CZ EN Translate
Menu

Postup při podání žádosti o udělení povolení AEO

Úvodní poznámka: Proces řízení o žádosti o vydání povolení AEO je upraven čl. 22 celního kodexu Unie, dále čl. 11 a 26 nařízení 2015/2446 a čl. 12 nařízení 2015/2447.

 

1) Procesně právní předpis:

Řízení o vydání, pozastavení nebo zrušení povolení oprávněného hospodářského subjektu se provádí podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (viz §320 odst. 1 písm. c) bod 12 zákona č. 13/1993 Sb. celní zákon, ve znění pozdějších předpisů).

 

2) Kdo je žadatelem:

Žadatelem může být osoba (hospodářský subjekt) usazená na celním území Unie a je registrována u celních orgánů příslušných v místě kde je usazena (čl. 9 celního kodexu Unie) a která v rámci své podnikatelské činnosti provádí činnosti, na něž se vztahují celní předpisy (viz čl. 5 odst. 5 celního kodexu Unie).

Žádost podává žadatel svým jménem.

 

3) Kdo je příslušným správním orgánem:

Žádost se podává Celnímu úřadu pro Jihočeský kraj, Kasárenská 6/1473, 370 21 České Budějovice, tel. +420 386 714 211, fax: +420 386 714 200, email: podatelna520000@cs.mfcr.cz, datová schránka: jz5nz4j.

 

4) Podání žádosti:

Podávání žádostí o povolení AEO probíhá od 1. 10. 2019 výhradně a pouze elektronicky prostřednictvím Trader Portálu eAEO.

Dne 1. října 2019 skončilo přechodné období stanovené právními předpisy EU a podat žádost o povolení AEO s dotazníkem se sebehodnocením (povinná příloha žádosti AEO) lze pouze elektronicky pomocí Trader Portálu eAEO. Toto harmonizované obchodní rozhraní EU navržené Komisí EU a členskými státy se použije pro výměnu informací o žádostech a rozhodnutích týkajících se povolení AEO. Účelem Trader Portálu eAEO je usnadnit a urychlit výměnu informací týkajících se žádostí, rozhodnutí a dokumentů souvisejících s povolením AEO.

Nebude-li žádost o povolení AEO podána elektronickou formou přes Trader Portál eAEO, nemůže vyvolat zamýšlené účinky pro zahájení řízení o žádosti (právně neúčinná žádost).

 

5) Podklady, které je žadatel povinen předložit společně s žádostí:

A) Dotazník se sebehodnocením - povinnost jej předložit společně se žádostí AEO (čl. 26 nařízení 2015/2446).   

B) Podklady požadované v příloze č. 6 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 (mohou být také součástí dotazníku se sebehodnocením).

      C) Další doklady:

       a. Čestné prohlášení zahraničních fyzických osob, které jsou pověřeny vedením žadatele nebo které vykonávají kontrolu nad řízením společnosti.

       Čestné prohlášení bude obsahovat prohlášení, že se dotčená osoba nedopustila závažného či opakovaného porušení celních nebo daňových předpisů a nemá žádný záznam, pokud jde o závažné trestné činy související s hospodářskou činností.

      b. Účetní závěrka nebo výkaz o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích za poslední 3 účetní období. Účetní závěrkou se rozumí:

 1. rozvaha,
 2. výkaz zisku a ztráty,
 3. příloha k účetní závěrce,
 4. zpráva auditora u subjektů majících povinnost ověřovat účetní závěrku auditorem 
 5. (§ 20 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

      c. Kopie přiznání k dani z příjmů za poslední 3 účetní období.

     d. Doplňující podklady za každé účetní období, pokud nejsou povinně součástí přílohy k účetní závěrce:

 1. přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow),
 2. přehled přijatých úvěrů  a půjček včetně  splátkového kalendáře,
 3. přehled uzavřených leasingových smluv včetně splátkového kalendáře,
 4. přehled majetku zatíženého zástavním právem s uvedením jeho účetní hodnoty,
 5. výše pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti,
 6. celková výše nákladových úroků (pokud je předkládán výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu),

e. bankovní reference.

f. rozvaha a výkaz zisku a ztráty k poslednímu dni předcházejícího měsíce (čtvrtletí) běžného účetního období a za srovnatelné období minulého roku.

U subjektů, které mají povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku, resp. mají povinnost podrobit se sestavení konsolidované účetní závěrky (ve smyslu § 22 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví), je kromě individuální účetní závěrky nutné předložit i konsolidovanou účetní závěrku.    

Pozn. k bodu 6. C) b. - f.: Pokud již byl žadatel ze strany Celní správy ČR podroben finanční analýze za účetní období předcházející účetnímu období, ve kterém je podávána žádost, nemusí výše uvedené podklady za tato období předkládat. Pouze uvede odkaz na příslušnou finanční analýzu.

 

6) Přijetí žádosti

Žádost nebude přijata v případě, že nastane některá z okolností uvedených v čl. 11 nařízení 2015/2446 a čl. 12 nařízení 2015/2447 a dále v případě, že  žádost je předložena v průběhu tří let po prohlášení rozhodnutí o udělení statusu oprávněného hospodářského subjektu z důvodů neplnění povinností, které byly žadateli v rozhodnuití uloženy (čl. 11 odst. 2 nařízení 2015/2446)

 

V případě, že žádost nebude obsahovat veškeré požadované údaje, bude hospodářský subjekt ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení žádosti vyzván prostřednictvím Trader portálu eAEO, aby příslušné informace doplnil.

 

7) Lhůta pro vydání rozhodnutí v řízení o vydání povolení AEO

Lhůty uvedené

·         v čl. 30 odst. 1 nařízení 2015/2447 (tj. 7 dnů pro oznámení přijetí žádosti ostatním členským státům EU) a

·         čl. 22 odst. 3 celního kodexu Unie (tj. lhůta pro rozhodnutí v řízení o vydání povolení AEO – 120 dnů)

počínají běžet okamžikem, kdy příslušný správní orgán obdrží veškeré informace nezbytné pro přijetí žádosti. Hospodářský subjekt bude vyrozuměn o datu přijetí žádosti a o datu, kdy začíná běžet příslušná lhůta. 

Stránka byla publikována dne: 18.05.2021 9:04
Skočit na začátek stránky