CZ EN Translate
Menu

Vztah mezi zjednodušenými postupy a povolením AEO

Snazší přístup k celnímu zjednodušení

Tato výhoda se vztahuje na držitele povolení AEOC. 

Celní předpisy EU stanoví tyto případy, kdy se status AEO uplatní:    

 1. status AEO je nezbytný pro přístup k zjednodušení/povolení,
 2. kritéria pro AEO pokrývají některá kritéria pro konkrétní zjednodušení/povolení,
 3. kritéria pro konkrétní zjednodušení/povolení se považují za rovnocenná kritériím pro AEO.

 

V čl. 38 odst. 5 celního kodexu je stanoveno, že je-li osoba žádající o konkrétní zjednodušení držitelem povolení AEOC, celní orgány nepřezkoumávají znovu ta kritéria, která již byla přezkoumána při udělení statusu AEO. To znamená, že by se celní orgány měly zaměřit na nové nebo dodatečné prvky a požadavky související s příslušným zjednodušením.

Kritéria, u nichž se má za to, že je AEO splňuje, jsou uvedena v příslušných článcích celního kodexu a prováděcích předpisů, které se týkají konkrétního zjednodušení. Seznam těchto zjednodušení je uveden níže.

a) Případy, kdy je status AEO nezbytný pro přístup k zjednodušení/povolení:

 • souborná jistota poskytnutá pro celní dluhy a jiné poplatky, které vznikly, se sníženou částkou záruky, čl. 95 odst. 3 celního kodexu,
 • centralizované celní řízení (pokud se vyžaduje povolení), čl. 179 odst. 2 celního kodexu,
 • zápis do záznamů deklaranta s upuštěním od povinnosti předložit zboží, čl. 182 odst. 3 celního kodexu,
 • samoschvalování, článek 185 celního kodexu a článek 151 aktu v přenesené pravomoci.       

b) Případy, kdy kritéria pro AEO pokrývají některá kritéria pro konkrétní zjednodušení/povolení (použití čl. 38 odst. 5 celního kodexu):

 • celní zástupce poskytující služby v jiném členském státě, než ve kterém je usazen, čl. 18 odst. 3 celního kodexu,           
 • povolení zjednodušení v souvislosti s hodnotou zboží pro celní účely, článek 71 aktu v přenesené pravomoci,
 • souborná jistota poskytnutá pro celní dluhy a jiné poplatky, které vznikly, pokud jde o celní dluhy a jiné poplatky, které mohou vzniknout, se sníženou částkou záruky, čl. 95 odst. 3 celního kodexu,
 • povolení použít dočasně zakázanou soubornou jistotu, čl. 96 odst. 2 celního kodexu,
 • schválení jiného místa (pro předložení zboží) než příslušného celního úřadu, článek 115 aktu v přenesené pravomoci,
 • povolení pravidelných linek, článek 120 aktu v přenesené pravomoci,
 • schválený vydavatel (důkaz o celním statusu), článek 128 aktu v přenesené pravomoci,
 • osoba oprávněná k vážení banánů, článek 155 aktu v přenesené pravomoci,
 • povolení pro zjednodušená celní prohlášení, článek 145 aktu v přenesené pravomoci,
 • povolení zápisu do záznamů deklaranta, článek 150 aktu v přenesené pravomoci,
 • schválený příjemce (TIR), článek 187 aktu v přenesené pravomoci,
 • povolení ke zjednodušení v souvislosti s režimem tranzitu, článek 191 aktu v přenesené pravomoci.

 

c) Případy, kdy se kritéria pro konkrétní zjednodušení/povolení považují za rovnocenná kritériím pro AEO:

 • povolení k provozování dočasného skladu, čl. 148 odst. 2 písm. b) a odst. 4 třetí pododstavec celního kodexu,

povolení pro zvláštní režimy, čl. 211 odst. 3 písm. b), čl. 214 odst. 2 a čl. 223 odst. 2 druhý pododstavec celního kodexu.
 
Hospodářské subjekty  tedy nemusí ve vybraných případech mít postavení Oprávněného hospodářského subjektu „AEO“, aby získaly oprávnění ke zjednodušením na základě celních předpisů. 

