CZ EN Translate
Menu

 Celní rozhodnutí / povolení (Customs Decisions System)

Dne 2. října 2017 skončila přechodná ustanovení týkající se žádostí o povolení v celní oblasti, které mají dopad do více než jednoho členského státu. Od tohoto data lze podat žádost o takovéto celní rozhodnutí nebo povolení pouze elektronicky a v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie.

Evropská komise ve spolupráci s členskými státy Unie pro tyto účely vyvinula nový „Systém Customs Decisions". Tento systém obsahuje jak národní, tak unijní společné komponenty.

Centrální Systém Customs Decisions (CDS) bude používán pro všechny žádosti a povolení, které mohou mít dopad ve více než jednom členském státě Unie a pro jakékoli následné události, které se takové žádosti či povolení týkají (zrušení, zamítnutí, pozastavení, změny).

Technická opatření systému jsou popsána v novém prováděcím předpise celního kodexu Unie, který je v současné době v poslední fázi přijetí.

Jak systém CDS pracuje v praxi?

Hospodářské subjekty, které si přejí podat žádost o povolení, se musí přihlásit do Trader Portal-u EU (TP), jednotného vstupního bodu, který byl nasazen na úrovni EU pro přístup do systému CDS, a který umožní elektronické podání žádosti o povolení.

Jak postupovat?

Trader Portal EU používá pro autentifikaci řešení, které je pokryto v rámci projektu Jednotná správa uživatele & elektronický podpis (UUM&DS).

Hospodářský subjekt musí mí platné číslo EORI a přiřazeny odpovídající role pro přístup do systému TP, které se nastavují prostřednictvím povolení elektronické komunikace s CÚ. Stávající držitelé povolení elektronické komunikace s CÚ tak musí požádat o rozšíření povolení o přístup do TP. Subjekty, které ještě nemají povolení elektronické komunikace s CÚ, musí požádat místně příslušný CÚ o vydání povolení el. komunikace s přístupem do TP. Elektronickou žádost o povolení elektronické komunikace najdete zde.

Popis jednotlivých rolí pro TP:

 • Konzultativní role – oprávnění pouze na čtení žádostí, o které hospodářský subjekt požádal a povolení, které mu byly vydány.
 • Administrativní role – oprávnění umožňující připravit návrh žádosti o povolení, připojení/mazání příloh, tisk návrhu žádosti apod.
 • Exekutivní role – oprávnění obsahující konzultativní a administrativní roli, umožňuje i podat žádost o povolení a vykonávat všechny akce související s životním cyklem žádosti a vydaného povolení - nejdůležitější role, doporučujeme zažádat si o tuto roli.

Pro získání čísla EORI musí hospodářský subjekt kontaktovat příslušný celní úřad. O získání čísla EORI i povolení el. komunikace lze požádat prostřednictvím inteligentního formuláře (dostupný na https://www.celnisprava.cz/cz/form/Stranky/default.aspx).

Kde bude celní rozhodnutí / povolení platit?

V souladu s čl. 26 celního kodexu Unie mohou některá rozhodnutí / povolení platit na celém celním území Unie.

Žadatel tak musí v rámci své žádosti definovat, kde bude předmětné povolení platit.

Existují dvě různé možnosti:

 1. Jeden členský stát nebo národní rozhodnutí / povolení bude platné a účinné v členském státě, ve kterém byla žádost podána a žádný další členský stát není tímto rozhodnutím / povolení dotčen. (V tomto případě je zachován stávající postup podání žádosti, tzn. nikoliv přes Trader Portal. Pro bližší informace týkající se vydávání národních rozhodnutí / povolení kontaktujte místně příslušný celní úřad.)
 2. Rozhodnutí / povolení platné ve více členských státech s možnou účinností (může být platné) v několika nebo ve všech členských státech Unie.

Žadatel tak musí v systému při podávání žádosti vybrat odpovídající volbu v povinném poli „zeměpisná (geografická) platnost".

 • Kód 1 = Žádost nebo povolení platné ve všech členských státech
 • Kód 2 = Žádost nebo povolení omezeno na určité členské státy

Zároveň musí žadatel uvést seznam členských států, ve kterých by toto rozhodnutí / povolení mělo platit.

Kde požádat?

Příslušným celním orgánem pro podání žádosti by měl být celní orgán, v jehož územní působnosti žadatel vede hlavní účetnictví pro celní účely nebo je přístupné a kde je prováděna alespoň část činností, na něž se má rozhodnutí / povolení vztahovat. Při podávání žádosti je nutné v systému zvolit příslušný celní úřad. S tímto celním úřadem pak bude v rámci procesu vydání rozhodnutí / povolení probíhat elektronická komunikace v rámci systému CDS a tento celní úřad bude příslušný pro vydání, případně zamítnutí, dotčeného rozhodnutí / povolení.

