat odpovídající volbu v povinném poli „zeměpisná (geografická) platnost".

 • Kód 1 = Žádost nebo povolení platné ve všech členských státech
 • Kód 2 = Žádost nebo povolení omezeno na určité členské státy

Zároveň musí žadatel uvést seznam členských států, ve kterých by toto rozhodnutí / povolení mělo platit.

Kde požádat?

Příslušným celním orgánem pro podání žádosti by měl být celní orgán, v jehož územní působnosti žadatel vede hlavní účetnictví pro celní účely nebo je přístupné a kde je prováděna alespoň část činností, na něž se má rozhodnutí / povolení vztahovat. Při podávání žádosti je nutné v systému zvolit příslušný celní úřad. S tímto celním úřadem pak bude v rámci procesu vydání rozhodnutí / povolení probíhat elektronická komunikace v rámci systému CDS a tento celní úřad bude příslušný pro vydání, případně zamítnutí, dotčeného rozhodnutí / povolení.

Žádost o povolení Customs Decisions se podáva u jednotlivých CÚ konkrétnímu útvaru, který zpracovává problematiku Customs Decisions a povolení vydá. Tento útvar je nutné uvést v systému TP v žádosti o povolení. Seznam útvarů určených pro podávání žádostí je pro jednotlivé CÚ následující:

Celní úřad​Celní útvar pro podaní žádosti o povolení v Trader Portal-u
​Celní úřad pro hlavní město Prahu​CZ510101
​Celní úřad pro Jihočeský kraj​CZ520101
​Celní úřad pro Jihomoravský kraj​CZ530101
​Celní úřad pro Karlovarský kraj​CZ540101
​Celní úřad pro Královéhradecký kraj​CZ550101
​Celní úřad pro Liberecký kraj​CZ560101
​Celní úřad pro Moravskoslezský kraj​CZ570101
​Celní úřad pro Olomoucký kraj​CZ580101
​Celní úřad pro Pardubický kraj​CZ590101
​Celní úřad pro Plzeňský kraj​CZ600101
​Celní úřad pro Středočeský kraj​CZ610101
​Celní úřad pro Ústecký kraj​CZ620101
​Celní úřad pro Kraj Vysočina​CZ630101
​Celní úřad pro Zlínský kraj​CZ640101
​Celní úřad Praha Ruzyně​CZ650101

 

Hospodářský subjekt by měl komunikovat s celním úřadem nebo měnit žádost nebo rozhodnutí / povolení jen prostřednictvím TP. Systém TP neobsahuje e-mailové notifikace, proto je v zájmu hospodářského subjektu se po podání žádosti pravidelně do systému přihlašovat. V rámci přijetí žádosti a následného procesu vydání rozhodnutí / povolení může být kdykoliv vyzván příslušným celním úřadem o doplnění informací. Jen v systému uvidí hospodářský subjekt aktuální stav řízení a výsledek podané žádosti - rozhodnutí. 

Jak jsou další členské státy dotčeny?

Pokud je to nezbytné, celní úřad vydávající rozhodnutí / povolení bude prostřednictvím systému CDS konzultovat dotčené členské státy před vydáním rozhodnutí / povolení.

Jaké druhy žádostí a povolení jsou spravovány v systému CDS

Je důležité mít na paměti, o jaký druh povolení hospodářský subjekt žádá. Systém CDS je určen pouze pro 22 druhů žádostí / povolení, které jsou uvedeny níže. Všechny další žádosti a povolení nejsou předmětem systému CDS.

