Dne 1. června 2020 byl ze strany Evropské komise spuštěn systém Informační listy (INF) pro zvláštní režimy podle kodexu, který nahrazuje dočasné řešení standardizované výměny informací pro použití zvláštního režimu, které bylo založené na oběhu papírových INF listů podle čl. 23 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/341.

Spuštěním systému Informační listy (INF) pro zvláštní režimy podle kodexu je fakticky naplněna povinnost stanovená v čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, kdy výměna informací mezi celními orgány a hospodářskými subjekty je založena na elektronickém zpracování dat.

Systém Informační listy (INF) pro zvláštní režimy podle kodexu byl vyvinut ze strany Evropské komise a ve spolupráci s vybranými členskými státy. Systém je složen ze dvou základních komponent, které zajišťují přístup samostatně pro hospodářské subjekty a samostatně pro celní orgány členských států Unie.

Systém Informační listy (INF) pro zvláštní režimy by měl být až na výjimky (viz. čl. 6 odst. 3 písm. b) celního kodexu Unie) používán pro standardizovanou výměnu informací podle čl. 176 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/2446 stanovenou pro povolení aktivního nebo pasivního zušlechťovacího styku, které se týkají více než jednoho členského státu Unie.

Veřejná část systému Informační listy (INF) pro zvláštní režimy podle kodexu je přístupná prostřednictvím portálu EU CTP/INF STP (EU Customs Trader Portal/INF Shared Trader Portal), což je prostředí pro obchodní veřejnost – držitele povolení zvláštního režimu pro aktivní nebo pasivní zušlechťovací styk povolený pro více než jeden členský stát EU (ostatních zvláštních režimů se se standardizovaná výměna informací netýká). V INF STP si obchodník/držitel režimu vytvoří žádost o vystavení INF ke konkrétnímu povolení zvláštního režimu a prostřednictvím systému ji též podá dotčenému celnímu úřadu k jejímu schválení a potvrzení.

Jak systém Informační listy (INF) pro zvláštní režimy funguje v praxi?

Hospodářské subjekty, které si přejí podat žádost vystavení INF, se musí přihlásit do systému EUCTP/INF STP prostřednictvím jednotného vstupního bodu, který byl nasazen na úrovni EU pro přístup, a který umožní přihlášení do systému a elektronické podání žádosti vytavení INF.

Po úspěšném přihlášení, je uživatel přesměrován do provozního prostředí EU CTP/INF STP portálu, kde lze podat novou žádost o vystavení INF pro příslušné povolení zvláštního režimu.

Postup pro vytvoření a odeslání žádosti je popsán v uživatelské příručce, kterou naleznete v sekci „Dokumenty"

Jak postupovat pro přihlášení do systému?

Za účelem přístupu do systému/portálu EUCTP/INF STP musí být uživatel ověřen a autentizován. Pro ověření a autentizaci je používáno řešení, které je pokryto prostřednictví EU autentizační komponenty UUM/DS (Uniform User Management and Digital Signatures/Jednotná správa uživatele a digitálních podpisů). Pro řádné ověření na úrovni EU, musí CZ osoba (subjekt se přihlašuje se do systému prostřednictvím CZ EORI), která se chce přihlásit do systému prostřednictvím portálu EU CTP/INF STP, disponovat platným komunikačním povolením s přidělenou rolí pro EU CTP/INF STP. Požadovaná role (EU CTP/INF STP Executive) bude všem stávajícím i budoucím držitelům komunikačního povolení vydávaného celní správou, přidělena automaticky a není třeba o ni žádat samostatně. Stávající držitelé tak budou od 1.6.2020 oprávněni k přístupu na portál EU CTP/INF STP.

V sekci „Dokumenty" naleznete uživatelskou příručku pro komponentu UUM/DS.

Vedle přidělení příslušné role v komunikačním povolení musí hospodářský subjekt disponovat platným číslem EORI a platným povolením pro zvláštní režim aktivní (AZS IM/EX, AZS EX/IM) nebo pasivní zušlechťovací styk (PZS EX/IM, PZS IM/EX) vydané pro více než jeden členský stát EU a zavedené v EU systému Customs Decisions (EU systém pro správu povolení).

Potíže s fungováním elektronického Systému Informační listy (INF) pro zvláštní režimy podle kodexu ?

V případě problémů s fungováním systému nebo problémů s funkčností / přihlášením na stránku EU CTP/INF STP kontaktujte ECR Helpdesk pro eCustoms (elektronické celní řízení) nebo příslušný celní úřad. 


Uživatelská příručka pro Systém informační listy (INF) pro zvláštní režimy podle kodexu

V sekci „Dokumenty" byly zveřejněna uživatelská příručka pro používání veřejné části systému – portálu EU CTP/INF STP.

 Dokumenty:

Kontakty:

Postupy pro vystavení INF, podání žádosti, metodické informace k systému:

Oddělení metodiky celního řízení Generálního ředitelství cel

Mgr. Richard Vesecký tel.: 261 332 216

email: vesecky@cs.mfcr.cz

Mgr. Ing. Karel Svoboda tel.: 261 332 541

email: k.svoboda@cs.mfcr.cz

Technické problémy s přístupem k systému, funkčnost systému:

ECR Helpdesk pro eCustoms

tel.: 261 331 email: ecrhelpdesk@cs.mfcr.cz


Stránka byla publikována dne: 26. 5. 2020 11:54