Žádost o povolení Customs Decisions se podáva u jednotlivých CÚ konkrétnímu útvaru, který zpracovává problematiku Customs Decisions a povolení vydá. Tento útvar je nutné uvést v systému TP v žádosti o povolení. Seznam útvarů určených pro podávání žádostí je pro jednotlivé CÚ následující:

 

Celní úřadCelní útvar pro podaní žádosti o povolení v Trader Portal-u
Celní úřad pro hlavní město PrahuCZ510000
Celní úřad pro Jihočeský krajCZ520000
Celní úřad pro Jihomoravský krajCZ530000
Celní úřad pro Karlovarský krajCZ540000
Celní úřad pro Královéhradecký krajCZ550000
Celní úřad pro Liberecký krajCZ560000
Celní úřad pro Moravskoslezský krajCZ570000
Celní úřad pro Olomoucký krajCZ580000
Celní úřad pro Pardubický krajCZ590000
Celní úřad pro Plzeňský krajCZ600000
Celní úřad pro Středočeský krajCZ610000
Celní úřad pro Ústecký krajCZ620000
Celní úřad pro Kraj VysočinaCZ630000
Celní úřad pro Zlínský krajCZ640000
Celní úřad Praha RuzyněCZ650000


 

Hospodářský subjekt by měl komunikovat s celním úřadem nebo měnit žádost nebo rozhodnutí / povolení jen prostřednictvím TP. Systém TP neobsahuje e-mailové notifikace, proto je v zájmu hospodářského subjektu se po podání žádosti pravidelně do systému přihlašovat. V rámci přijetí žádosti a následného procesu vydání rozhodnutí / povolení může být kdykoliv vyzván příslušným celním úřadem o doplnění informací. Jen v systému uvidí hospodářský subjekt aktuální stav řízení a výsledek podané žádosti - rozhodnutí. 

Jak jsou další členské státy dotčeny?

Pokud je to nezbytné, celní úřad vydávající rozhodnutí / povolení bude prostřednictvím systému CDS konzultovat dotčené členské státy před vydáním rozhodnutí / povolení.

Jaké druhy žádostí a povolení jsou spravovány v systému CDS

Je důležité mít na paměti, o jaký druh povolení hospodářský subjekt žádá. Systém CDS je určen pouze pro 22 druhů žádostí / povolení, které jsou uvedeny níže. Všechny další žádosti a povolení nejsou předmětem systému CDS.

 • Povolení zjednodušeného stanovení částek, které jsou součástí celní hodnoty a zboží (CVA)
 • Povolení k poskytnutí souborné jistoty, včetně jejího možného snížení či zproštění povinnosti jistotu poskytnout (CGU)
 • Povolení týkající se odkladu platby splatného cla za podmínky, že povolení není uděleno ve vztahu k jediné operaci (DPO)
 • Povolení zavedení pravidelné linky (RSS)
 • Povolení k provozu dočasného skladu (TST)
 • Povolení používat zjednodušené celní prohlášení (SDE)
 • Povolení centralizovaného celního řízení (CCL)
 • Povolení podat celní prohlášení formou zápisu do záznamů deklaranta, platné i pro režim vývozu (EIR)
 • Povolení samoschvalování (SAS)
 • Povolení osoby oprávněné k vážení banánů (AWB)
 • Povolení aktivního zušlechťovacího styku (IPO)
 • Povolení pasivního zušlechťovacího styku (OPO)
 • Povolení konečného užití (EUS)
 • Povolení dočasného použití (TEA)
 • Povolení k provozu zařízení pro uskladnění zboží v celním skladu (CW1, CW2, CWP)
 • Povolení schváleného příjemce v tranzitním režimu Unie (ACE)
 • Povolení schváleného příjemce pro operaci TIR (ACT)
 • Povolení schváleného odesílatele v tranzitním režimu Unie (ACR)
 • Povolení schváleného vydavatele (ACP)
 • Povolení použít zvláštní typ závěr (SSE)
 • Povolení k použití tranzitního prohlášení se sníženými požadavky na údaje (TRD)
 • Povolení k použití elektronického přepravního dokladu jakožto celního prohlášení (ETD).

Údaje výše uvedených žádostí a rozhodnutí / povolení jsou zpracovávány v systému CDS a používány pracovníky příslušného celního úřadu pro zacházení se žádostí a procesu vydání povolení a také pro správu celého životního cyklu rozhodnutí / povolení. Údaje jsou rovněž využívány hospodářským subjektem (a jeho zástupcem) k podání žádosti, podání doplňujících informací a ke kontrole stavu jeho žádosti.