V souvislosti s nabytím účinnosti (UCC) dochází k většímu zohlednění postavení držitele povolení AEO než jak tomu bylo v rámci předchozí legislativy, a to zejména v souvislosti s celními zjednodušeními. Jedná se o níže uvedené skutečnosti:

 • pouze držitel povolení AEOC (oprávnění hospodářského subjektu pro celní zjednodušení) bude oprávněn poskytovat celní služby i v jiném členském státě EU (čl. 18 celního kodexu Unie),
 • na základě žádosti držitele povolení AEOC může být poskytnuta souborná jistota se sníženou částkou záruky (čl. 95 celního kodexu Unie),
 • povolení AEOC je zohledněno při povolování provozování dočasného skladu v tom smyslu, že AEOC automaticky splňuje podmínku potřebné záruky řádného provedení operací  (pokud je provozování dočasného skladu zohledněno v povolení AEOC), (čl. 148 celního kodexu Unie),
 • povolení AEOC je zohledněno při povoleních zvláštních režimů, kde rovněž platí výše uvedené, tedy že AEOC automaticky splňuje podmínku potřebné záruky řádného provedení operací  (pokud zohledněna činnost týkající se dotyčného zvláštního režimu zohledněna v povolení AEOC), (čl. 211 celního kodexu Unie),
 • obecně se má za to, že jakmile je v rámci jakýchkoliv povolení požadováno vhodné vedení záznamů (uskladnění, opracování nebo zpracování zboží nebo prodej či nákup zboží ve svobodných pásmech) o zboží ve formě schválené celními orgány, držitel AEOC tuto povinnost splnil (čl. 214 celního kodexu Unie),
 • pouze držitel AEOC bude moci požádat o povolení mezinárodního centralizovaného celního řízení (čl. 179 celního kodexu Unie)
 • pouze držitel AEOC může požádat o upuštění od povinnosti předložit zboží v případě zjednodušení ve formě zápisu do záznamů deklaranta. Předložením zboží se rozumí oznámení celním orgánům o tom, že zboží bylo přepraveno na celní úřad nebo jiné místo určené nebo schválené celními orgány a že je k dispozici pro účely celní kontroly (čl. 182 celního kodexu Unie). Z uvedeného vyplývá, že v případě povolení zjednodušení ve formě zápisu do záznamů deklaranta s předložením zboží, žadatel nemusí být držitelem AEO.
  • Čl. 5 odst. 33 UCC
  • Pro účely kodexu „předložením zboží celnímu úřadu" oznámení celním orgánům o tom, že zboží bylo přepraveno na celní úřad nebo jiné místo určené nebo schválené celními orgány a že je k dispozici pro účely celní kontroly;
  • Místa určená nebo schválená celními orgány a která jsou k dispozici pro účely celní kontroly jsou dnešní schválená místa nakládky/vykládky.
 • pouze držitel AEOC může požádat o samoschvalování (čl. 185 celního kodexu Unie).

 

Celní zjednodušení ve formě zápisu do záznamů deklaranta je ekvivalentem dřívějšího místního řízení, přičemž v rámci celního kodexu Unie může mít podobu standardního celního prohlášení nebo zjednodušeného celního prohlášení. Následně se ve stanovené lhůtě podává doplňkové celní prohlášení ve standardní podobě (elektronicky nikoliv opětovně zápisem do záznamů). K těmto údajům v elektronickém systému deklaranta musí celní orgány mít nebo obdržet přístup (detaily a technická řešení jsou stále v jednání a budou součástí pokynů, vysvětlivek a modelování obchodních postupů). Dřívější zjednodušený postup místní řízení má podle celního kodexu Unie dvě formy, přičemž v podmínkách ČR je jediná používaná forma na tzv. transakční bázi (každé předložení zboží je oznamováno formou celního prohlášení), jde v podstatě o standardní zápis do záznamů deklaranta s předložením zboží podle celního kodexu Unie. Pokud je tedy společnost držitelem stávajícího ZJP MŘ k 1. 5. 2016 nic se pro ni nemění.

Stránka byla publikována dne: 04.07.2016 14:25
Skočit na začátek stránky