CZ EN Translate
Menu

Dotazník se sebehodnocením

Evropská komise vytvořila jednotný dotazník se sebehodnocením určený pro žadatele o status oprávněného hospodářského subjektu (dále jen „AEO“), který je používán ve všech členských státech EU.

Dotazník se sebehodnocením je dostupný také na stránkách Evropské komise v anglickém jazyce a jazykových mutacích určených pro jednotlivé členské státy EU (oficiální překlad).

V případě nejasností nebo požadavku na vysvětlení obsahu dotazníku se sebehodnocením je možno kontaktovat správní orgán příslušný k řízení o vydání povolení AEO, tj. Celní úřad pro Jihočeský kraj, a to buďto e-mailem na adresu podatelny (podatelna520000@cs.mfcr.cz) nebo telefonicky na číslech 386 714 211 nebo datovou schránkou (datová schránka: jz5nz4j).

 

V souladu s ustanovením článku 26 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, je žadatel o status AEO povinen spolu s žádostí předložit dotazník se sebehodnocením, který celní orgány dají k dispozici.

 

Pokyny k vyplnění dotazníku se sebehodnocením:

Pro účely řízení o vydání povolení AEO vypracuje žadatel vlastní hodnocení formou zpracování odpovědí v dotazníku se sebehodnocením. Vyplněný dotazník zašle žadatel v elektronické podobě Celnímu úřadu pro Jihočeský kraj na adresu podatelny (podatelna520000@cs.mfcr.cz) nejpozději do 10-ti kalendářních dnů od data doručení sdělení, že jeho žádost byla přijata.

Řádně vyplněný dotazník se sebehodnocením významně urychluje a zjednodušuje celé řízení o žádosti AEO. Žadateli umožňuje získat celkový obraz o rozsahu a způsobu prověřování jednotlivých kritérií a celním orgánům slouží jako podklad pro získání základních informací o relevantních postupech žadatele a jako podklad pro přípravu na provedení prověření stanovených kritérií při návštěvě sídla / provozovny žadatele. Řádně vyplněný dotazník významně urychlí proces řízení o udělení statusu AEO.

Dotazník se sebehodnocením
Dotazník se sebehodnocením
Vysvětlivky k dotazníku se sebehodnocením AEO Upozornění:

Podklady požadované v příloze 6 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 341/2016 ze dne 17. prosince 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy nejsou v provozu, a kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 jsou zároveň součástí dotazníku se sebehodnocením (viz oddíl 1. Informace o společnosti, pododdíl 1.1 Všeobecné informace o společnosti, body 1.1.2 až 1.1.11. Tyto podklady jsou nutné pro přijetí žádosti o vydání povolení AEO, z tohoto důvodu musí být buď předloženy spolu se žádostí o vydání povolení AEO jako samostatné přílohy obsahující podpis osoby (osob) oprávněné (oprávněných) jednat za hospodářský subjekt jako celek nebo, v případě předložení dotazníku se sebehodnocením spolu se žádostí, mohou být tyto informace uvedeny pouze v dotazníku.   
Souhlas / nesouhlas se zveřejněním informací obsažených v povolení AEO na seznamu oprávněných hospodářských subjektů uvedený v bodu 1.1.11 dotazníku se sebehodnocením musí obsahovat podpis osoby (osob) oprávněné(oprávněných) jednat za hospodářský subjekt jako celek.

Souhlas / nesouhlas s výměnou údajů uvedených v povolení AEO pro účely zajištění provádění mezinárodních dohod se třetími zeměmi o vzájemném uznávání statusu oprávněných hospodářských subjektů uvedený v bodu 1.1.12 dotazníku musí obsahovat podpis osoby (osob) oprávněné(oprávněných) jednat za hospodářský subjekt jako celek. Souhlas je možné poskytnout i v průběhu řízení o žádosti o vydání povolení AEO, resp. i po vydání povolení AEO, a to formou samostatného formuláře určeného pro tyto účely. 

 

Odkaz na stránky Evropské komise, které jsou věnovány tématu Oprávněný hospodářský subjekt.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_security/aeo/index_en.htm

 

Stránka byla publikována dne: 04.07.2016 13:53
Skočit na začátek stránky