Jak se mohu přihlásit do systému?

Postup přihlášení a registrace do systému UUM&DS od 1. května 2021

1. Hospodářský subjekt požádá o registraci do evropského systému UUM&DS prostřednictvím žádosti v podobě elektronického formuláře podané k Celní správě ČR.

V tomto formuláři žadatel uvede následující údaje: - název firmy / jméno osoby;

- číslo EORI;

- e-mailovou adresu, která bude používána při přihlašování do portálu pro vytvoření zastupování;

- označí portály, do kterých si žádá o přístup;

- jméno a příjmení, číslo občanského průkazu, cestovního pasu (u zahraničních osob) a e-mailovou adresu konkrétní fyzické osoby, která se bude do daných portálů přihlašovat (tato e-mailová adresa bude používána při každém přihlášení do portálu);

- označí, zda bude jednat svým jménem, jako zástupce nebo zdali pro přístup do portálů využije svého zvoleného zástupce.

2. Celní správa na základě údajů dle takto podané žádosti zaregistruje dané osoby a společnosti v systému UUM&DS a o této skutečnosti bude informovat žadatele.

3. Jakmile bude hospodářský subjekt informován o zaregistrování, v případě že bude jednat vlastním jménem (bez zastoupení), vytvoří v portálu UUM&DS delegování na konkrétní osobu (zaměstnance), kterou uvede ve své žádosti (postup jak vytvořit delegování je uveden v manuálu Nástroje správy centrálního delegování, který zveřejněn níže v sekci „Důležité odkazy“ nebo „Dokumenty“.

4. Pokud hospodářský subjekt hodlá využívat služeb zástupce, např. celního, je nutné, aby si i tento zástupce požádal o registraci v systému UUM&DS s rolí celního zástupce. Jakmile celní správa provede registraci obou subjektů (hospodářského subjektu i jeho celního zástupce), budou si muset oba aktéři vytvořit delegování v portálu UUM&DS shodným způsobem, jako je uvedeno v bodě 3.

Pro potřeby Vaší komunikace s celní správou byla ohledně systému UUM&DS vytvořena speciální e-mailová adresa Reg_uumds@cs.mfcr.cz , kam můžete směřovat veškeré své dotazy.

 

Přístup do TP je ověřován a spravován prostřednictvím Jednotné správy uživatele a systému elektronického podpisu (UUM&DS).

Systém UUM&DS zavádí federaci identit mezi Komisí a 28 systémy členských států pro správu totožnosti a přístupu pro účely zajištění bezpečného povoleného přístupu k celním elektronickým systémům Unie pro hospodářské subjekty EU a osoby jiné než hospodářské subjekty.

Přihlášení do TP v podmínkách CS ČR bude probíhat na základě platného čísla EORI a podpisového certifikátu uvedeného v příslušném povolení elektronické komunikace, které se musí vztahovat i na komunikaci přes TP.

TP je dostupný na https://customs.ec.europa.eu/tpui-cdms-web/.

Potíže s fungováním elektronických formulářů a stránky Trader Portal?

V případě problémů s fungováním elektronických formulářů nebo problémů s funkčností / přihlášením na stránku TP kontaktujte HELPDESK

Hromadné údaje – sazební zařazení zboží a místa

Koncem roku byla nasazena nová verze Trader Portálu, která již umožní hromadné nahrání kódů kombinované nomenklatury zboží a míst zpracovatelských operací či předložení zboží do žádosti o povolení. Toto hromadné nahrání je možné provést pomocí speciálně upravených excelových souborů pro jednotlivé druhy povolení, které umožní automatickou konverzi do formátu csv. Tyto soubory včetně návodu na vyplnění jsou zveřejněny v sekci „Dokumenty".

Uživatelské příručky k jednotlivým typům povolení v celní oblasti

V sekci „Dokumenty" byly zveřejněny uživatelské příručky k jednotlivým žádostem o povolení v celní oblasti. Tyto příručky poskytují návod, jakým způsobem vyplnit předmětnou žádost o povolení.

 

  
  
  
Informace k nové verzi 1. 24 CDS.pdf
  
206 KB
Krátký návod Trader Portal.pdf
  
375 KB
Manuál - Nástroj správy centrálního delegování.pdf
  
1384 KB
Manuál použití asistenčních služeb UUM_DS a EU TP.pdf
  
3454 KB
Manuál Trader Portal.pdf
  
1059 KB
Manuál UUM_DS.pdf
  
5239 KB
Možnosti přihlášení do evropských portálů.pdf
  
325 KB
Schéma postupu pro zájemce o vydání povolení.pdf
  
262 KB
Uživatelské příručky vyplňování žádostí v systému CDS.zip
  
1542 KB
Skočit na začátek stránky