 • Povolení zjednodušeného stanovení částek, které jsou součástí celní hodnoty a zboží (CVA)
 • Povolení k poskytnutí souborné jistoty, včetně jejího možného snížení či zproštění povinnosti jistotu poskytnout (CGU)
 • Povolení týkající se odkladu platby splatného cla za podmínky, že povolení není uděleno ve vztahu k jediné operaci (DPO)
 • Povolení zavedení pravidelné linky (RSS)
 • Povolení k provozu dočasného skladu (TST)
 • Povolení používat zjednodušené celní prohlášení (SDE)
 • Povolení centralizovaného celního řízení (CCL)
 • Povolení podat celní prohlášení formou zápisu do záznamů deklaranta, platné i pro režim vývozu (EIR)
 • Povolení samoschvalování (SAS)
 • Povolení osoby oprávněné k vážení banánů (AWB)
 • Povolení aktivního zušlechťovacího styku (IPO)
 • Povolení pasivního zušlechťovacího styku (OPO)
 • Povolení konečného užití (EUS)
 • Povolení dočasného použití (TEA)
 • Povolení k provozu zařízení pro uskladnění zboží v celním skladu (CW1, CW2, CWP)
 • Povolení schváleného příjemce v tranzitním režimu Unie (ACE)
 • Povolení schváleného příjemce pro operaci TIR (ACT)
 • Povolení schváleného odesílatele v tranzitním režimu Unie (ACR)
 • Povolení schváleného vydavatele (ACP)
 • Povolení použít zvláštní typ závěr (SSE)
 • Povolení k použití tranzitního prohlášení se sníženými požadavky na údaje (TRD)
 • Povolení k použití elektronického přepravního dokladu jakožto celního prohlášení (ETD).

Údaje výše uvedených žádostí a rozhodnutí / povolení jsou zpracovávány v systému CDS a používány pracovníky příslušného celního úřadu pro zacházení se žádostí a procesu vydání povolení a také pro správu celého životního cyklu rozhodnutí / povolení. Údaje jsou rovněž využívány hospodářským subjektem (a jeho zástupcem) k podání žádosti, podání doplňujících informací a ke kontrole stavu jeho žádosti.

Jak se mohu přihlásit do systému?

Přístup do TP je ověřován a spravován prostřednictvím Jednotné správy uživatele a systému elektronického podpisu (UUM&DS).

Systém UUM&DS zavádí federaci identit mezi Komisí a 28 systémy členských států pro správu totožnosti a přístupu pro účely zajištění bezpečného povoleného přístupu k celním elektronickým systémům Unie pro hospodářské subjekty EU a osoby jiné než hospodářské subjekty.

Přihlášení do TP v podmínkách CS ČR bude probíhat na základě platného čísla EORI a podpisového certifikátu uvedeného v příslušném povolení elektronické komunikace, které se musí vztahovat i na komunikaci přes TP.

TP je dostupný na https://customs.ec.europa.eu/tpui-cdms-web/.

Potíže s fungováním elektronických formulářů a stránky Trader Portal?

V případě problémů s fungováním elektronických formulářů nebo problémů s funkčností / přihlášením na stránku TP kontaktujte HELPDESK

Hromadné údaje – sazební zařazení zboží a místa

Koncem roku byla nasazena nová verze Trader Portálu, která již umožní hromadné nahrání kódů kombinované nomenklatury zboží a míst zpracovatelských operací či předložení zboží do žádosti o povolení. Toto hromadné nahrání je možné provést pomocí speciálně upravených excelových souborů pro jednotlivé druhy povolení, které umožní automatickou konverzi do formátu csv. Tyto soubory včetně návodu na vyplnění jsou zveřejněny v sekci „Dokumenty".

Uživatelské příručky k jednotlivým typům povolení v celní oblasti

V sekci „Dokumenty" byly zveřejněny uživatelské příručky k jednotlivým žádostem o povolení v celní oblasti. Tyto příručky poskytují návod, jakým způsobem vyplnit předmětnou žádost o povolení.

 

  
  
  
Informace k nové verzi 1. 24 CDS.pdf
  
206 KB
Krátký návod Trader Portal.pdf
  
375 KB
Manuál použití asistenčních služeb UUM_DS a EU TP.pdf
  
3454 KB
Manuál Trader Portal.pdf
  
1059 KB
Manuál UUM_DS.pdf
  
5239 KB
Schéma postupu pro zájemce o vydání povolení.pdf
  
262 KB
Šablony hormadných údajů.zip
  
9867 KB
Uživatelské příručky vyplňování žádostí v systému CDS.zip
  
1542 KB