CZ EN Translate
Menu

Řízení o udělení povolení AEO

Řízení o vydání, pozastavení nebo zrušení povolení oprávněného hospodářského subjektu se provádí podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(viz § 3 odst. 2 písm. d) zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon​, ve znění pozdějších předpisů).

Příslušným správním orgánem je Celní úřad pro Jihočeský kraj, Kasá​renská 6/1473 , 370 21 České Budějovice, tel. +420 386 714 211, fax: +420 386 714 200, e-mail: podatelna520000@cs.mfcr.cz, datová schránka: jz5nz4j.

 

I. Řízení o vydání povolení AEO

 

1.                  Podání žádosti o vydání povolení AEO

    

  • podává hospodářský subjekt
  • příslušnému správnímu orgánu - čl. 27 nařízení 2015/2446 
  • podání žádosti – viz dokument "Postup podání žádosti AEO"

 

2.                  Posouzení žádosti o vydání povolení AEO

 

·         posuzuje příslušný správní orgán

·         žádost je přijata

- jestliže obsahuje veškeré informace

- jestliže nebyly příslušným správním orgánem zjištěny další nedostatky                                

·         žádost není přijata

- jestliže neobsahuje veškeré informace - do 30 kal. dnů výzva s odůvodněním k doplnění informací prostřednictvím Trader portálu eAEO (s udáním lhůty k doplnění) -  přerušení řízení

- lhůty pro vydání povolení jsou přerušeny

                               - žádost je doplněna - vrací se k novému posouzení 

                               - žádost není doplněna - žádost není přijata

                                                                     (čl.12 odst. 2 první pododstavec nařízení 2015/2447 - žádost není přijata, řízení je zastaveno)

·         hospodářský subjekt je prostřednictvím Trader Portálu eAEO vyrozuměn o přijetí žádosti a o datu začátku povolovacího řízení

 

3.                  Přijetí žádosti - řízení o vydání povolení AEO

 

·         provádí příslušný správní orgán

·         počátek běhu příslušných lhůt   

·         do 7 dnů  kompetentní orgán zašle ostatním celním orgánům členských států prostřednictvím komunikačního systému zprávu o přijetí žádosti 

 

Má-li celní orgán jiného členského státu informace relevantní pro udělení statusu AEO, sdělí tyto informace celnímu orgánu, který je příslušný k přijetí rozhodnutí, ve lhůtě do 30 dnů ode dne

oznámení o žádosti prostřednictvím elektronického systému.

-  skutečnosti mající vliv na povolovací řízení - v případě zjištění skutečností konzultujícím celním orgánem, že nejsou dodržena některá kritéria, příslušný správní orgán poskytne žadateli lhůtu 30 kal. dnů, aby se k záležitostem vyjádřil - lhůta pro vydání povolení AEO je pozastavena

- skutečnosti nemající vliv na povolovací řízení – příslušný správní orgán pokračuje v povolovacím řízení

                                        

·        kontrola splnění podmínek a kritérií pro udělení povolení AEO (viz čl. 24 až 28 nařízení 2015/2447)

·        pokud příslušný správní orgán nemůže přezkoumat splnění některých kritérií, může požádat o konzultaci celní orgán jiného členského státu

 - celní orgány dokončí konzultační postup do 80 dnů ode dne, kdy celní orgán příslušný k přijetí rozhodnutí sdělí nezbytné podmínky a kritéria, které konzultovaný celní orgán musí posoudit.

 - pokud není do této lhůty zaslána odpověď, přepokládá se, že jsou podmínky a kritéria, kterých se konzultace týkala, splněny

    - v případě zjištění konzultujícím celním orgánem, že nejsou dodržena některá kritéria, zašle

                 konzultující orgán řádně zdokumentované výsledky příslušnému správnímu orgánu

- příslušný správní orgán poskytne žadateli lhůtu 30 dnů, aby se k záležitostem vyjádřil - Právo na slyšení - Oddíl 2 Pododdíl 1 nařízení 2015/2447

- lhůta pro vydání povolení AEO je pozastavena

- v případě, že se ve lhůtě žadatel nevyjádří, je žádost zamítnuta

- příslušný správní orgán vydá rozhodnutí o zamítnutí (oznámí důvody zamítnutí) a zašle je žadateli

- do 7 pracovních dnů vyrozumí celní orgány členských států o zamítnutí žádosti prostřednictvím komunikačního systému

- v případě, že se žadatel ve lhůtě vyjádří, příslušný správní orgán pokračuje v povolovacím řízení

- žádost nebude zamítnuta, pokud zjištěné skutečnosti nemají vliv na vydání povolení

- žádost bude zamítnuta, pokud zjištěné skutečnosti mají vliv na vydání povolení

                                                       

4.                  Vydání povolení AEO  / zamítnutí žádosti o vydání povolení AEO

 

·         pokud jsou splněna kritéria uvedená v čl. 24 až 28 nařízení 2015/2447, vydá příslušný správní orgán povolení podle vzoru přílohy 7 nařízení 2016/341

·         lhůta pro přijetí rozhodnutí o vydání povolení AEO je v souladu s čl. 22 odst. 3 celního kodexu Unie stanovena v délce 120 kalendářních dnů od přijetí žádosti

     - lhůta může být prodloužena ze strany příslušného správního orgánu - o 60 dnů (čl. 28 odst. 1 nařízení 2015/2447) 

               - důvody prodloužení musí být sděleny před uplynutím lhůty žadateli

  - lhůta může být prodloužena ze strany žádajícího subjektu

               - v případě provedení změn ke splnění kritérií

·         povolení AEO nabývá účinnosti 5. pracovním dnem od přijetí příslušného rozhodnutí

·         povolení AEO je uznáváno ve všech členských státech

·         povolení je vydáno na dobu neurčitou

·         příslušný správní orgán informuje ostatní orgány členských států prostřednictvím komunikačního systému do 7 dnů

·         celní orgány provádí poté pravidelné kontroly dodržování podmínek a kritérií a provádí přehodnocení

·         jestliže je žádost zamítnuta, příslušný správní orgán sdělí žadateli důvody, ze kterých při svém rozhodnutí vycházel. Rozhodnutí o zamítnutí žádosti se oznámí žadateli ve lhůtách stanovených v čl. 22 celního kodexu Unie. Příslušný správní orgán o zamítnutí žádosti informuje ostatní orgány členských států prostřednictvím komunikačního systému do 7 kal. dnů

 

II. Řízení o pozastavení statusu AEO (povolení AEO již bylo vydáno)

 

5.                  Pozastavení povolení AEO (čl. 24 odst. 4 písm b) celního kodexu Unie, čl. 16 nařízení 2015/2446)

 

·         pozastavuje příslušný správní orgán

·         doba pozastavení nesmí přesáhnout dobu 30 dnů s vyjímkou uvedenou v čl. 17 prvního pododstavce nařízení 2015/2447

   - povolení AEO se pozastavuje v případě zjištění nedodržení podmínek pro udělení statusu AEO

- v případě zjištění nedodržení podmínek menšího významu

- je hospodářský subjekt vyrozuměn a do 30 dnů je povinen se k zjištění vyjádřit nebo provést nápravu

- jestliže nápravu nezjedná, je mu povolení pozastaveno na dobu max. 30 dnů k umožnění přijmout požadovaná opatření k nápravě

- příslušný správní orgán oznámí pozastavení ostatním orgánům členských států prostřednictvím komunikačního systému

- v případě zjištění nedodržení podmínek většího významu

         - okamžité pozastavení povolení AEO

         - celní orgány členských států i hospodářský subjekt jsou neprodleně informováni o pozastavení                                                                  

         - příslušný správní orgán poskytne hospodářskému subjektu lhůtu k odstranění nedostatků

- povolení AEO se může také pozastavit na žádost hospodářského subjektu, který není dočasně schopen plnit kritéria

   - v tomto případě uvede hospodářský subjekt v oznámení plánovaná opatření a den, kdy bude moci opět plnit požadavky pro udělení povolení AEO

   - kompetentní orgán o tomto oznámení informuje ostatní orgány členských států prostřednictvím komunikačního systému 

- příslušný správní orgán může lhůtu k odstranění nedostatků hospodářskému subjektu ještě sám prodloužit

    - příslušný správní orgán o tomto prodloužení lhůty informuje ostatní orgány členských států prostřednictvím komunikačního systému 

      - pokud nejsou splněna požadovaná opatření, je povolení zrušeno, v opačném případě je zrušeno pozastavení povolení AEO

·         v případě, kdy má subjekt pozastavené povolení na 30 dnů a zjistí se, že nedostatky odstraní, ale lhůtu nedodrží, je možno tuto lhůtu prodloužit o dalších 30 dnů

·         pokud hospodářský subjekt prokáže, že splnil dané podmínky, které vedly k pozastavení povolení, příslušný správní orgán zruší pozastavení a informuje hospodářský subjekt a ostatní celní orgány členských státu o zrušení pozastavení  

 

III. Řízení o zrušení povolení AEO (status AEO již byl pozastaven)

 

6.                  Zrušení povolení AEO

 

·         povolení AEO ruší příslušný správní orgán

·         případy zrušení povolení jsou uvedeny v čl.28 odst. 1 celního kodexu Unie

·         zrušení nabývá účinku dnem následujícím po jeho oznámení

·         příslušný správní orgán o zrušení povolení AEO neprodleně informuje ostatní orgány členských států prostřednictvím komunikačního systému

·         nová žádost se podává po uplynutí 3 let od data zrušení

-         pouze u hospodářského subjektu, který sám požádal o zrušení nebo v případě dohody mezi kompetentním orgánem a držitelem povolení, kdy již není držitel schopen dodržovat daná kritéria a dojde k zrušení povolení AEO - nemusí být lhůta 3 let dodržena

 

 

7.                  Obecné pokyny

·       Zrušení povolení AEO nemá vliv na ostatní případná příznivá rozhodnutí, která byla přijata ve vztahu k téže osobě, pokud nebyl status AEO podmínkou pro příslušné příznivé rozhodnutí nebo pokud příslušné rozhodnutí nebylo založeno na některém z kritérií uvedených v článku 39 celního kodexu Unie, které již není splněno.

Stránka byla publikována dne: 29.04.2022 9:10
Skočit na začátek stránky